X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16149
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Natalia Paraszczyn
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 6
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Romana Urbaniak
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Andrzej Szyszko

Cel podstawowy podejmowanego stażu:

- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

Założone cele opracowanego planu:

- poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły
oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,

- pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,

- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,

- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,

- rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela. Studiowanie literatury fachowej
- Wniosek o staż
- Plan Rozwoju Zawodowego

Okres stażu
IX 2011
IX. 2011

Wniosek
Plan rozwoju zawodowego

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu

- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu i ustalenie harmonogramu spotkań.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omówienie ich i analiza;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

IX 2011
Okres stażu
Okres stażu

Opracowany i podpisany kontrakt.
Wnioski z obserwacji.
Scenariusze zajęć.

3. Doskonalenie stylu pracy i organizacja wychowania szkolnego.

- Udział w szkoleniach, warsztatach, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych;
-Współpraca z rodzicami. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych;
- Poszukiwanie metod kształtowania aktywnej i kreatywnej postawy wychowanków wobec zajęć (stosowanie aktywnych metod nauczania);
- Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, uzupełnienie bazy placówki o płyty CD; i inne

- Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze.

Okres stażu
W trakcie trwania stażu
Okres stażu
Na bieżąco

Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń itd.
Zapisy w dzienniku
Plany miesięczne

4. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych w inspirowaniu twórczej aktywności dziecka.

- Urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
-Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych;
-Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach.
-Organizowanie uroczystości w grupie według kalendarza imprez

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Cały okres stażu

Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy
Scenariusze uroczystości, zdjęcia

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, diagnozy i arkuszy obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy
- Systematyczna obserwacja rozwoju i osiągnięć wychowanków.

Na bieżąco

Dziennik zajęć, teczki: obserwacji i diagnozy dziecka, miesięczne plany pracy

6.Dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami z innymi i ich promocja.
-Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców celem zaprezentowania nowych metod pracy
-Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w grupie;
- Wykonanie dodatkowych obowiązków przydzielonych przez dyrektora szkoły, dbanie o estetykę i wystrój klasy

1x w półroczu
Okres stażu
Na bieżąco

Scenariusze zajęć.
Scenariusze, zdjęcia.

7. Uczestniczenie w realizacji zadań szkoły
- Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych zadań;
-Realizacja zadań priorytetowych szkoły;
-Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych zgodnych z programem szkoły. Kontakty indywidualne z rodzicami.

W trakcie trwania stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć.

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
-Coroczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

W trakcie trwania stażu

10. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; dokonanie samooceny za okres stażu- autorefleksja, autoanaliza.
-Pisemne sprawozdanie.

Pod koniec stażu


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
-Analiza kart przyjęć do grupy;
- Rozmowy indywidualne z rodzicami, prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
-Zajęcia otwarte dla rodziców;

-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach w grupie;
-Pedagogizacja rodziców;
- Obserwacja relacji rodzic – dziecko;
- Spotkania z rodzicami dzieci trudnych mających kłopoty wychowawcze.

IX, Cały okres stażu
Cały okres stażu
1x w półroczu
Okres staż
Okres stażu
Okres stażu

Lista obecności.
Scenariusze, zdjęcia.

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
-Obserwacja dzieci na tle grupy;
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy lub
- zajęcia wyrównawcze w zależności od potrzeb dzieci

Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco

Scenariusze zajęć

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do Straży pożarnej, Policji, Biblioteki, Muzeum;
- Organizowanie wycieczek
po najbliższej okolicy do ciekawych miejsc regionu, wyjazdy poza teren Rawicza np. do Osieka, Wrocławia, Kościana;
- Współpraca z Biblioteką Publiczną.
- Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy.

Okres stażu
Cały okres stażu
Okres stażu.
Adnotacje w dzienniku.
Podziękowania

4. Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
- Analiza badań psychologiczno-pedagogicznych.
- Uczestniczenie w spotkaniach z psychologiem i pedagogiem w celu uzyskania lepszych efektów pracy z dziećmi.
- Rozwijanie zdolności i niedoborów wychowanków. Praca z dzieckiem zdolnym i mało zdolnym.

