X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16209
Przesłano:

Zmodyfikowany program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 Specjalnej Szkoły Podstawowej

Wstęp

Program nauczania przeznaczony jest do zreformowanej specjalnej szkoły podstawowej.Program zakłada dużą swobodę w projektowaniu procesu kształcenia , zaleca ich różnorodność i odpowiedni dobór w stosunku do treści programowych
Nauczanie języka polskiego w specjalnej szkole podstawowej ma na celu doskonalenie umiejętności mówienia, czytania, pisania, korzystania z informacji, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu literatury, sztuki ,nauki o języku. Nauczanie rozwija umiejętności efektownego uczenia się, wprowadza uczniów w świat kultury, poznawania osiągnięć współczesnego świata.

CELE OGÓLNE

- kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania, pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
- rozbudzanie świadomości języka jako dziedzictwa narodowego,
- motywowanie do poznawania kultury regionalnej,
- wdrażanie do dbałości o kulturę słowa,
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie wyobrażni, twórczego myślenia i samodzielności,
- doskonalenie pisania zgodnie z określonymi kryteriami,
- wdrażanie do korzystania z różnych zródeł informacji,
- wdrażanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
- wzmacnianie postaw etycznych,
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,


CELE SZCZEGÓŁOWE

- kształcenie umiejętności poprawnego słuchania wypowiedzi,
- nazywanie własnych uczuć i przeżyć,
- doskonalenie poprawnego wysławiania się na określony temat,
- kształcenie umiejętności aktywnego uczestnictwa w dialogu,
uzasadnianie własnego stanowiska, argumentowanie,
- konstruowanie form wypowiedzi przewidzianych w materiale nauczania,
- wzbogacanie słownictwa,
- kształcenie umiejętności wypowiadania się z precyzją znaczeniową,
- rozwijanie umiejętności nazywania uczuć,
- kształcenie umiejętności uczestnictwa w dialogu,
- doskonalenie techniki głośnego czytania,
- rozwijanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem tekstów kierowanych do różnych adresatów i w różnych celach,
- zapoznanie się z sylwetkami i osiągnięciami sławnych Polaków,
- kształcenie umiejętności korzystania ze słowników, encyklopedii i innych żródeł informacji,
- kształcenie umiejętności pisania czytelnych komunikatów,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
- wyrabianie nawyku dbałości o organizację graficzną tekstu,
- poznanie niektórych gramatycznych części mowy przewidzianych w materiale nauczania,
- zapoznanie się z zasadami łączenia wyrazów z zadaniu i rozwijanie umiejętności poprawnego konstruowania zdań,
- kształcenie umiejętności klasyfikowania różnych żródeł informacji,
- doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników, encyklopedii,
i innych żródeł informacji.
- rozumienie pojęć przewidzianych w programie nauczania
- posługiwanie się terminami literackimi i gramatycznymi,
- wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- kształcenie umiejętności efektywnej pracy w zespole,
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- budowanie akceptowanego społecznie systemu wartości,


Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia uczniów w klasie IV.

Treści nauczania
Przewidywania osiągnięcia i wymagania uczniów
Odniesienie do podstawy programowej.

(Tabela - dop. red.)

Kształcenie kulturowo – literackie , ortografia, interpunkcja

Mówienie

Rola nadawcy i odbiorcy wypowiedzi
Formułowanie wypowiedzi
Relacjonowanie wydarzeń,
Zabieranie głosu w dyskusji,
Formułowanie życzeń,
Zaproszeń, gratulacji,
Instrukcji,
Opisy osoby , zwierząt , przedmiotów, krajobrazu, dbałośćO poprawne posługiwanie się językiem polskim
Uczestniczy w rozmowach, w których raz jest nadawcć a raz odbiorcą
Opowiada o wydarzeniach , w których uczestniczył
Wymienia bohaterów lektury, opowiada o wydarzeniach,ocenia
Postępowanie bohaterów formułuje wypowiedzi w prostych formach użytkowych,
Opisuje,stosująć wyrazy określające
Pojęcia nadawcy, odbiorcy, zdania oznajmujące i rozkazujące , pytające właściwości opowiadania,opisu,prostych form użytkowych
Termini związane z przekazami informacyjnymi, akcent wyrazowy, intonacja
Różnice między językiem potocznym,
Literackim, gwarowym

