X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16892
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Emilia Skrodzka
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2012 roku
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2015 roku
Placówka oświatowa: Gminny Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu
Dyrektor szkoły:


(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także
oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA DO WYKONANIA
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

FORMY REALIZACJI
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela,
zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego : publikacje w prasie oświatowej, Internet).
udział w szkoleniach, kursach dotyczących awansu zawodowego,

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2012
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
wniosek o rozpoczęcie stażu
zaświadczenia z kursów

ZADANIA DO WYKONANIA
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
przygotowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego,

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2012

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
plan rozwoju zawodowego

ZADANIA DO WYKONANIA
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

FORMY REALIZACJI
ustalenie przebiegu stażu,
sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą
i opiekunem stażu),
obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja i ich analiza,

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2012
trzy razy w roku przez cały okres stażu
trzy razy w roku przez cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
kontrakt dotyczący nauczyciela stażysty i opiekuna stażu
scenariusze zajęć obserwowanych, protokoły z obserwacji
scenariusze zajęć, wnioski opiekuna z obserwowanych zajęć

ZADANIA DO WYKONANIA
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

FORMY REALIZACJI
opracowanie scenariuszy zajęć, ich analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej pracy,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora, wpisy do dziennika


ZADANIA DO WYKONANIA
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu wychowania przedszkolnego

FORMY REALIZACJI
opracowanie planu pracy zespołu oddziału przedszkolnego,
ustalenie tematyki konkursów,
opracowanie indywidualnych programów korekcyjno – kompensacyjnych, wspomagająco-korygujących na podstawie obserwacji pedagogicznej uczniów,
zorganizowanie posiedzeń na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołu,

TERMIN REALIZACJI
początek roku szkolnego
po dokonaniu wstępnej obserwacji pedagogicznej uczniów

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
plan pracy zespołu oddziału przedszkolnego, lista obecności z posiedzeń zespołu, indywidualne programy korekcyjno-kompensacyjne, wspomagająco-korygujące, sprawozdanie z pracy zespołu


ZADANIA DO WYKONANIA
Pełnienie funkcji członka zespołu edukacyjnego do spraw promocji szkoły

FORMY REALIZACJI
podejmowanie działań wynikających z planu pracy zespołu do spraw promocji szkoły,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
lista obecności z posiedzeń zespołu,
zaświadczenie przewodniczącego o angażowaniu się w promocję szkoły


ZADANIA DO WYKONANIA
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

FORMY REALIZACJI
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty metodyczne, etc.),
wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności
w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli,

TERMIN REALIZACJI
według oferty

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
zaświadczenia z kursów


ZADANIA DO WYKONANIA
Tworzenie własnego warsztatu pracy

FORMY REALIZACJI
wzbogacanie sali oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne, dekoracje,
wykonywanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć,
poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi,
gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych,

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych
scenariusze zajęć

ZADANIA DO WYKONANIA
Prowadzenie dokumentacji oddziału przedszkolnego

FORMY REALIZACJI
opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej,
wpisy w dzienniku zajęć,
konsultacje ze specjalistami,
karty obserwacji pedagogicznej,

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
plany pracy
dziennik zajęć
poświadczenie specjalistów

§ 7. ust 2. pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


ZADANIA DO WYKONANIA
Zdobywanie informacji dotyczących sytuacji rodzinnej dzieci, środowiska lokalnego, możliwości edukacyjnych.
Współpraca z rodzicami.

FORMY REALIZACJI
stały, systematyczny kontakt z rodzicami,
indywidualne rozmowy z dzieckiem,
prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie obserwacji,
opracowanie indywidualnych planów pracy wspomagająco-korygujących oraz planów pracy dla dzieci uzdolnionych,
współpraca ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą),
włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez szkołę,
wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły,

TERMIN REALIZACJI
na bieżąco
po dokonaniu diagnozy wstępnej
na bieżąco
koniec roku szkolnego

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
lista obecności na zebraniach
wzór karty obserwacji pedagogicznej
indywidualne plany pracy
potwierdzenia specjalistów
dyplomy podziękowania dla rodziców


ZADANIA DO WYKONANIA
Organizowanie uroczystości świątecznych, okolicznościowych

FORMY REALIZACJI
zorganizowanie Mikołajek, Andrzejek, Wigilii klasowej, Przedstawienia noworocznego, Balu karnawałowego, Dnia Babci
i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Montażu słowno – muzycznego „Pożegnanie zerówki”,
współorganizacja Święta Szkoły,
opracowywanie scenariuszy, rekwizytów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi,

