X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16233
Przesłano:

Państwo Kazimierza Wielkiego - scenariusz lekcji

Temat: Państwo Kazimierza Wielkiego
AUTOR: JOLANTA BARWIŃSKA
SZKOŁA/PLACÓWKA: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ETAP EDUKACYJNY: IV
KLASA: I
CELE ZAJĘĆ:
CEL OGÓLNY : POZNANIE SYTUACJI NA ZIEMIACH POLSKICH ZA PANOWANIA KAZIMIERZA WIELKIEGO
• Cele szczegółowe:
Uczeń :
1. rozumie znaczenie i prawidłowo stosuje pojęcia : monarchia stanowa, Akademia Krakow-ska, Korona Królestwa Polskiego
2. zna działalność w omawianym zakresie postaci: Kazimierz Wielki, Jan luksemburczyk, Ka-rol Andegaweński
3. rozumie znaczenie dat: 1333,1335, 1339, 1370,
4. potrafi wskazać na mapie tereny utracone oraz zajęte przez Kazimierza Wielkiego, wska-zać zasięg państwa polskiego oraz kierunki ekspansji
TREŚCI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
• opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV-XV w.;
• wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z
Węgrami i Litwą w XIV-XV w.;
• charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej,
gospodarczej i kulturowej;
• synchronizuje wydarzenia z dziejów Polski w XIV-XV w.
KOMPETENCJE KLUCZOWE ROZWIJANE PODCZAS LEKCJI:
• Porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje społeczne i obywatelskie
METODY I FORMY PRACY:
• Praca w grupie,
• Praca indywidualna ( karta pracy)
• Praca z tekstem źródłowym, mapą, infografiką
• Ćwiczenia aktywizujące w Smart Notebooku ( układanie w kolejności chronologicznej wy-darzeń, ,,kogo przedstawia obraz’’, Qest , ćwiczenie z tekstem źródłowym i lupą)
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
• Prezentacja multimedialna
• Karta pracy
• Mapa, teksty źródłowe, infografiki
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 MINUT

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

• Część wstępna:
- czynności organizacyjne
- powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji, jako wprowadzenie do nowego tematu (ćwi-czenia w Smart Notebooku- ,,kogo przedstawia obraz?’’, ułożenie w kolejności chronolo-gicznej wydarzeń z ostatniego tematu )
-podanie tematu i celów lekcji

• Część właściwa:
- sytuacja ziem polskich w początkach panowania Kazimierza Wielkiego – nauczyciel na-wiązując do poprzedniego tematu krótko przedstawia sytuacje, w jakiej znajdowało się państwo polskie w przededniu objęcia władzy przez Kazimierza Wielkiego
- przedstawienie oraz próba oceny polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego (uczeń wy-korzystuje w tym celu prezentacje oraz mapy, a także dokonuje analizy wydarzeń na osi czasu a następnie wykonuje ćwiczenie w Smart Notebooku: wybiera odpowiednie wyda-rzenia związane z polityką wewnętrzną i zagraniczna )
- przedstawienie polityki gospodarczej Kazimierza Wielkiego ( uczeń z pomocą nauczyciela oraz tekstów źródłowych podejmuję próbę przedstawienia polityki gospodarczej, następ-nie wykonuje ćwiczenie w Smart Notebooku polegające na dopasowaniu pojęć do opisów)
- przedstawienie zmian w systemie obronnym państwa polskiego ( praca z infografiką, tekstem źródłowym oraz mapą )
- wkład Kazimierza Wielkiego w rozwój szkolnictwa (założenie Akademii Krakowskiej w źródłach, analiza oraz odpowiedzi na pytania)

Część końcowa:
- podsumowanie: ćwiczenia interaktywne w Smart Notebooku- test jednokrotnego wyboru, za-danie pracy domowej:
Zaprezentuj dobre i złe strony polityki zagranicznej i wewnętrznej Kazimierza Wielkiego w
dowolnej formie (prezentacja, mapa mentalna, wypracowanie )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.