Słuchanie

Określanie nadawcy i odbiorcy wypowiedzi
Rozumienie słuchanej wypowiedzi,
Odbiór rozmowy, określanie intencji mówiącego,
Reagowanie na wypowiedzi innych,
Odróżnia prośbę od pytania, odpowiedzi i informacji
Rozróżnia nadawcę i adresata wypowiedzi,
Określa tematykę wypowiedzi,
Rozumie treść rozmowy.
Wyciąga wnioski z wypowiedzi,
Pojęcia nadawcy i odbiorcy, sposób rozpoznawania intencji wypowiedzi,
Właściwości opowiadania, opisu,dialogu
Czytanie Doskonalenia techniki czytania,
Czytanie ciche ze zrozumieniem, z podziałem na role
Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania, odróżnianie autora od narratora I podmiotu lirycznego
Różnice między poezją a prozą
Środki stylistyczne
Elementy świata przedstawionego,
Fikcja literacka,
Charakterystyczne cechy baśni,legendy, komiksu
Czyta z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych,
Określa tematykę przeczytanego tekstu,
Wyszukuje informacje w tekście, rozumie przekaz autora tekstu,Rozpoznaje środki poetyckie,
Określa elementy świata przedstawionego,
Wymienia podstawowe cechy baśni, legendy,komiksu Pojęcia nadawcy, odbiorcy
Sposób rozpoznawania intencji wypowiedzi, pojęcia: fikcja literacka,
Świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, narracja, przenośnia, rytm,wątek, akcja
Bohater, porównanie
Terminy poetyckie

Pisanie

Układanie zdań pojedynczych, złożonych,
Budowanie krótkich wypowiedzi na zadany temat,
Sporządzanie notatek,
Uzupełnianie krzyżówek, tabel,
Wykresów,plan wydarzeń,
Zapisywanie dialogu,
Pisma użytkowe , opowiadanie,
Sprawozdanie, streszczenie , stosowanie akapitów,Ortografia i interpunkcja
Pisownia wyrazów z ó ,u, rz,ż, ch, h,Pisownia wyrazów z ę, ą,en, em, on, om,stosowanie wielkich liter
Oporawnie zapisuje zdania , udziela krótkiej
Odpowiedzi na temat,
Sporządza notatkę,
Układa plan opwiadania
redaguje pisma użytkowe, redaguje formy literackie,
Stosuje akapity,
Używa znaki interpunkcyjne,
Pisze czytelnie, zachowuje odległości,
Marginesy, pisze starannie.stosuje reguły ortograficzne w praktyce Wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące, równoważniki zdań
Właściwości opowiadania , opisu form użytkowych

Korzystanie z różnych żródeł informacji,

Podstawowe żródła informacji, korzystanie ze słowników,wyszukiwanie Informacji w encyklopediach,
Selekcjonowanie informacji, media jako żródło informacji,
Korzystanie z zasabów internetu,
Rozumienie pojęć zwiażanych ze sztuką, radiem, telewizją,
Wymienia żródła informacji,
Korzysta ze słowników,Porównuje informacje,
Odróżnia informację od reklamy, rozumie
Pojęcia literackie
Pojęcia nadawcy , odbiorcy, sposoby
Rozpoznawania intencji wypowiedzi

Fonetyka

Głoska a litera,
Rodzaje głosek,
Dzielenie wyrazu na sylaby, akcent wyrazowy, intonacja zdaniowa Rozróżnia głoski i litery,zna kolejnośc
Alfabetyczną, rozróżnia samogłoski i spółgłoski, poprawnie dzieli wyrazy na sylaby,
Wypowiada się z odpowiednią intonacją
Rodzaje głosek

Fleksja

Części mowy:
Czasownik, rzeczownik, przymiotnik,Przyimek, zaimek, spójnik, przysłówek
Rozpoznaje i stosuje formy częci mowy,
Zna odmianę części mowy
Odmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne

Składnia

Wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania, rodzaje zdań ze względu na cel
Wypowiedzi, rodzaje zdań
Odróżnia zdania od równoważnika,
Zna części zdania, odróżnia zdania rozwinięte i nierozwinięte, pojedyncze od złożonych
Wypowiedzenia i ich rodzaje


