X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17206
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o mianowanie w oddziale przedszkolnym

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. IMIĘ I NAZWISKO: mgr Ewelina Różańska
2. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
3. NAUCZANY PRZEDMIOT: wychowanie przedszkolne
4. MIEJSCE PRACY: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
5. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012r
6. CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
7. OPIEKUN STAŻU: mgr Anna Kurek
8. DYREKTOR SZKOŁY: mgr Krzysztof Ludwiczak

Powinności nauczyciela kontraktowego:
§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywał staż.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.P.
ZADANIA
SPOSOBY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1
Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (ustawy, zarządzenia)
- Wnikliwa analiza Karty Nauczyciela
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego
IX – X 2012r
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, ich analiza;
- Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności;
- kontrakt
- grafik spotkań
- przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia
- przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia
- notatki
IX 2012r
IX 2012r
Okres stażu
2-3 razy w semestrze
Okres stażu
2-3 razy w semestrze
Okres stażu,
raz na semestr
3.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
- Systematycznie prowadzenie dziennika zajęć;
- Sprawdzanie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji;
Przygotowanie planu pracy
- dziennik zajęć
- arkusz obserwacji
- plan pracy
Okres stażu
Okres stażu
Raz w semestrze
IX 2012r
4.
Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami
- publikowanie własnych materiałów na portalach edukacyjnych
- poświadczenia
Okres stażu


Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
L.P.
ZADANIA
SPOSOBY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1.
Poznanie sytuacji wychowanków
- obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- rozmowy z rodzicami
- notatki, lista obecności z zebrań, karty obserwacji
Okres stażu
2.
Współpraca z rodzicami
- sporządzenie planu
współpracy z rodzicami
- przygotowanie referatów
w ramach pedagogizacji
rodziców
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeby rodziców jak i nauczyciela
- zebrania z rodzicami
- plan współpracy z rodzicami
- referaty
- notatki w zeszycie kontaktów
- protokoły z zebrań z rodzicami
- listy obecności
Okres stażu
3.
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi na rzecz edukacji
Nawiązanie współpracy z:
- Ogrodem Jordanowskim
- Domem Kultury
- Powiatową Komendą Straży Pożarnej
- Warsztatami terapii zajęciowej
- przedszkolami z terenu Kozienic,
- Biblioteką Publiczną w Kozienicach
- Muzeum regionalnym w Kozienicach
Poświadczenia, dyplomy, zdjęcia, scenariusze przedsięwzięć
Okres stażu
4.
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach
- przygotowywanie dzieci do konkursów
Dyplomy, podziękowania
Okres stażu
5.
Koordynowanie programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej przy współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach
Cykl zajęć „Czyste powietrze wokół nas”
Zdjęcia, scenariusze zajęć, karty pracy
5 zajęć w ciągu roku szkolnego
6.
Współorganizowanie XII edycji konkursu z cyklu „Świat Bajek”
Pomoc w wykonaniu dekoracji, przedstawienie wykonane przez wychowanków
Zdjęcia, scenariusz
Rok szkolny 2012/2013
7.
Nawiązanie współpracy ze Studiem Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii „Art. –re” z Krakowa
Comiesięczne spotkania ze sztuką teatralną
Zdjęcia
Poświadczenie
Okres stażu


Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.P.
ZADANIA
SPOSOBY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1.
Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planu pracy, zaproszeń, podziękowań
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów, scenariuszy, zaproszeń, podziękowań
Przykładowe pomoce, zaproszenia,
Okres stażu
2.
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
Umieszczanie scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronach internetowych dla nauczycieli
Adresy stron internetowych, zaświadczenia
(w miarę możliwości)
Okres stażu


Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia:
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

L.P.
ZADANIA
SPOSOBY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1.
Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi
Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie elementów Pedagogiki Zabawy, Edukacji Przez Ruch, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy wychowawczo – dydaktycznej
Przykładowe scenariusze
Okres stażu
2.
Pedagogizacja rodziców
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczanie kierunków pracy z dzieckiem
Potwierdzenia (lista obecności)
Okres stażu
3.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych, studia podyplomowe
Potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
Okres stażu
4.
Aktywna realizacja zadań
opiekuńczo-wychowawczych
wynikających z pełnienia funkcji
wychowawcy klasy
Analiza programu wychowawczego szkoły;
Aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Notatki
Okres stażu
5.
Poznawanie aktualnego poziomu
rozwoju uczniów
Dokonanie obserwacji i diagnozy wstępnej i końcowej
Przykładowy arkusz obserwacji
Okres stażu


Realizacja kryteriów zawartych w § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

L.P.
ZADANIA
SPOSOBY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań w PSP Nr 3 w Kozienicach;
Śledzenie zmian zachodzących w przepisach
Analiza dokumentacji związanej z działaniem PSP Nr 3 w Kozienicach:
Statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów
Sprawozdanie
Okres stażu
2.
Współpraca z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym
- konsultacje w sprawach wychowawczo – dydaktycznych;
- współopracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planu Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Poświadczenia
Przykład KIPU i PDW
Okres stażu
3.
Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły
Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej OPS, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp.
notatki służbowe z rozmów
Okres stażu


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OPRACOWAŁAM NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. ( Rozdział 3a awans Zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

........................................ ........................................
(podpis nauczyciela odbywającego staż) (podpis opiekuna stażu)

Zatwierdzam do realizacji

........................................

.......................................
(Miejscowość i data) (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.