TERMIN REALIZACJI
zgodnie z terminami uroczystości

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
scenariusze imprez okolicznościowych
wpisy do dziennika
zdjęcia

ZADANIA DO WYKONANIA
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

FORMY REALIZACJI
przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych przez różne instytucje,
nawiązanie współpracy z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem,
włączanie się do akcji charytatywnych,
udział w akcjach „Cała polska czyta dzieciom”, „Sprzątanie Świata”,
współpraca z agencją artystyczną MAT,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
podziękowania,
zaświadczenia,
zdjęcia

ZADANIA DO WYKONANIA
Organizowanie różnorodnych konkursów dla dzieci

FORMY REALIZACJI
przygotowanie regulaminów konkursów,
przygotowanie dyplomów dla dzieci,
sporządzenie protokołów z konkursów,
pozyskanie sponsorów,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
wzory regulaminów konkursów,
wzory dyplomów,
protokoły z konkursów,
potwierdzenia sponsorów,
potwierdzenia dyrektora

§ 7. ust 2. pkt 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA
Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola

FORMY REALIZACJI
posługiwanie się techniką informatyczną przy opracowaniu
scenariuszy zajęć, planów dydaktyczno – wychowawczych, pomocy dydaktycznych, kart pracy dla dzieci, opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne uroczystości,
gromadzenie zdjęć z życia przedszkola przez cały rok szkolny, przekazanie dzieciom zdjęć na płytach CD jako pamiątek z okresu przedszkolnego,

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
scenariusze zajęć,
pomoce dydaktyczne,
zdjęcia dekoracji gazetek tematycznych,
zdjęcia na płytach CD

ZADANIA DO WYKONANIA
Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach

FORMY REALIZACJI
pozyskiwanie informacji ze stron internetowych dotyczących awansu zawodowego,
wyszukiwanie potrzebnych informacji,
przygotowanie za pomocą programu komputerowego planu rozwoju zawodowego,

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
plan rozwoju zawodowego

ZADANIA DO WYKONANIA
Wykorzystanie internetu w doskonaleniu zawodowym

FORMY REALIZACJI
kursy e – learning

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
zaświadczenia

ZADANIA DO WYKONANIA
Prezentacja i promocja działań oddziału przedszkolnego poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

FORMY REALIZACJI
przekazywanie do publikacji tekstów, zdjęć, wiadomości o danej grupie za pomocą poczty elektronicznej oraz pamięci przenośnej,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
informacje na stronie internetowej

ZADANIA DO WYKONANIA
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie
internetowej,

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2012

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
adres strony internetowej

§ 7. ust 2. pkt 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA DO WYKONANIA
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

FORMY REALIZACJI
udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
aktywna praca nad samokształceniem,
współpraca z innymi nauczycielami,

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
zaświadczenia o ukończeniu kursów

ZADANIA DO WYKONANIA
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

FORMY REALIZACJI
wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi,
rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
notatki

ZADANIA DO WYKONANIA
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

FORMY REALIZACJI
w zależności od potrzeb wychowanków,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
potwierdzenie współpracy przez PPP

ZADANIA DO WYKONANIA
Pedagogizacja rodziców

FORMY REALIZACJI
indywidualne i zbiorowe spotkania z rodzicami,
udzielanie pomocy rodzicom dzieci potrzebujących wsparcia; konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
lista obecności na zebraniach

§ 7. ust 2. pkt 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO WYKONANIA
Indywidualne studiowanie prawa oświatowego

FORMY REALIZACJI
analiza dokumentów: Rozporządzenie MENiS, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty,
aktualizowanie wszelkich zmian w przepisach,
udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących
w/w temat,

TERMIN REALIZACJI
w trakcie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
notatki własne

ZADANIA DO WYKONANIA
Aktualizacja wiedzy podstawowych dokumentów obowiązujących w szkole

FORMY REALIZACJI
Analiza i aktualizacja dokumentacji szkolnej,

TERMIN REALIZACJI
cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
notatki własne

ZADANIA DO WYKONANIA
Przestrzeganie przepisów BHP

FORMY REALIZACJI
uczestniczenie w szkoleniu BHP,
stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej.

TERMIN REALIZACJI
w zależności od skierowania na szkolenie,
cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
zaświadczenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.