Lektury w klasie IV

· C.Collodi – „ Pinokio”
· R. Kipling – “Księga dżungli”
· C.S. Lewis – „ Opowieści z Narni”
· A.Szklarski – „ Tomek w krainie kangurów”
· Ks.Jan Twardowski – „ Zeszyt w kratkę”
· Baśnie polskie i innych narodów
· legendy polskie – wybór
· poezja dziecięca – wybór
· wiersze należące do klasyki polskiej – wybór
· polski hymn
· teksty popularno – naukowe,
· teksty kultury regionalnej,
· wybrane artykuły z czasopism młodzieżowych
Przewidywane osiągnięcia uczniów w klasie V


Treści nauczania w klasie V

Przewidywane osiągnięcia uczniów. Odniesienie do podstawy programowej

Kształcenie językowe, ortografia , interpunkcja

Mówienie

Komunikowanie się w różnych sytuacjach, formułowanie uporządkowanej wypowiedzi, charakteryzowanie postaci literackiej, dyskusja, posługiwanie się związkami frazeologicznymi,
Recytowanie wierszy,
Wpływ komunikowania się na relacje międzyludzkie
Rozpoznaje intencje nadawcy w różnych
Sytuacjach, formułuje poprawną wypowiedż,
Wprowadza w zdaniach wyrazy określające, przedstawia i ocenia bohatera, wypowiada się na określony temat,
Pojęcia nadawcy, odbiorcy,sposoby rozpoznawania intencji
Wypowiedzi, rodzaje wypowiedzeń,
Właściwości literackich i użytkowych form
Pisemnych,terminy związane z przekazami ikonicznymi,różnice między językiem potocznym i literackim

Słuchanie

Rola nadawcy i odbiorcy
Wypowiedzi, określanie celu wypowiedzi,
Ocenianie wypowiedzi
Rozumienie dłuższych wypowiedzi,rozróżnianie form wypowiedzi,Subiektywizm i obiektywizm wypowiedzi
Określa cel wypowiedzi.
ocenia czyjąś wypowiedż,
Rozumie tematykę wypowiedzi,
Odróżnia sprawozdanie od streszczenia,
Pojęcia odbiorcy , nadawcy , własciwości opwiadania, opisu,
Dialogu oraz prostych form użytkowych

Czytanie

Czytanie różnych tekstów,rozróżnianie różnych wypowiedzi w Tekście,opracowywanie tekstu, rola bohaterów w utworze, budowa utworów prozatorskich,
Charakterystyczne cechy poezji, rodzaje powieści, cechy mitu,
Opwieść biblijna,
Różnice między bajką a baśnią,sztuka filmowa,
Czyta ze zrozumieniem, wyszukuje w utworze
Potrzebne informacje, wskazuje bohaterów i pozostałe elementy świata przedstawionego,Rozpoznaje cechy powieści, rozpoznaje mit ,odróżnia opowieść biblijną od mitu
Pojęcia: fikcja literacka , świat przedstawiony,
Nadawca, odbiorca,
Podmiot mówiący,
Narracja, przenośnia,
Terminy:Bohater, wątek, autor, porównanie,
Epitet, onomatopeja,
Zwrotka, baśń

Pisanie

Notatka,
Opowiadanie, plan ramowy i szczegółowy i przeżyć wewnętrznych charakterystyka postaci,przepis , instrukcja,używanie związków frazeologicznych i przysłów ,ortografia i interpunkcja- pisownia wyrazów z : ó, u, rz.ż, h, ch- wymiennymi i niewymiennymi
Doskonali umiejętności regagowania krótkich form pisemnych
Układa plan wydarzeń
opisuje sytuację na podstawie obserwacji, sporządza przepis na proste danie,
Skraca i rozwija wypowiedż pisemną
Wypowiedzenia oznajmujące , pytające, rozkazujące
Równoważniki zdań,
Właściwości opowiadania , opisu, dialogu oraz prostych form użytkowych
Pisownia wyrazów z ę, ą,en, em
Pisownia wyrazów z ji, i, li na końcu wyrazów
Stosowanie wielkiej litery,
Stosowanie znaków interpunkcyjnych
W praktyce stosuje zasady ortograficzne,
Ćwiczy pisownę wyrazów

