X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16679
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji otwartej języka angielskiego - Has the Polish Presidency invigorated the EU?

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA TEMAT PREZYDENCJI POLSKI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

TEMAT: Has the Polish Presidency invigorated the EU? – reading and listening comprehension. (Czy polska prezydencja ożywiła Unię Europejską? – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.)
PROWADZĄCY: nauczyciel kontraktowy Katarzyna Jacak
POZIOM ZAAWANSOWANIA: średniozaawansowany (intermediate)

I. GŁÓWNE ZAGADNIENIA LEKCJI:
Lekcja dotyczy doskonalenia sprawności językowych w kontekście ćwiczeń przygotowujących do egzaminu maturalnego: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, napisanie dłuższej formy użytkowej, argumentowanie własnych wypowiedzi. Uczniowie doskonalą umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego w toku wybranych ćwiczeń: odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, zdania typu prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru. Uczniowie logicznie argumentują własne wypowiedzi dotyczące prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ćwiczenia te będą stanowiły podstawę do wykonania zadania domowego: napisania dłuższej formy użytkowej – list do przyjaciela.

Lekcja jest zgodna z podstawą programową (Podstawa Programowa z komentarzami, Tom 3, Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, str. 36-41) .

Lekcję jest najlepiej przeprowadzić w klasie maturalnej w szkole ponadgimnazjalnej. Na tym etapie nauczania uczniowie posiadają już jakąś wiedzę na temat Unii Europejskiej, którą zdobyli na innych przedmiotach w szkole, usłyszeli z mediów lub posiadają ją od innych osób. Lekcja może więc być wspaniałym elementem weryfikacji tej wiedzy. Uczniowie tacy to osoby już pełnoletnie, które świadomie, poprzez głosowanie w wyborach państwowych, mogą brać udział w życiu społecznych kraju, formułować swoje opinie na temat sytuacji w Polsce, a przez to wpływać również na losy naszej ojczyzny. Dlatego lekcja ta ma charakter nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. Uczniowie są na tyle rozwinięci intelektualnie, że mogą logicznie wypowiadać się na tematy trudne i abstrakcyjne jakim jest Unia Europejska. W klasie maturalnej uczniowie mają również duży zasób słownictwa języka obcego i posiadają świadomość językową dlatego łatwo jest im formułować swoje myśli w obcym języku.

II. CELE LEKCJI:
Po zakończeniu lekcji uczeń zna:
- nowe słownictwo i wyrażenia: aim (v), enhance,
vocational training, peers, Member States,
neighbouring countries, highlight, cultural
diversity, initiate
- techniki pracy z tekstem czytanym i słuchanym:
odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, zdania
typu prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru
- strukturę napisania dłuższej formy użytkowej – list
do przyjaciela

Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
- poprawnie stosować nowe słownictwo i wyrażenia
- pracować z tekstem czytanym i słuchanym w toku
ćwiczeń przygotowujących do matury pisemnej:
odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe, zdania
typu prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru
- napisać dłuższą formę użytkową – list do przyjaciela
- wypowiadać się na temat prezydencji polski w Radzie
Unii Europejskiej
- korzystać z Internetu

III. METODY PRACY:
Lekcje te dobrze jest przeprowadzić według podejścia komunikacyjnego, a więc połączenia różnych metod: metody konwersacyjnej – włączanie ucznia do uczestnictwa w rozmowach toczących się w języku obcym, metody kognitywnej – przyswajanie języka przez ucznia ma charakter innowacyjny, twórczy, prawo do błędów, metody naturalnej – nauczanie zbliżonej do naturalnej formy komunikacji, wyeliminowanie stresu.

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kserokopia fragmentu Programu polskiej prezydencji w
Radzie Unii Europejskiej wraz z autorskimi
ćwiczeniami zaczerpnięta ze strony
http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/programme_of_the_polish_presidency_of_the_council_of_the_eu.pdf
- film wideo zaczerpnięty ze strony
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/polish-eu-presidency/inauguration-of-the-polish-presidency-celebrations-part-7/
- CD z fragmentem Ody do radości
- karta pracy przygotowana przez nauczyciela – dłuższa
forma użytkowa (list do przyjaciela
- strona internetowa nauczyciela (www.kjacak.u2.pl)
- strony internetowe słowników językowych (www.ling.pl,
www.megaslownik.pl, www.ldoceonline.pl)
- tablica interaktywna/rzutnik

