X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17202
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program pracy koła języka angielskiego

PROGRAM
NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO


BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDRENPrzedmiot:
Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego


Etap nauczania:
II etap edukacyjny dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego.


Wymiar godzin:
1 godzina w tygodniu.Opracowała: mgr Gabriela KłosowskaSpis treści:


1. Ogólna charakterystyka programu.
2. Adresaci programu.
3. Główne założenia programu.
4. Cele szczegółowe.
5. Cele wychowawcze.
6. Formy i metody pracy.
7. Materiały dydaktyczne.
8. Treści nauczania.
9. Procedury osiągania celów.
10. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
11. Uwagi metodyczne na temat realizacji programu.
12. Ewaluacja programu.

1. Ogólna charakterystyka programu:

Program opiera się na podstawie programowej dla szkoły podstawowej klas 4–6 opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przeznaczony jest na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie zainteresowanych językiem, kulturą, historią i geografią krajów anglojęzycznych, w szczególności Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a które wykraczają poza ramowy program nauczania. Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych. Program zakłada poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień kulturowych, poznanie specyfiki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczniów. Kształtowanie tychże zagadnień i umiejętności jest konieczne nie tylko ze względu na wymagania współczesnego świata takie jak m.in. obecność naszego kraju w Unii Europejskiej, czy też znaczenie znajomości posługiwania się językiem obcym na rynku pracy, lecz także wynika z mojego 13-letniego doświadczenia zawodowego jako nauczyciela języka angielskiego. W nauczaniu języka angielskiego nie wystarczy bowiem przyswojenie przez ucznia samych struktur gramatycznych oraz określonego zasobu słownictwa w celu poprawnego komunikowania się, ale dla efektywności tego procesu istotnym jest poznanie i zrozumienie norm kulturowych typowych dla kraju nauczanego języka.


2. Adresaci programu:

Program przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych, którzy pragną wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w konkursach języka angielskiego, interesują się kulturą i cywilizacją krajów anglojęzycznych oraz mają świadomość potrzeby rozwijania umiejętności językowych i przydatności języka angielskiego w ich przyszłym życiu.


3. Główne założenia programu:

Program zakłada:
• Zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych.
• Przybliżenie stylu życia współczesnych Brytyjczyków.
• Poznawanie przez uczniów obyczajów i tradycji metodami aktywizującymi, uczącymi krytycznego i twórczego myślenia.
• Rozwijanie zainteresowań teatralnych oraz talentów plastycznych.
• Budzenie świadomości dzieci o współistnieniu odmiennych kultur i światopoglądów.
• Rozwijanie w uczniach ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.


4. Cele szczegółowe:

• Wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników, poszukiwanie informacji w materiałach źródłowych,
• Wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień,
• Przyswajanie nowych zagadnień gramatycznych
• Zapoznanie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii z zakresu:
– tematyki geograficznej i kulturowej (patronowie, symbole, flagi, itp.),
– stylu życia : szkoła, jedzenie, domy, sporty, święta, obyczaje, muzyka rozrywkowa
• Tworzenie projektów związanych z poruszaną tematyką
• Doskonalenie umiejętności językowych z zakresu:
– czytania
– mówienia
– rozumienia ze słuchu
– pisania

5. Cele wychowawcze:
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
• Kształtowanie umiejętności dialogu i słuchania innych.
• Kształtowanie społecznie pożądanych postaw moralnych takich jak tolerancja, szacunek dla odmienności kulturowych
• Kształtowanie właściwych postaw wobec uczenia się, twórcze i aktywne uczestnictwo ucznia w procesie nauczania i uczenia się.
• Rozwijanie pozytywnych nastawień do języka.
• Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy, dotarcia do odpowiednich materiałów i dokonania ich selekcji.
• Reprezentowanie szkoły w konkursach.