Korzystanie z różnych żródeł informacji

Korzystanie ze słowników,Z encyklopedii,
Reklama, wyszukiwanie informacji w internecie, symbol jako żródło informacji,
Środki masowego przekazu
Posługuje się słownikami,zna zasady budowy haseł encyklopedycznych
Dostrzega charakterystyczne cechy reklamy,
wyszukuje informacje w internecie
Pojęcia nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi.
Rozumienie pojęć
Rozumienie terminów
Autor, pisarz, pisarz, poeta bajka, morał, alegoria, malarstwo, obraz poetycki, wątek, akcja, reżyser, Artykuł
Rozumie znaczenie pojęć, klasyfikuje pojęcia związane ze sztuka, radiem i telewizją
Pojęcia literackie związane z liryką, epiką , dramatem

Kształcenie językowe

Fonetyka

Budowa narządów powstawania głosek,
Głoska a litera
Rodzaje głosek,
Dzielenie wyrazów na sylaby,
Akcent zdaniowy,
Wymienia narządy mowy,
Odróżnia spółgłoski i samogłoski,
Zna rodzaje spółgłosek,
Dostrzega różnice
Między wymową a zapisem samogłosek i spółgłosek
Poprawnie zapisuje głoski nosowe
Poprawnie akcentuje wyrazy
Akcent wyrazowy intonacja

Fleksja

Części mowy odmienne i nieodmienne
Czasownik , rzeczownik, przymiotnik, liczebnik , przysłówek, przyimek, spójnik
Tworzy poprawne formy wypowiedzi,
Odróżnia formę czasownika dokonaną od dokonanej,
Zna rodzaje rzeczownika,
Zna pojęcie bezokolicznika,
Rozpoznaje rzeczowniki, żywotne I nieżywotne, rozpoznaje wyrażenie przyimkowe,
Dostosowuje formę przymiotnika do określonego rzeczownika,
Tworzy formy stopnia
Przymiotnika,poprawnie zapisuje liczebniki, oporowanie zapisuje formy nieodmienne
Odmienne i nieodmienne części
Mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne

Składnia

Wypowiedzenie, równoważnik zdania,
Rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi,
Rodzaje zdań ze względu na budowę,]Szyk w zdaniu,
Części zdania,
Rodzaje zdań złożonych
Wyszukuje równoważni i zadanie w określonym tekście,
Nazywa rodzaj zdania,
Stosuje właściwy rodzaj zdania w zależności od sytuacji komunikacyjnej,
Rozpoznaje części zdania, rozpoznaje rodzaje zdań,Oddziela przecinkiem zdania podrzędne od nadrzędnych
Wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące,pytające,
Równowazniki zdań
Związki wyrazów w zdaniu. Rola podmiotu i orzeczenia
Związki znaczeniowe między wyrazami,


Lektury w klasie V

· L.M. Montgomery, Ania Z Zielonego Wzgórza.
· M. Twain, Przygody Tomka Sawyera.
· H.Sienkiewicz W pustyni i w puszczy.
· J Verne W 80 dni dookołaświata.
· Basnie i legendy
· Baśnie i legendy
· Bajki Krasickiego, Mickiewicza
· Poezja polska autorstwa: Cz.Miłosz, J.Brzechwy,W Szymborska,
· A. Asnyka, M. Konopnockiej A.Mickiewicza, J.Kochanowskiego
· inne teksty kultury: komoks, film, widowisko teatralne, słuchowisko
radiowe, wystaw muzealna, przewodniki, plakat, rzeżba.


Treści nauczania w klasie VI

Przewidywane osiągnięcia uczniów
Odniesienie do podstawy programowej

Kształcenie kulturowo- literackie , ortografi i interpunkcja.
Treści programowe nauczania w klasie VI

