X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17189
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Katarzyny Formella- Mielewczyk
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Formella- Mielewczyk
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zespół Szkół w Lini
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2012r.-31.05.2015r.
STAŻ PRACY: 14 lat
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
POSIADANE KWALIFIKACJE: studia licencjackie: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia magisterskie: pedagogika ogólna,
kursy kwalifikacyjne: terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika.
NAUCZANY PRZEDMIOT: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna.


CELE:
• Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno- wychowawczych
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego


Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Czynności organizacyjne
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
na bieżąco
wrzesień 2012 notatki własne
plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie
realizacji planu rozwoju Założenie teczki „Awans zawodowy”.
Gromadzenie dokumentacji.
Praca nad uzyskaniem celu, jakim jest
awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. wrzesień 2012
okres stażu
czerwiec 2015 teczka „Awans zawodowy”
ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
czerwiec 2015 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Prawidłowe wypełnienie wniosku.
czerwiec
2015 wniosek


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego; kursach, warsztatach szkoleniowych, radach pedagogicznych, radach szkoleniowych ,w kursach on-line. okres stażu
poświadczenia
zaświadczenia

2. Opracowanie szkolnych dokumentów. Udział w zespole opracowującym szkolny program wychowawczy. sprawozdanie

3. Praca w zespole samokształceniowym nauczania zintegrowanego. Realizacja planu pracy zespołu.
Analizowanie wyników testów klas I-III i gotowości szkolnej grupy . okres stażu
plany pracy
analiza wyników

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki nauczania. Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii, czasopism dla nauczycieli- poszukiwanie nowości, aktywizujących metod pracy, monitorowanie ofert wydawniczych. okres stażu
notatki

5. Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych.
Korzystanie ze stron internetowych poświęconych edukacji.
Gromadzenie różnych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi. okres stażu przykłady pomocy dyd., scenariuszy zajęć, imprez

6. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące. Stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej metod aktywizujących pracę dzieci .
Wprowadzenie podczas zajęć metody Dennisona. okres stażu przykładowe scenariusze

7. Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych. okres stażu sprawozdanie

8. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej. Wykonywanie gazetek tematycznych, dbanie o wystrój sali. okres stażu sprawozdanie

9. Współpraca z rodzicami. Spotkania połączone z pedagogizacją rodziców
Spotkania indywidualne z rodzicami.
Organizowanie imprez sprzyjających integracji klasy, rodziców.
okres stażu plany spotkań
notatki
spis ważnych wydarzeń z życia klasy, zdjęcia, sprawozdania

10. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas 0-II. Skonstruowanie i przeprowadzenie testów. okres stażu tabele wyników
wnioski

11. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Pomoc w przygotowaniu do konkursów: plastycznego, recytatorskiego, piosenki polskiej, ortograficznego , matematycznego. Przygotowywanie dodatkowych zadań, udzielanie porad. okres stażu
sprawozdanie

12. Organizowanie wycieczek szkolnych pomagających w realizacji podstawy programowej. Przygotowanie planu wycieczki. Uzyskanie pozwoleń rodziców. Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami. okres stażu sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych. Korzystanie z laptopa i rzutnika w trakcie lekcji. okres stażu sprawozdanie

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie:
— edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, dyplomów, testów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela,
— arkusza kalkulacyjnego Excel do opracowania analizy testów,
— edytora Power Point do tworzenia prezentacji.
Opracowanie kart pracy, testów, sprawdzianów, zaproszeń, dyplomów, narzędzi ewaluacyjnych.
Pisanie ocen opisowych oraz świadectw. okres stażu Sprawozdanie
notatki
wydruki

3. Opracowanie prezentacji komputerowych. Tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania na lekcjach. okres stażu sprawozdanie

4. Wykorzystanie Internetu i programów komputerowych Korzystanie z programów komputerowych, Internetu, encyklopedii multimedialnej,
Zdobywanie materiałów do pracy z uczniami. okres stażu przykłady pomocy dydaktycznych

5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku. Wykorzystanie komputera w tworzeniu dokumentów związanych z realizacja stażu. okres stażu dokumentacja


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców.

Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów edukacyjnych.
Wygłaszanie referatów, prezentacji multimedialnych podczas spotkań
z rodzicami.
okres stażu
scenariusze zajęć, sprawozdania z lekcji
treść referatów

2. Publikacje elektroniczne na stronach portali internetowych. Publikowanie materiałów na działalność dyd.-wych.:scenariusze imprez, propozycje zajęć, referatów w Internecie. okres stażu
adres strony internetowej

3. Praca w zespole samokształceniowym. Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli nauczania zintegrowanego.
Wymiana doświadczeń. okres stażu
protokoły spotkań.

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wymiana doświadczeń. okres stażu
Sprawozdanie

5. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu. Opieka nad nauczycielem-stażystą. okres stażu
Sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klasy I. Gromadzenie literatury.
Wstępna diagnoza uczniów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z rodzicami (wymiana informacji).
Udział w szkoleniach związanych z wspomaganiem rozwoju dziecka.
Opracowanie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie I.
Wdrażanie programu (dodatkowe zajęcia w wymiarze jednej godziny tygodniowo).
Ewaluacja programu.
wrzesień 2013
okres stażu
wrzesień 2013
czerwiec 2014
opracowany program

2. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych. Opracowanie i wdrożenie programu kola teatralnego dla uczniów klasy II. wrzesień 2014 opracowany program

3. Opracowanie planu wychowawczo-dydaktycznego klasy zgodnego z programem wychowawczym szkoły i programem nauczania . Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla klasy 0. wrzesień 2012 opracowany program


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Kultywowanie tradycji. Zorganizowanie i prowadzenie imprez klasowych i szkolnych (pasowanie ucznia kl. I, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.). wg potrzeb scenariusze, sprawozdania, zdjęcia z imprez

2. Włączanie uczniów do akcji charytatywnych. Zbiórka zabawek i przekazanie dzieciom z domu dziecka
Wycieczka do schroniska dla zwierząt.
Udział w akcjach: ,,Góra grosza’’, ,,I ty możesz zostać św. Mikołajem’’. wg potrzeb Potwierdzenie

3. Organizowanie konkursów szkolnych. Opracowanie regulaminów konkursów. Przeprowadzenie konkursów. wg terminarza regulamin, protokół, potwierdzenie

4. Promowanie szkoły w środowisku. Angażowanie uczniów do udziału w licznych
konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.
Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole .
Organizowanie Drzwi Otwartych dla rodziców uczniów klas 0-2.
okres stażu
wg harmonogramu
imprez na dany rokszkolny
okres stażu
Sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Współpraca z policją. Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres stażu Potwierdzenie
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Współudział w diagnozie wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Kierowanie uczniów do poradni. okres stażu Potwierdzenie
3. Współpraca z higienistką szkolną. Zorganizowanie spotkań dla dzieci na temat higieny, zdrowia, fluoryzacji.
okres stażu Potwierdzenie
4. Współpraca ze strażą pożarną. Zorganizowanie spotkania ze strażakami. okres stażu Potwierdzenie
5. Współpraca z wydawnictwem WSiP. Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo.
Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. okres stażu Potwierdzenie
6. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury Angażowanie uczniów do udziału w konkursach gminnych, spotkaniach, wystawach. okres stażu Potwierdzenie
6. Współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Realizacja programu Ortograffiti i Ortografitii z Bratkiem.
Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo. okres stażu Zaświadczenie


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole.
Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych:
- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
- podsumowanie i wnioski.
okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
opis przypadków

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m. in. przydziału czynności realizującemu

Katarzyna Formella- Mielewczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.