X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16473
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I Dane osobowe
1. Imię i nazwisko: MONIKA WOŹNIAK
2. Nazwa placówki: Szkoła podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Lublinie
3. Stanowisko: wychowawca świetlicy
nauczyciel przedszkolny
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
II. Staż
4. Data rozpoczęcia stażu: 09.09.2011 r.
5. Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

III. Cele stażu:
1. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

2. Cele szczegółowe:

 poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
 poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
 poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
 doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
 prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
 uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
 pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.
IV. Plan działania


Zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 1).

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
Napisanie planu rozwoju zawodowego
wrzesień
2011
Poprawnie opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego. Opracowanie zasad współpracy i zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
wrzesień
2011
Opracowanie zasad współpracy, zawarty kontrakt z opiekunem stażu.

Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć
wrzesień
2011 i na bieżąco
Plan pracy świetlicy,
roczny plan pracy z zajęć z rytmiki,
scenariusze zajęć z edukacji regionalnej

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Szkoły
Analiza Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Notatki własne.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny itp.
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp..
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach z innymi nauczycielami
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych.
wrzesień 2011-maj 2012
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Notatki własne.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, programów itp..
cały okres stażu
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, programy, scenariusze lekcyjne).


Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj- 2012
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
maj- 2012
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


Zgodnie z (§ 6 ust. 2 pkt.2)
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której odbywa się staż

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi; omówienie hospitowanych o obserwowanych zajęć.
Dwa razy w miesiącu
IX 2011 -
V 2012
Wnioski z obserwacji i hospitacji - notatki

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innego nauczyciela lub dyrektora
Opracowanie scenariuszy zajęć; rozmowa pohospitacyjna i omówienie zajęć.
Raz w miesiącu
IX 2011 -
V 2012
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

Ocena własnych umiejętności
Autorefleksja, samoocena
Na bieżąco
Samoocena

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach , warsztatach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej
IX 2011 -
V 2012
Zaświadczenia potwierdzające odbyte kursy i szkolenia

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Uwzględnienie w scenariuszach zajęć różnorodnych metod i form rozbudzających aktywność twórczą dziecka w codziennej pracy.
Udział dzieci w konkursach
IX 2011 -
V 2012
Scenariusze zajęć,
potwierdzenia udziału w konkursach.

Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych.
Samodzielne wykonywanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
IX 2011 -
V 2012
Pomoce dydaktyczne: sylwety, obrazki, karty pracy
Pomoc w nauce i wyrównywanie braków szkolnych

Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
IX 2011 -
V 2012
Potwierdzenie opiekuna stażu, karty pracy

Organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości okolicznościowych
Organizacja Dnia Nauczyciela
IX 2011 -
V 2012
Sprawozdanie z organizacji uroczystości, zdjęcia

Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w internecie planu rozwoju
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Okres stażu
Teczka stażysty
Płyta z zapisem elektronicznym


Zgodnie z (§ 6 ust.2 pkt.3.)
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zapoznanie z sytuacją rodzinną wychowanków i współpraca z rodzicami.

Rozmowy indywidualne z nauczycielami, rodzicami, informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się dziecka.
W trakcie stażu
Notatki własne.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniach.
Lektura pedagogiczna i psychologiczna
Na bieżąco
Zaświadczenia,
Krótkie , pisemne prezentacje przeczytanych pozycji

Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.
Rozmowa, wywiad, kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Na bieżąco
Notatki własne.
Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy

Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
Obserwowanie i diagnozowanie sytuacji każdego dziecka wykazującego trudności.
Udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą dzieci tego wymagających.
Na bieżąco
Scenariusze i zestawy ćwiczeń usprawniające proces dydaktyczny


Zgodnie z: (§ 6 ust.2 pkt.4,)
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Hospitacje według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
W trakcie stażu
Wnioski z obserwacji i hospitacji

Ocena własnych umiejętności- analiza mocnych i słabych stron
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz i ewaluacji
Na bieżąco
Wnioski z obserwacji i hospitacji

Analiza i samoocena swojej pracy
Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych
Na bieżąco
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażystyZatwierdzam do realizacji.


........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.