Mówienie

Przewidywane osiągnięcia uczniów
Komunikowanie się w różnych sytuacjach społecznych, prywatnych, oficjalnych
Tworzenie uporządkowanych wypowiedzi wielozdaniowych zgodnych z tematem,
Formułowanie opinii na temat lektury
Dobieranie określonego słownictwa , określanie tematyki utworu,
Nazywanie uczuć ,
Wyrażanie intencji,
Redagowanie dłuższych form wypowiedzi,
Opis, opowiadanie charakterystyka
Zabieranie głosu w dyskusji, Formułuje wypowiedzi jedno i wielozdaniowe
Logicznie i spójnie wypowiada się na dany temat,
Formułuje spójną wypowiedż,odróżnia tematykę od przesłania utworu,
Wykorzystuje w wypowiedzi gest, intonację , redaguje instrukcję , prośbę, pytanie, polecenie,
Posługuje się słownictwem służącym wyrażaniu uczuć, potrafi zredagować dłuższe formy wypowiedzi
Odniesienia do podstawy programowej
Pojęcie nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi Wypowiedzenia oznajmujące , pytające rozkazujące i równoważniki zdań,
Akcent wyrazowy intonacja
Różnice między językiem potocznym a literackim językiem regionu

Słuchanie

Odczytywanie intencji wypowiedzi,
Odniesienie się do wysłuchanej wypowiedzi,rozróżnianie form wypowiedzi opis, opowiadanie sprawozdanie, streszczenie,opinia, argument, rozumienie instrukcji
Rozpoznaje intencję nadawcy, właściwie odczytuje intonację w wypowiedzi,
Zna podstawowe znaczenie związków frazeologicznych,
Odnajduje się w sytuacjach komunikacyjnych, rozróżnia poszczególne formy wypowiedzi
Pojęcie nadawcy , odbiorcy . sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi właściwości opowiadania opisu,
Oraz prostych form wypowiedzi

Czytanie

Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury
Wyszukiwanie informacji w tekście,
Czyta ze zrozumieniem teksty literackie, odszukuje w tekście potrzebne informacje,
Określa tematykę utworu i wyciąga wnioski
Akcent wyrazowy , intonacja,
Pojęcia nadawcy i Odbiorcy ,sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi,
Pojęcia : fikcja literacka, świat przedstawiony,
Nadawca, odbiorca,
Podmiot liryczny narracja, przenośnia, rytm
Terminy: bohater, akcja, autor, narrator,pojęcia poetyckie zwrotka, refren, onomatopeja,
Baśń, opowiadanie proza, poezja , dramat

Pisanie

Stosowanie akapitów, posługiwanie się cytatem,
Tworzenie opowiadań, opisów, i innych form literackich i użytkowych
List prywatny i oficjalny,
Dedykacja,
Zaproszenie,
Życzenia,
Ogłoszenie,
Przepis, insrukcja,
Karta pocztowa,
Opwiadanie.
Opis, streszczenie, plan wydarzeń,charakterystyka,
Kartka z pamiętnika
Stosuje oporawnie formy wypowiedzi pisemnych, tworzy spójny i logiczny
Tekst, dba o stylistykę i bogactwo językowe

Korzystanie z różnych żródeł informacji.

Korzystanie ze słowników , encyklopedii, wykorzystywanie spisu treści, indeksu do wyszukiwania potrzebnych informacji,
Korzystanie z internetu,
Prasa jako żródło informacji,
Wywiad, rozmowa Korzysta ze słowników, encyklopedii, korzysta z kltalogu korzysta z różnych żródeł informacji
Pojęcia nadawcy, odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi

Fonetyka

Głoska a litera
rodzaje głosek,dzielenie wyrazu na sylaby, pisownia samogłosek i spółgłosek,
Akcent zdaniowy i wyrazowy
Zna głoski , spółgłoski, samogłoski,
określi akcent
Akcent zdaniowy
wyrazowy

Fleksja

Części mowy odmienne i nieodmienne czasownik Rzeczownik, przymiotnik, liczebnik,Zaimek, przysłówek, przyimek
Rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy , zna ich odmianę i zastosowanie z zdaniach, posługuje się różnymi stopniami przymiotnika i przysłówka

Składnia

Budowa zdania pojedynczego i złożonego, rodzaje podmiotu,
Rodzaje orzeczeń,Zdanie bezpodmiotowe
Rozpoznaje podmiot i orzeczenie nazywa części mowy pełniące funkcję podmiotu i 0rzeczenia, buduje zdania.
Zachowuje poprawny szyk w zdaniu,
Związki wyrazów w zdaniu związki znaczeniowe między wyrazami
Słowotwórstwo Podstawa słowotwórcza i formant, oboczności,
Rodzaje formantów, rodzina wyrazów, synonimy i antonimy
Tworzy wyrazy ,oddziela podstawę słowotwórczą od formantu,
Wypisuje oboczności, posługuje się pojęciami: rdzeń, rodzina wyrazów,
Temat, końcówka, Stosuje w wypowiedziach synonimy i antonimy

Lektury w klasie VI.

