X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17388
Przesłano:
Dział: Języki obce

Podróże z angielskim - program własny koła języka angielskiego

„PODRÓŻE Z ANGIELSKIM”
PROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ KOŁA ANGIELSKIEGO”
DLA KLAS IV-VI

Autor programu: Artur Plichta

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Paprotni.

Termin realizacji: wrzesień 2012-czerwiec 2013


WSTĘP

Język obcy w szkole podstawowej jest obecnie integralną i ważną częścią procesu edukacyjnego dzieci. W nowej podstawie programowej nauka języka angielskiego celem nadrzędnym jest rozwijanie tożsamości młodego człowieka poprzez poznawanie siebie, kultury swojego kraju ale też innych krajów, a znajdywanie różnic oraz podobieństw między nimi daje szczególną sposobność do poznania szerokiego wachlarza zagadnień kulturowych, poszerzenia wiedzy ogólnej, uczy postawy otwarcia i tolerancji.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program „Podróże z angielskim” ma na celu zgłębianie obszaru międzykulturowego, zapoznanie uczniów z różnymi aspektami życia w krajach anglojęzycznych, szczególnie Wielkiej Brytanii (lub innych krajów UE) oraz zapewnić im okazję do porównania i zaprezentowania życia w Polsce w formie prac projektowych w języku angielskim. Prace takie mogą być świetną okazją do rozwoju świadomości międzykulturowej i jednocześnie poszerzenia kompetencji językowych w zakresie popularnych i codziennych tematów jak jedzenie, moda popkultura, zabytki itp.
Program zawiera zagadnienia z nowej podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Program ten ma na celu poszerzania kompetencji językowych uczniów w zakresie wszystkich sprawności mówienia, pisania, czytania raz słuchania, zarówno w zakresie podstawowym jak i ponadpodstawowym. Ważne jest też rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Realizacja tematów na zajęciach koła powinna być realizowana głównie metodą projektu w formie pracy grupowej dodatkowo indywidualnie uczniowie powinni korzystać z różnych źródeł jak słowniki, Internet, uzupełniając pracę koła na przykład w celu przygotowania się do zajęć.
Zalecane jest wykorzystanie komputera, dostępu do Internetu, magnetofonu w celu zapewnienia ciekawych i autentycznych materiałów stymulujących.
Realizacja przewiduje pracę w grupie do 12 uczniów, 45 minut raz w tygodniu lub 90 minut co dwa tygodnie.
Nauczyciel prowadzący powinien do realizacji poszczególnych tematów dobrać poziom materiału odpowiadający wiedzy i umiejętnościom uczniów, dbać o skuteczną i efektywną pracę w grupie, dającą szansę na zaangażowanie każdemu uczestnikowi koła.
Na koniec każdego z tematów powinno nastąpić podsumowanie prac i pracy uczniów oraz ewaluacja zajęć.

CELE PROGRAMU

• Rozwijanie w uczniach poczucia kompetencji językowej
• Poszerzenie zakresu słownictwa i stosowania struktur gramatycznych
• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, oraz rozumienia ze słuchu
• Rozwijanie ciekawości poznawczej
• Rozwijanie otwartości i tolerancji na inne kultury
• Stymulowanie czynnego używania języka angielskiego w mowie
• Zapewnienie dostępu do różnorodnych materiałów autentycznych dotyczących popularnych tematów z życia codziennego, kultury, rozrywki itp.
• Nauka korzystania z programów multimedialnych, wykorzystania komputera i Internetu do nauki języka
• Rozwijanie w uczniach tolerancji , otwartości i ciekawości wobec innych kultur
• Efektywna i zgodna praca w grupie zorientowana zadaniowo
• Przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się poprzez korzystanie z takich źródeł jak słowniki, Internet.
• Rozwijanie umiejętności samooceny i oceny pracy innych.

