X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17513
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ostern in den deutschsprachigen Ländern - Wielkanoc w krajach niemieckojęzycznych. Konspekt lekcji języka niemeickiego

Konspekt lekcji języka niemieckiego
(szkoła gimnazjalna I-III)

Temat : Ostern in den deutschsprachigen Ländern. – Wielkanoc w krajach
niemieckojęzycznych.

Cele zajęć:
terapeutyczne:
- stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery na lekcji
- oderwanie myśli od choroby i hospitalizacji, a także tęsknoty za najbliższymi
- terapia pracą – stosowanie naprzemienności obciążeń i odciążeń

- wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez umożliwienie osiągnięcia sukcesu
- aktywny rozwój fizyczny i umysłowy

wychowawcze:
- rozbudzanie wrażliwości językowej
- rozwijanie motywacji uczniów do pogłębiania wiedzy i dalszego rozwoju
umiejętności i zdolności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współodpowiedzialności za efekty pracy

Szczegółowe wymagania z nowej podstawy programowej:
- Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych z tematu: święta -Wielkanoc
- Uczeń formułuje krótkie, proste i spójne wypowiedzi ustne z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości – opisuje zwyczaje wielkanocne; wyraża i uzasadnia swoją opinię; relacjonuje wypowiedzi innych osób
- Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań: tworzy zdania z podanego materiału, odpowiada na pytania
- uczeń rozumie ogólny sens tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe
- uczeń wyszukuje w tekście żądaną informację lub szczegół
- uczeń korzysta ze słownika dwujęzycznego
Uczeń po lekcji:
(poziom podstawowy)
- zna nazwy podstawowych symboli wielkanocnych w języku niemieckim
- zna najbardziej charakterystyczne zwyczaje wielkanocne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
- dostrzega różnice w zwyczajach wielkanocnych w Polsce i krajach niemieckojęzycznych
- rozumie globalnie przeczytany tekst
- udziela prostych odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym tekstem
- tworzy proste zdania, prawidłowo odmieniając czasowniki regularne i nieregularne w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej
- zna zasadę tworzenia zdań ze spójnikami „dass” i „weil”
- posługuje się słownikiem polsko-niemieckim
(poziom zaawansowany)
- nazywa symbole wielkanocne w języku niemieckim
- zna i wymienia zwyczaje wielkanocne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
- nazywa różnice w zwyczajach wielkanocnych w Polsce i krajach niemieckojęzycznych
- rozumie selektywnie przeczytany tekst
- odpowiada pełnymi zdaniami na pytania do tekstu
- tworzy zdania oznajmujące poprawnie odmieniając czasowniki regularne i nieregularne w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej
- zna i stosuje poprawnie zasadę tworzenia zdań ze spójnikami „dass” i „weil”
- dopasowuje poprawnie elementy tekstu do siebie
- posługuje się słownikiem polsko-niemieckim

Metody: ćwiczeniowa, pokazowa, globalne i selektywne rozumienie tekstu czytanego, praca z tekstem, zabawa dydaktyczna, mind-map, puzzle tekstowe, krzyżówka

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: karty pracy; teksty o Wielkanocy w krajach niemieckiego obszaru językowego; ćwiczenia do tekstów; krzyżówka; kartoniki do asocjogramu; kartoniki do układania zdań; mandala; słowniki polsko-niemieckie

Przebieg zajęć:
• Rozgrzewka językowa (zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi)

• Wprowadzenie do tematu: mind-map (wybieranie kartoników z wyrazami związanymi z Wielkanocą i przyklejanie ich do planszy z hasłem „Ostern” – „Wielkanoc”)

• Praca z tekstem:

* Ostern in Deutschland, Österreich und der Schweiz-
Wielkanoc w Niemczech, Austrii I Szwajcarii (podstawowy)
- dopasowywanie fragmentów tekstu do obrazków;
- zadanie typu „prawda/fałsz”
* Ostern in Deutschland - E-Mail von Katrin –
Wielkanoc w Niemczech; e-mail od Katrin (zaawansowany)
- układanie treści e-maila z jego fragmentów
- udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu

• Ćwiczenia utrwalające:

I. Was machen sie zu Ostern? – Co oni robią w Wielkanoc?

- Tworzenie poprawnych zdań oznajmujących poprzez odmianę czasowników regularnych i nieregularnych we właściwej osobie liczby pojedynczej i liczby mnogiej. (podstawowy i zaawansowany)
- Zadawanie pytań do poprawnie ułożonych zdań (zaawansowany)
- wyjaśnianie nowego słownictwa kolegom w grupie (zaawansowany)

II. - Meinungen zu Ostern – tworzenie zdań ze spójnikiem „dass”( wyrażanie opinii na temat Świąt Wielkanocnych) (podstawowy)
- Eier, Hasen, Feuer: Drei Oster-Symbole und was sie bedeuten? – tworzenie zdań ze spójnikiem “weil” (opowiadanie o znaczeniu symboli Wielkanocnych) (zaawansowany)

• Podsumowanie:

- Schreibe die Wörter! – tworzenie wyrazów ze słowem „Ei” (jajko) (podstawowy)
Lückentext – Tekst z lukami do uzupełnienia (podstawowy)

- Osterrätsel – krzyżówka świąteczna (zaawansowany)
Was passt zusammen? – dopasowywanie tekstów do opisów (zaawansowany)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.