· I.Jurgielewiczowa - Ten Obcy.
· J.I Kraszewski - Stara Baśń.
· S.Lem - Bajki robotów ( fragmenty)
· H.Sienkiewicz - Sachem
· F.H. Burnett - Tajemniczy ogród.
· Teksty popularnonaukowe i użytkowe.
· Poezja polska – wybór
· Inne teksty kultury: komiks, film, widowisko teatralne, wystawa
malarska, muzealna, przewodniki,
* Adam Mickiewicz - Ballady i romanse, Pan Tadeusz ( fragmenty)


Procedury osiągania celów.

Na lekcjach języka polskiego wiele założonych celów realizuje się równolegle.
Na przykład kształcenie odbioru tekstu literackiego łączy się z kształceniem mówienia czy redagowania konkretnych form wypowiedzi.
Pomimo równoległego realizowania celów nauczania, należy zaplanować pracę z uczniami, aby na kształcenie umiejętności przeznaczyć tyle samo czasu.
Ćwiczenie umiejętności mówienia, słuchania i czytania jest nierozerwalnie związane z rozwijaniem sprawności pisania. Redagowanie tekstów w formach przewidzianych w programie należy ćwiczyć systematycznie i przy różnych okazjach, np. na lekcjach poświęconych omawianiu lektury uczniowie mogą napisać list do bohatera literackiego. Na drugim etapie kształcenia należy poświęcić wiele czasu na wprowadzenie poszczególnych form wypowiedzi oraz ćwiczenia w redagowaniu planu, wstępu , rozwinięcia i zakończenia.
Należy również wykonywać z uczniami jak najwięcej ćwiczeń mających na celu gromadzenia słownictwa charakterystycznego dla danej formy wypowiedzi.Nadrzędnym celem kształcenia językowego w klasach 4-6 jest rozwijanie umiejętności komunikowanie się i poprawnego posługiwania się językiem.
Kształcąc poszczególne umiejętności należy odwoływać się do zagadnień
najbliższym życiu i zainteresowaniom uczniów, a następnie stopniowo wprowadzać ich w coraz poważniejszą problematykę.
Kształcąc umiejętności przewidziane w programie nauczania, należy wykorzystywać różne metody i formy pracy np.:
· dyskusję – prowadzoną w różnych formach
· gry dydaktyczne i dramę – kształcą umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
· próba wykładu i heurezę – pomagają kształcić umiejętność słuchania i zadawania pytań
· pracę w grupach- doskonali umiejętność współpracy.

Realizowanie założeń pragramu oraz wykorzystywanie różnorodnych metod i form pracy daje gwarancję osiągnięcia założonych celów.


Metody oceniania osiągnięć uczniów

Oceniając uczniów z dysfunkcjami powinno się brać pod uwagę orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej i dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb uczniów.
Przedmiotowy system oceniania jest uzupełnieniem postanowień zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Nie może zawierać kryteriów sprzecznych z ocenianiem ogólnoszkolnym.

Na lekcjach języka polskiego ocenie podlegają następujące elementy wiedzy, umiejętności i postawy ucznia.

· Wiedza o literaturze i kulturze.
- poprawna znajomość treści omawianych utworów literackich
- rozpoznawanie charakterystycznych cech gatunków literackich.
- elementy analizy i interpretacji utworów literackich.
- korzystanie z różnych żródeł informacji,
- poprawne posługiwanie się terminologią.

· Formy wypowiedzi
- poprawne redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, list, notatka, streszczenie,
sprawozdanie, charakterystyka, formy użytkowe wg. Programu.
- konstruowanie wypowiedzi ustnej i doskonalenie formy komunikacji.

· Ortografia i interpunkcja
· Wiedza o języku.
- składnia i fleksja
- części mowy i ich funkcje w zdaniu.
- znaczenie i stosowanie związków frazeologicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.