Notatki

5. Praca z dziećmi z trudnościami
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Cały okres stażu

Notatki, wpisy w dzienniku

6. Organizowanie i przygotowywanie imprez grupowych
- Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.

Wg harmonogramu

Scenariusze, zdjęcia

7.Promowanie placówki poprzez udział dzieci w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
- Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad.

Na bieżąco

Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
-Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

Okres stażu
Na bieżąco
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Pomoce.

2. Prowadzenie zajęć z dziećmi w oparciu o technologię komputerową.
- Gry i zabawy rozwijające na komputerze.

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku

3. Wykorzystanie audycji telewizyjnych oraz nagrań CD
- Wykonanie zaproszeń, dyplomów;
- Programy i bajki edukacyjne dla dzieci;
-Słuchanie muzyki relaksacyjnej;
-Nauka piosenek i układów tanecznych z wykorzystaniem nagrań na płytach CD.

Według potrzeb

Cały okres stażu

4. Zamieszczanie scenariuszy zajęć oraz uroczystości okolicznościowych na portalu internetowym
- Zamieszczenie na stronie internetowej www.edux.pl


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Doskonalenie własne
- Wyszukiwanie w literaturze ciekawych przykładów rozwiązań dydaktyczno- wychowawczych, samokształcenie i studiowanie literatury pedagogicznej;
-Udział w różnych formach szkolenia – warsztatach, szkoleniach, kursach służących poszerzeniu wiedzy.

Cały okres stażu

Notatki
Zaświadczenia, dokumenty

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
- diagnozowanie konieczności kierowania dzieci o obniżonym poziomie i z trudnościami w nauce do PPP
- Praca z tymi dziećmi, tworzenie dla nich programów
- poznanie sytuacji rodzinnej poprzez rozmowy, obserwacje
Na bieżąco

Według potrzeb

Wpisy w dzienniku

3.Dzielenie się wiedzą z innymi.
- Czynny udział w Radach Pedagogicznych, Szkoleniowych oraz WDN.

Okres stażu

4.Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzicom niewydolnym wychowawczo.
Współorganizowanie szkoleń dla rodziców z udziałem takich specjalistów jak pedagog i psycholog.

Według potrzeb

Scenariusze spotkań


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Pełnienie funkcji kierownika wycieczek krajoznawczych i regionalnych.
-Przygotowanie wymaganego kompletu dokumentów oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji wycieczek.

Okres stażu

Ksero dokumentów

2. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
-Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
-Śledzenie zmian dokonywanych w niektórych paragrafach Karty Nauczyciela;
-Analizowanie prawa związanego z pomocą społeczną w zakresie zadań realizowanych przez szkołę.

IX, 2011
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Opracowała:
Romana Urbaniak Natalia Paraszczyn


Natalia Paraszczyn
Imię i nazwisko
.Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu
Miejsce zatrudnienia
Nauczyciel
Stanowisko

Pan mgr Andrzej Szyszko
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6
im. Janusza Korczaka
w Rawiczu

WNIOSEK
O ROZPOCZĘCIE STAŻU DLA UZYSKANIA
AWANSU ZAWODOWEGO
na nauczyciela mianowanego
Na podstawie:
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
• Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).
Na podstawie art. 9d ust.1 Karty Nauczyciela zwracam się z prośbą o rozpoczęcie z dniem 1 września 2011 r. stażu dla uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego – w trybie 2 lat i 9 miesięcy, do którego upoważnia mnie posiadanie wymaganych kwalifikacji tj.: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego. Jestem zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 6 ( oddział przedszkolny ) w wymiarze 22 godzin. Posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciel kontraktowy, który otrzymałam w dniu 30.06.2009r.
Do wniosku załączam projekt planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia.

........................................ .................................
Miejscowość i data Podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.