6. Formy i metody pracy:
• Praca indywidualna i w grupie.
• Praca z Internetem.
• Praca z mapą i przewodnikiem.
• Praca z tekstem
• Pogadanka, dyskusja (metody aktywizujące)
• Praca ze słownikiem.
• Wykonanie projektów i gazetek tematycznych.
• Techniki teatralno – plastyczne (tworzenie scenografii, rekwizytów, inscenizacje sytuacji życiowych).
• Techniki audio – wizualne (nagrania DVD, CD).
• Nauka przez słuchanie i śpiewanie piosenek.
• Tworzenie portfolio (gromadzenie materiałów, projektów, prac itp.).


7. Materiały dydaktyczne:
• Środki audiowizualne (magnetofon, płyty DVD, CD).
• Dostęp do pracowni internetowej.
• Mapy fizyczne, polityczne, konturowe Wielkiej Brytanii i USA.
• Słowniki bilingwalne.
• Przewodniki turystyczne.
• Artykuły i materiały nauczyciela (m.in. ksera z wiadomościami podstawowymi o GB i USA).
• Artykuły i zdjęcia z gazet anglojęzycznych, albumy, pocztówki.
• Plakaty tematyczne.
• Karty pracy.
• Elementy scenografii i rekwizyty teatralne.

8. Treści nauczania:

L.p.
Treści nauczania
Osiągnięcia uczniów – uczniowie potrafią
Środki dydaktyczne

1. Geografia: państwo i ludność Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, położenie geograficzne. Wykonanie pracy projektowej o wybranych regionach GB lub USA. - określić położenie geograficzne podanych krajów,
- wymienić nazwy największych miast, gór, rzek,
- opisać warunki klimatyczne,
- wymienić symbole narodowe oraz patronów Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Pn., USA.
- Scharakteryzować ludność tych krajów. - mapy fizyczne, polityczne, konturowe W. Bryt., USA.
- ksero z symbolami narodowymi.
- artykuły i materiały nauczyciela.

2. .Londyn – stolica W. Brytanii. Wykonanie pracy projektowej o Londynie. - wymienić i opisać najważniejsze zabytki Londynu,
- skonstruować krótką wypowiedź o najciekawszych miejscach Londynu - projekcja filmu, - DVD o Londynie,
- przewodnik,
- mapa, plakat
- ksero tekstu o Londynie
- strona internetowa o London Pass
- tekst piosenki "The Streets of London".

3. Monarchia. Wykonanie pracy projektowej o rodzinie królewskiej. - wymienić członków brytyjskiej rodziny królewskiej.
- Wyrazić opinię na temat przyszłości monarchii - praca z tekstem ,
- wymienić tzw. Royal Ceremonies - ksero z tekstem o rodzinie królewskiej,
- artykuły i zdjęcia z gazet
- strony internetowe

4. Edukacja – system edukacji w Wielkiej Brytanii oraz w USA, rodzaje szkół, życie ucznia w szkole. Wykonanie pracy projektowej. - opisać system szkolnictwa GB i USA.
- porównać szkoły w Polsce i w Anglii
- wyrazić opinię o szkołach w Polsce i w GB, w USA. - Film DVD o szkole w GB
- artykuł z Spotlight on Britain

5. Zwyczaje i tradycje – style życia. Wykonanie pracy projektowej. Inscenizacja na temat wybranego święta. - wymienić nazwy świąt obchodzonych w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Pn., USA.
- Zredagować kartkę z życzeniami świątecznymi na Boże Narodzenie i Wielkanoc,
- Porównać Boże Narodzenie oraz Wielkanoc w Polsce i krajach anglojęzycznych
- Napisać Walentynkę,
- opisać zwyczaje związane z Halloween
- Wymienić i zapisać charakterystyczne słownictwo dla poznanych świąt. - Artykuły z czasopism oraz materiał ksero.
- Kartki z życzeniami.
- Karty pracy.
- Słowniki
- projekcja DVD na temat zwyczajów świątecznych

6. Jedzenie. Wykonanie pracy projektowej. - wymienić potrawy kuchni brytyjskiej, amerykańskiej
- wymienić zwyczaje żywieniowe Brytyjczyków, Amerykanów,
- porównać zwyczaje żywieniowe typowych świąt w GB, USA i w Polsce. - Śledzenie stron internetowych,
- projekcja DVD o zwyczajach żywieniowych w GB
- ksera przygotowane przez nauczyciela

