X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17255
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Monika Szczerek
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Łowcach
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015r

Podstawa prawna:
Dz. U. Nr 260, poz.2593.
Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr118 z 2003r, poz.1112 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12. 2004r.


§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

> Poznanie procedury awansu zawodowego
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.

VIII 2012r.
IX 2012r.

> Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły
• Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan wychowawczy).
• Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

Posiadanie bieżących wiadomości.
Orientacja w zmianach.
Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.

Na bieżąco

> Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczyciel .

• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
• Aktywny udział w pracach WDN.
• Udział w warsztatach metodycznych.
• Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.

Zaświadczenia, świadectwa.
Wykaz literatury.
Konspekty zajęć.
Arkusze obserwacyjne, testy.

Systematycznie w ciągu trwania stażu

> Podejmowanie dodatkowych zadań.

• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
• Przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych.
• Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji, angażowanie do działalności pozaszkolnej.
• Promowanie zdrowego stylu życia.
• Aktualizacja gazetki szkolnej.

Dziennik zajęć.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Według potrzeb
Przez cały rok

> Integracja zespołu klasowego.
• Aktywny udział w formach doskonalenia dotyczących pracy wychowawcy. Studiowanie fachowych czasopism, wdrażanie uczniów do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości.
• Organizowanie w klasie imprez ujętych w planie wychowawczym klasy, takich jak: andrzejki, Wigilia z Mikołajem, pierwszy dzień wiosny, biwak klasowy lub wycieczka.

Zaświadczenia.
Wpisy w dziennikach lekcyjnych

Według potrzeb
Zgodnie z planem pracy klasy

> Systematyczna współpraca z rodzicami.
• Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami – spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
• Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
• Pedagogizacja rodziców na spotkaniach klasowych.

Wpisy w dziennikach lekcyjnych
Ankiety.
Referaty.

Na bieżąco podczas spotkań klasowych


> Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
• Dodatkowe funkcje i zadania przydzielone przez Dyrektora Szkoły.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Według potrzeb

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

> Wykorzystanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego.
• Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Prowadzenie dokumentacji na bieżąco.

IX 2012r.
VI 2015r.

> Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.
• Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.
• Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

Dyskietki, płyty, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.

Na bieżąco

> Wykorzystywanie Internetu.
• Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
• Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego.

Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych.

Według potrzeb
Październik listopad 2012r.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

> Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem.
• Prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.
• Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN, dla nauczycieli.
• Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym w trakcie awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
• Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
• Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli w-f.

Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia Dyrektora Szkoły.
Protokół i materiały szkoleniowe, lista obecności.
Notatki ze spotkań, potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Poglądowe materiały.
Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań.


Według potrzeb
Zgodnie z planem pracy szkoły
Według potrzeb.


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


> Przygotowanie i wdrożenie programu własnego z zakresu zadań edukacyjno – wychowawczych.
• Program własny zajęć sportowo-rekreacyjnych.
• Plan pracy zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Wychowania fizycznego.

Program.

IX 2012r.

> Współpraca z rodzicami uczniów.
• Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

Spotkania z rodzicami i wywiadówki.

Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych


§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

> Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.
• Współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych
w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
• Współorganizacja i organizacja imprez szkolnych.
• Organizacja Dnia Sportu.
• Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych

Potwierdzenia Dyrektora.
Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek.

Według potrzeb i oczekiwań uczniów
W trakcie stażu zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym.

> Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.
• Organizowanie zawodów międzyklasowych.
• Współorganizacja zawodów gminnych.

Harmonogram imprez sportowych.
Dyplomy.

Zgodnie z kalendarzem

> Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów.
• Prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

Dzienniki zajęć.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Rok szkolny 2012/2013
2013/2014
2014/2015

> Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
• Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.
• Organizowanie pomocy.

Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzone rozmowy z wychowawcami klas, uczestnictwo w spotkaniach zespołu wychowawców klas.

Na bieżąco w czasie trwania stażu


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

> Współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.

Dyplomy, zdjęcia.

Według potrzeb

> Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.

Zaświadczenia,
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

W trakcie stażu

> Współpraca z: Służbą Zdrowia, Strażą Pożarną, Policją.
• Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia, straży pożarnej oraz policji na spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy, profilaktyce, wszelkiego rodzaju zagrożeń oraz bezpieczeństwa.

Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Według potrzeb i zgodnie z planem pracy szkoły


§ 8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

> Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej.
• Kursy i szkolenia.

Kopia świadectw ukończenia kursu

Na bieżąco w okresie stażu


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

> Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Opis i analiza przypadków

Opracowany opis i analiza.

Na bieżąco


Opracowała: mgr Monika Szczerek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.