X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16893
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Kasperska
Nauczyciel: nauczyciel języka angielskiego
Nazwa placówki: Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina”
Czas trwania stażu: 01.09.2012 do 01.05.2013 (9 miesięcy)
Opiekun stażu:
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrz szkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 )
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 )

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.

-Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS), śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Sposób dokumentowania :Rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji dotyczących zakresu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego.
-Współpraca stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.
Sposób dokumentowania: Potwierdzenie opiekuna stażu.
-Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie zasad współpracy.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi.
Sposób dokumentowania: Plan Rozwoju Zawodowego.
-Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, materiałów dodatkowych, itp.
Sposób dokumentowania: zgromadzone dokumenty
-Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian planu rozwoju.
Sposób dokumentowania: Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Sposób dokumentowania: Wniosek i dokumentacja z realizacji stażu.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

-Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę placówki: Statut i Regulamin Punktu Przedszkolnego, Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi:dziennik zajęć i rozkład zajęć.
Sposób dokumentowania: Notatki własne.
-Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji punktu przedszkolnego. Analiza dokumentacji. Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Sposób dokumentacji: Prawidłowe prowadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego. Wpisy w dziennikach.
-Uczestniczenie w pracach organów punktu przedszkolnego
związanych z realizacją jego podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Sposób dokumentacji: Lista obecności.
-Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przepisami przeciwpożarowymi. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.
Sposób dokumentacji: Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć.

- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.Obserwacja zajęć hospitowanych. Omawianie
hospitowanych zajęć z prowadzącym.
Sposób dokumentacji: Wnioski z obserwacji i hospitacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora punktu przedszkolnego. Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Konsultacja z opiekunem stażu. Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Propozycja wniosków na przyszłość.
Sposób dokumentacji: Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
- Realizacja programu nauczania języka angielskiego.
Prowadzenie zajęć lekcyjnych. Sporządzenie rozkładów materiału, sprawozdań.
Sposób dokumentowania: Rozkład materiału
nauczania, zapisy w dziennikach, sprawozdania.
- Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia, Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
-Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego. Wykonywanie własnych pomocy naukowych.. Studiowanie artykułów i literatury fachowej.
Sposób dokumentowania: Zgromadzone materiały.
- Wymiana doświadczeń i doskonalenie multimedialnych technik pracy. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. Korzystanie z technik komputerowych w przygotowywaniu materiałów. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Sposób dokumentowania: Zgromadzone materiały. Wydruk z Internetu.

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

-Aktywne uczestnictwo w życiu placówki. Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu placówki.
Sposób dokumentowania: Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez.
- Współpraca z rodzicami. Rozmowy z rodzicami. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci. Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka. Udział w spotkaniach z rodzicami i organizacja zajęć otwartych. Współorganizowanie spotkań okolicznościowych.
Sposób dokumentowania: Notatki własne.
-Poznanie sytuacji uczniów, oraz przyczyn występowania trudności. Spotkania z rodzicami, rozmowy z uczniami i nauczycielami.
Sposób dokumentowania: Notatki własne.

Opracowała: Joanna Kasperska
- nauczyciel stażysta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.