X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16464
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - edukacja wczesnoszkolna

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Anna Bloda
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół nr 2 w Bratoszewicach
3. Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom magistra, pedagogika wieku dziecięcego

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012
3. Opiekun stażu:
4. Dyrektor Szkoły:

III. CELE STAŻU

Cel główny:

• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:

• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w semestrze oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej dwóch godzin zajęć w semestrze, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie);
• Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;

IV. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

V. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust.2 pkt. 1).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. 09.2011 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem, ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć 09.2011 Opracowanie zasad współpracy.

Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę Szkoły. Analiza Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego, Koncepcji Pracy Szkoły oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania/Przedmiotowego Systemu Oceniania 09.2011 oraz cały okres stażu Notatki własne.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych. 09.2011 oraz cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, 09.2011 oraz cały okres stażu Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych. 09.2011 Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.. Cały okres stażu
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).

Przygotowanie i uczestnictwo w imprezach szkolnych Przygotowanie imprezy szkolnej m.in. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka.
Okres stażu Notatki własne. Scenariusze uroczystości.

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. 06.2012 Sprawozdanie z realizacji stażu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. 06.2012 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6 ust.2 pkt. 2)

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. 09.2011 Notatki własne.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Udział w radach pedagogicznych, w pracach zespołu zadaniowo-przedmiotowych, wykonywanie pomocy naukowych Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenie przez opiekuna stażu udziału, notatki własne.

Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, warsztaty. cały okres stażu Notatki własne, zaświadczenie.

Udział w formach doskonalenia zawodowego Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.

Doskonalenie technik multimedialnych. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Korzystanie z portali dydaktycznych. 09.2011 oraz cały okres stażu Konspekty lekcyjne. Zaświadczenie o publikacji

Samodzielne studiowanie literatury i prasy w poszukiwaniu nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej. Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. Cały okres stażu. Bibliografia

Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Odrabianie z uczniami zadań domowych, praca z dziećmi słabszymi, gry i zabawy edukacyjne. Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu, karty pracy.

Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Prowadzenie zajęć matematyczno-logicznych. Cały okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt. 3)

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego. 09.2011 Notatki własne.

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, psychologiem, nauczycielami. Cały okres stażu Notatki własne.

Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach z rodzicami, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców. Cały okres stażu Dokumentacja szkolna.

Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów. Cały okres stażu Notatki własne.

Podjęcie współpracy z pedagogiem, psychologiem szkolnym. Zapoznanie z opiniami z poradni pedagogiczno-psychologicznej, konsultacje pedagogiczne w sprawach wychowawczo trudnych. Cały okres stażu Potwierdzenie pedagoga, psychologa szkolnego.

Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i odpowiedniej postawy wobec ludzi oraz zdrowego stylu życia Pogadanki z dziećmi, wykorzystanie zabaw edukacyjnych Cały okres stażu Codzienna praca z uczniami.

Opracowanie programu wychowawczego dla klasy III
Opracowanie celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego
09.2011 Program wychowawczy klasy

Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych. Własne poszukiwania; rozmowa w zespole wychowawczym. Cały okres stażu Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. 09.2011 Potwierdzenie opiekuna stażu.

Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. raz w semestrze Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.

Obserwacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie. dwa razy w semestrze Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena, wnioski na przyszłość 06.2012 Dokumentacja stażysty.


........................................ ........................................
(podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.