X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17249
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Małgorzata Anna Popielarz - nauczyciel wychowawca świetlicy
NAZWA SZKOŁY: Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w Rucianem - Nidzie
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012r.
OKRES STAŻU: od 01.09.2012r. do 31.05.2015r. - 2 lata i 9 miesięcy
POSIADANE KWALIFIKACJE:
Studia magisterskie II stopnia, Kierunek: Pedagogika, Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna (2010r.)
Studia licencjackie I stopnia, Kierunek: Pedagogika, Specjalność: Praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza (2007r.)
DYREKTOR SZKOŁY: mgr Mariola Kowalska
OPIEKUN STAŻU: mgr Lucyna Bałdyga


CEL GŁÓWNY PLANOWANIA ROZWOJU:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.

• Podnoszenie jakości pracy szkoły.

• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.

• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.


CELE OPERACYJNE
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Właściwa organizacja pracy
Sporządzenie rocznych planów pracy świetlicy
IX 2012r.,2013r.,2014r.
Plany pracy
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu; ustalenie zasad współpracy; zawarcie kontraktu
IX 2012 r.
Kontrakt
Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
Okres stażu Dzienniki zajęć świetlicowych
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Okres stażu
Dokumentacja własna
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
Okres stażu
Konspekty zajęć
Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej świetlicy
Okres stażu
Sprawozdania

Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa regulujących system awansu zawodowego
IX 2012 r.
Biblioteczka tekstów aktów prawnych
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
IX 2012 r.
Wniosek, plan rozwoju zawodowego
Autorefleksja, napisanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
V 2015 r.
Sprawozdanie


Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego Okres stażu Teczka z dokumentacją

Doskonalenie warsztatu i metod pracy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
-uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (radach szkoleniowych),
-uczestniczenie w pracach zespołu
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia obecności
Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
Okres stażu
Zaświadczenia

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, oraz rodzicami
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Potwierdzenie Dyrektora
Przygotowywanie gazetki ściennej oraz dekoracji sali na uroczystości szkolne
Zgodnie z kalendarzem imprez
Dokumentacja własna
Sprawowanie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego - organizacja zabaw, dyskotek, uroczystości szkolnych oraz różnorodnych imprez wynikających z planu Samorządu Uczniowskiego
Okres stażu

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego, potwierdzenie Dyrektora
Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej; korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
Okres stażu
Notatki


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Poznawanie struktury i problemów środowiska lokalnego
Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole dotyczącymi uczniów uczęszczających do świetlicy (opinie, orzeczenia poradni)

X 2012 r., 2013 r., 2014 r.
Dokumentacja własna
Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, i rodzicami; obserwacja ucznia w kontaktach z rówieśnikami
Okres stażu
Charakterystyka grupy świetlicowej
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem szkolnym
Okres stażu
Dokumentacja własna
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi
Okres stażu
Dokumentacja własna
Przeciwdziałanie konfliktom w grupach
Okres stażu
Dokumentacja własna
Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne Zorganizowanie świetlicowego konkursu plastycznego ”Świat bez przemocy”
IV 2013r.
Program konkursu
Realizowanie programów profilaktycznych dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem
Okres stażu
Konspekty zajęć
Organizowanie zajęć o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej
Okres stażu
Konspekty, wpisy w dzienniku
Przygotowanie ściennych gazetek szkolnych
Okres stażu Zdjęcia
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez oraz wyjść pozaszkolnych
Okres stażu
Potwierdzenia udziału
Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych, zorganizowanie Jasełek, Halloween, Akademii z okazji Dnia Kobiet
Według harmonogramu przydziału obowiązków
Scenariusze


§7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Wykorzystywanie nowoczesnych technologii komputerowych w codziennej pracy

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu
Okres stażu Scenariusze zajęć

Wykorzystywanie komputera do tworzenia pomocy naukowych, materiałów do zajęć i konkursów
Okres stażu
Zbiór materiałów i pomocy naukowych
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
XI 2012 r.
Ksero publikacji
Wykorzystanie technologii informacyjnej do sporządzania wszelkich dokumentów
Okres stażu
Plany pracy, plan rozwoju zawodowego itp.
Prowadzenie zajęć świetlicowych w pracowni komputerowej
Okres stażu
Dzienniki zajęć
Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu
Według potrzeb
Adresy stron


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy
Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Okres stażu
Zaświadczenia
Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Okres stażu
Dokumentacja własna
Korzystanie z zasobów Internetu
Okres stażu
Dokumentacja własna
Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych
Stosowanie z trakcie zajęć świetlicowych metod aktywizujących
Okres stażu
Konspekty zajęć
Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
Według potrzeb
Praca z uczniem słabym, wyrównywanie braków
Okres stażu
Dokumentacja własna


§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Analiza aktów prawnych
Analizowanie Karty Nauczyciela,
Ustawy o systemie oświaty,
Ustawy o pomocy społecznej,
Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
Okres stażu
Biblioteczka tekstów aktów prawnych
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Ciągłe aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez lekturę czasopism
Okres stażu
Tytuły czasopism
Aktualizowanie wiedzy oświatowej poprzez lekturę publikacji zamieszczonych w Internecie
Okres stażu
Adresy stron Internetowych

Opracowała: mgr Małgorzata Anna Popielarz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.