V. PRZEBIEG LEKCJI:
a) WPROWADZENIE:
- nauczyciel puszcza uczniom płytę CD z fragmentem Ody do radości i prosi uczniów o rozpoznanie melodii (nauczyciel - uczniowie). Uczniowie odgadują tytuł słyszanej melodii. Nauczyciel podaje uczniom angielski odpowiednik Ody do radości (Ode to Joy). Następnie nauczyciel zadaje uczniom pytania (nauczyciel - uczniowie):

1. Who composed Ode to Joy?
2. How old is it?
3. What organization does it symbolise?

- uczeń zapisuje temat lekcji na tablicy. Nauczyciel omawia problematykę lekcji oraz jej cel.
- uczniowie wykonują test interaktywny na temat podstawowych informacji o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (praca indywidualna) (www.kjacak.u2.pl, zakładka test ze słownictwa → test 1). Następnie uczniowie porównują swoje odpowiedzi (praca w parach).
- uczniowie sprawdzają ćwiczenie z kluczem, analiza ćwiczenia. Nauczyciel nagradza uczniów, którzy wykonali ćwiczenie poprawnie. Uczniowie otrzymują oceny za aktywność.

b) ROZWINIĘCIE: ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
- nauczyciel rozdaje uczniom fragmenty Programu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wraz z ćwiczeniami (KARTA PRACY 1). Następnie podaje uczniom podstawowe informacje na temat tego programu..
- uczniowie przez minutę analizują otrzymany tekst. Nauczyciel zadaje ogólne pytania dotyczące tekstu (nauczyciel - uczniowie):
1. How is the text divided?
2. What section is it about?
3. What documents are mentioned in the article?
4. Are there any non-EU countries mentioned in the article?
5. What is the name of the programme that functioned in 2007-2013?

- nauczyciel przypomina uczniom techniki pracy z tekstem czytanym – zadanie typu prawda/fałsz (nauczyciel – uczniowie)
- uczniowie wykonują zadanie typu prawda/fałsz (praca indywidualna). Podkreślają w tekście fragmenty, które potwierdzają wybrana przez nich odpowiedź. Następnie porównują swoje odpowiedzi (praca w parach)
- uczniowie sprawdzają ćwiczenie z kluczem podanym przez nauczyciela, analiza ćwiczenia
- nauczyciel wypisuje na tablicy nowe słownictwo i wyrażenia: aim (v), enhance, vocational training, peers, Member States, neighbouring countries, highlight, cultural diversity, initiate, które pojawiły się w przeczytanym tekście. Uczniowie na podstawie kontekstu (praca w grupach) odgadują znaczenie nowych wyrazów i wyrażeń, analiza ćwiczenia.

c) ROZWINIĘCIE: ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO
- nauczyciel rozdaje uczniom ćwiczenie do zadania ze słuchu (KARTA PRACY 2). Uczniowie analizują polecenie i czytają zdania do zadania. Nauczyciel przypomina uczniom techniki pracy z tekstem słuchanym – test wielokrotnego wyboru.
- na tablicy interaktywnej nauczyciel włącza plik wideo z przemówieniem Manuela Barroso na temat inauguracji prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej. Uczniowie śledzą wideo, słuchają przemówienia i wykonują ćwiczenie (praca indywidualna). Uczniowie słuchają przemówienia dwa razy.
- uczniowie porównują swoje odpowiedzi (praca w parach).
- uczniowie sprawdzają ćwiczenie z kluczem podanym przez nauczyciela, analiza ćwiczenia

d) ZAKOŃCZENIE
- uczniowie odpowiadają na pytanie zamieszczone w temacie lekcji – czy polska prezydencja ożywiła Unię Europejską? (nauczyciel - uczniowie). Uczniowie logicznie argumentują swoje wypowiedzi.

VI. ZADANIE DOMOWE:
- uczniowie piszą dłuższą formę użytkową – list do przyjaciela (KARTA PRACY 3), wykorzystując informacje z lekcji.

VII. DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI LEKCJI:
W przypadku wolniejszego tempa pracy uczniów nauczyciel może poprosić uczniów o przetłumaczenie nowych słów z kontekstu na zadanie domowe i sprawdzenie ćwiczenia ze słownikiem językowym (www.ling.pl, www.ldoceonline.pl). Ważne jest aby na lekcji pojawiły się ćwiczenia, w których uczniowie mogą rozwijać sprawności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego w toku różnych ćwiczeń maturalnych.
W przypadku szybszego wykonania zadań przewidzianych na jednostkę lekcyjną nauczyciel może poprowadzić dyskusję na temat wad i zalet przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Opracowała: Katarzyna Jacak


KARTA PRACY 1
Przeczytaj poniższy tekst na temat Programu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania (1-8) są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

EDUCATION, YOUTH, CULTURE AND SPORT COUNCIL

COMPETENCIES FOR EUROPE

EDUCATION (SCHOOL AND HIGHER ADUCATION)


In the field of education, the Presidency’s priorities will be education for mobility and the modernization of universities. The context for the implementation of the above priorities will include the following EU strategic documents: Europe 2020 Strategy and its flagship initiatives – Youth on the Move, Agenda for New Skills and New Jobs and the Strategic Framework for European Cooperation in Education and Training (ET 2020), as well as the European Commission communication on the modernization of universities expected in the third quarter of 2011.