METODY NAUCZANIA

• metoda komunikacyjna – dialogi, drama,
• metoda audiolingwalna i audiowizualna – prezentowanie nagrań, audio, filmy w orginale
• computer assisseted learning – praca z programami multimedialnymi do nauki języka np. Sky High, wykorzystanie tablicy interaktywnej
• metoda reagowania całym ciałem ( TPR) – gry językowe, zabawy
• crafts and arts – techniki plstyczne
• Samodzielne uczenie się – wykorzystywanie słowników dwujęzycznych, portfolio językowe (dodatkowo)
• gry językowe planszowe
• praca projektowa
TECHNIKI NAUCZANIA
• Prezentacja i utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem kart obrazkowych
• Powtarzanie za nauczycielem lub nagraniem słów, zdań, rymowanek
• Słuchanie i czytanie tekstów
• Gry słowne
• Słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela
• Uzupełnianie luk w tekstach czytanych
• Wykonywanie prac plastyczno-jęzkowych (plakaty, plansze)
• Ciche czytanie ze zrozumieniem
• Reagowanie na pytania nauczyciela
• Nauka z programem komputerowym Sky High 1, 2, 3
• Ustne opisywanie obrazków
• Prowadzenie krótkiej rozmowy
• Pisanie krótkich tekstów
• Wykonywanie projektów językowych
• Uczenie się na pamięć i recytacja krótkich wierszyków, rymowanek, piosenek
• Odgrywanie scenek sytuacyjnych
• Wyszukiwanie informacji w Internecie w wersji anglojęzycznej
• Oglądanie filmów w oryginalnej wersji językowej
FORMY PRACY
• Praca z całą grupą
• Praca indywidualna
• Praca w parach
• Praca w zespołach

POMOCE DYDAKTYCZNE

- Słowniki dwujęzyczne
- Gry dydaktyczne
- Karty językowe
- Materiały z serii Longman teens club
- Ksiąki do czytania i słuchania z serii Penguin Books
- Płyty DVD This is Britian, Life in Britain, Kirsty’ Secret,
- Filmy w wersji angielskiej
- Materiały ze stron internetowych

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

• Uczeń poznaje nowe słownictwo i struktury gramatyczne
• uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
• uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
• uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne
• uczeń wykonuje prace projektowe
• uczeń efektywnie współdziała w grupie
• uczeń posiada świadomość językową i kulturową dotyczącą podobieństw i różnic między językami i kulturami – polską a brytyjską.
• uczeń posiada podstawową wiedzę na temat wybranych krajów anglojęzycznych
• uczeń osiąga lepsze wyniki w szkolnych i pozaszkolnych konkursach z języka angielskiego uczeń dokonuje samooceny (przy użyciu portfolio językowego) i oceny prac projektowych
• uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem przez korzystanie z zalecanych stron internetowych, korzystania ze słownika.

TREŚCI NAUCZANIA I TEMATYKA ZAJĘĆ

Treści realizowane na kole zawierają się w obszarach określonych przez nową podstawę programową.

• Opis najbliższego otoczenia
-dane osobowe,
-mój dom,
-moje hobby,
-moje wakacje,
-rodzina,
-czynności życia codziennego,
-formy spędzania wolnego czasu
• Kraje anglojęzyczne ( Zjednoczone Królestwo, USA, Australia, UE)
- podróżowanie i turystyka,
-sławne miejsca,
-Londyn i jego zabytki
-przyroda,
-sławne osoby,
-sławne marki,
-kultura, sport, filmy, piosenki, literatura,
-kulinaria, flagi i hymny narodów.
-Święta i obrzędy i zwyczaje w UK, USA i Polsce.
(Guy Fawkes Night, Christmas, Easter, New Year’s Eve, Valentine’s Day, Halloween

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Program powinien być realizowany tak by spełniał trzy cele:
Po pierwsze zaciekawić ucznia, dać mu pewne podstawowe informacje o świecie i dać możliwość wyrażenia i zaprezentowania swojej wiedzy.

Prace uczniów mogą przyjąć formę plakatów, ozdób w klasie, plansz dydaktycznych, foto-albumów czy galerii, prac multimedialnych, które mogą być umieszczane np. na stronie gazetki szkolnej lub na blogu języka angielskiego.
Jedną z ciekawszych form realizacji programu mogłyby być zajęcia w pracowni komputerowej dające możliwość pełnego wykorzystania Internetu w przygotowaniu prac projektowych.

METODY SPRAZWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I OCENA

Podstawowymi metodami są:
• Obserwacja zaangażowania uczniów na zajęciach,
• Ocena stosowania się do ustalonych reguł pracy na zajęciach
• Ocena poziomu wykonania prac projektowych i samoocena uczniów
• Obserwacja funkcjonowania w grupie

EWALUACJA

Ewaluacja będzie odbywać się poprzez:
• Analizę zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań.
• Rozmowy z uczniami na temat ich oceny zajęć.
• Frekwencję na zajęciach.
• Analizę ankiet
• Prezentację prac grupy w klasie, gazetce szkolnej ( forma papierowa lub internetowa) oraz na stronie bloga językowego prowadzonego przez nauczyciela.

Uwagi i przemyślenia odnośnie realizacji programu zostaną odnotowane i uwzględnione do dalszej realizacji.

Bibliografia
1. Harmer J., The Practice of English Language Teaching, Harlow 2001, Pearson Education
2. Harmer J., How to Teach English, 2003 Longman
3. Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999, WSiP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.