7. Sport, dyscypliny, imprezy sportowe. Wykonanie pracy projektowej o ulubionej dyscyplinie sportowej. - Wymienić nazwy wybranych dyscyplin sportowych.
- wymienić sporty narodowe w GB i USA i znanych sportowców
- Skonstruować wypowiedzi na temat wpływu sportu na zdrowie człowieka. - artykuł z Spotlight on Britain

8. Muzyka, muzyka rozrywkowa, piosenki dla dzieci. - zaprezentować dziecięce piosenki w języku angielskim
- wyrazić własne zdanie na temat ulubionych piosenek i piosenkarzy - płyta CD
- ksero tekstów piosenek

9. Zagadnienia gramatyczne - stosować czas Past Simple (zna czasowniki nieregularne), Future Tense
- zna i stosuje czas Past Continuous.
- zna i potrafi konstruować zdania w I trybie warunkowym.
- popranie stosować przedimki.
- zna i stosuje prawidłowy szyk wyrazów w zdaniu.
- zna i potrafi stosować czas Present Perfect.

- karty pracy.
- zestawy testów.
- gramatyka języka angielskiego dla szkoły podstawo-¬ wej i gimnazjum.
- testy gramatyczne dostępne on-line

10. Wzbogacanie słownictwa - stosować poznane słownictwo w wypowiedzi ustnej i pisemnej,
- wymienić poznane idiomy i skróty SMS –owe.
- słownik.
- karty pracy.
- materiały ksero

11. Rozwijanie umiejętności posługiwania się żywym słowem, doskonalenie technik i umiejętności teatralnych. - tworzyć dialogi z życia codziennego
- zaprezentować przedstawienie w języku angielskim
- tworzyć scenografię do przedstawień, wykonać rekwizyty - elementy niezbędne do tworzenia scenografii i rekwizytów.


9. Procedury osiągania celów:

• Zabawy w odtwarzanie ról, symulacje sytuacji problemowych życia codziennego, pogadanki, wykłady, dyskusje.
• Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń w celu znalezienia podobieństw i różnic, wyciąganie wniosków.
• Realizowanie projektów, plakatów, gazetek tematycznych – omówienie ich i analiza spostrzeżeń.
• Wykorzystanie nowoczesnych środków przekazu – komputer, Internet, e-booki itp.
• Omawianie i analizowanie głównych treści programu pod kątem praktycznej przydatności językowej.
• Udział w konkursach językowych, quizach, grach i zabawach.
• Zapewnienie uczniom przyjaznej atmosfery podczas zajęć.

10. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

• Rozwijanie zainteresowań językiem obcym i poszerzanie wiedzy językowej.
• Zdobycie i rozwinięcie świadomości kulturowej krajów anglojęzycznych.
• Uświadomienie wpływu i obecności języka angielskiego w życiu codziennym, w prasie, w mediach.
• Wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych w praktyce.
• Wyrobienie szacunku i tolerancji wobec innych kultur.
• Zdobycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie podstawowym.

11. Uwagi metodyczne na temat realizacji programu:

• Program wymaga ze strony nauczyciela zaangażowania i przygotowania odpowiednich materiałów.
• Podczas zajęć należy zastosować aktywizację indywidualną i grupową uczniów.
• Stworzyć twórczą atmosferę pracy sprzyjającą poszukiwaniom, analizom i odpowiednim wnioskowaniom.

12. Ewaluacja programu:

• Udział w konkursach języka angielskiego – wyniki.
• Przygotowywanie imprez i uroczystości związanych z językiem angielskim – ocena społeczności szkolnej i rodziców.
• Inscenizacja teatralna – ocena społeczności szkolnej i rodziców, ocena zaangażowania i aktywności uczniów.
• Organizacja wystawy projektów prac wykonanych na zajęciach – ocenie podlegać powinna merytoryczność, komunikatywność wypowiedzi oraz różnorodność środków realizacji projektów.
• Uzyskanie wyższych ocen z przedmiotu "język angielski".
• Badanie opinii uczestników programu poprzez dyskusje grupowe i indywidualne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.