The Presidency will aim to advance work on developing competencies among young people and adults in the context of lifelong learning, including language competencies, thereby helping to make studying or working abroad more widespread. Enhancing cooperation between vocational training, higher education and employers, as well as other institutions in the social and economic environment, and helping to raise the quality of education and to create flexible lifelong learning paths are all important aspects of this work.

YOUTH

The main objective of the Presidency will be to promote and increase cooperation between young people from the EU and their peers from Eastern European and the Caucasus countries (Eastern Partnership countries and Russia). This priority will be implemented through structured dialogue with young people (consultations and youth conferences), the exchange of good practices in this area between Member States, and a discussion on the strategic priorities of youth policy in the coming years (meetings of Directors General for Youth). A discussion will also be launched on the future of programmes that support mobility, including opening them up to neighbouring countries. The Presidency recognizes the importance of the Eastern dimension of youth mobility.

CULTURE

In the area of culture, the Presidency will continue working to promote a better understanding of the role of culture, using the potential of culture to enhance European integration and the EU’s social and economic development, including in the implementation of the Europe 2020 strategy goals. In this context, the Presidency will work on measures highlighting the important roles played by the development of key cultural competencies and individual and community creativity in building Europe’s intellectual capital (including its social and human capital). In the second half of 2011, work will begin to identify the most effective creative partnerships that contribute to the development of cultural competencies, and the role of NGOs in the process.

The Presidency will support the continuation of discussions on the assumptions underlying the EU instruments that will support culture after 2013.AUDIOVISUAL POLICY

The Presidency recognizes the importance of the MEDIA 2007 – 2013 Programme, which has made a positive contribution to the development of the European film and audiovisual industry, and has enhanced European cultural diversity and supports the flow of film and audiovisual works in Europe. In addition, the Presidency will draw attention to the need to advance the process of digitalization of European cinemas in the context of the challenges of the digital era.

The Presidency will also aim to initiate and advance measures to improve the protection of minors in the digital environment, media literacy, on-line access to audiovisual content and the legal protection of services based on or consisting of conditional access.

SPORT

The Polish Presidency will have a key role in developing EU cooperation in the field of sport, as it will be the first Presidency working in the context of the new EU work-plan for sport adopted in May 2011. The Presidency will initiate a discussion on risks to the integrity of sport, focusing mainly on those caused by corruption.

The Programme:
1. develops universities and higher education.
2. doesn’t support students’ exchanges.
3. supports the cooperation of young people from different countries.
4. defines culture as entertainment.
5. wants to develop culture only in 2011.
6. talks about MEDIA Programme, which has negative effects on culture development.
7.underlines the role of the Internet.
8. talks about corruption in sport.

KLUCZ ODPOWIEDZI: 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F 6. F 7. T 8. T


KARTA PRACY 2

film wideo zaczerpnięty ze strony:
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/story/index/story_id/16338/media_id/41494

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie fragment przemówienia Manuela Barroso związanego z inauguracją polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

1. Which person Emanuel Barroso didn’t welcome at the beginning of his speech?
A. Prime Minister’s wife
B. Jerzy Buzek
C. Bronisław Komorowski
2. What is Emanuel Barroso’s hobby?
A. sport
B. high culture
C. nature
3. Where does the inauguration of the Polish presidency take place?
A. National Orthodox House
B. National Ornitology House
C. National Opera House
4. Who did Manuel Barroso talk to about the EU priorities?
A. President of the European Parliament
B. Minister of Foreign Affairs
C. Polish Prime Minister
5. What is the general tone of Barroso’s speech?
A. encouraging
B. indifferent
C. discouraging

KLUCZ ODPOWIEDZI: .1 A 2. B 3. C 4. C 5. A


KARTA PRACY 3

Oglądałaś ciekawy program dokumentalny na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Napisz list do koleżanki z Anglii. Napisz:

• kiedy ten program oglądałaś i z kim go oglądałaś
• co nowego dowiedziałaś się na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
• która informacja wywarła na tobie największe wrażenie i dlaczego
• zachęć koleżankę do oglądania takiego typu programów i napisz dlaczego mogą być one atrakcyjne dla młodych ludzi.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.