X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16144
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

KRYSTYNY STANISŁAWSKIEJ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 28 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.


CELE:- podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych,
-zdobycie stopnia awansu zawodowego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu 31.05.2012r.

· Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.


§ 8 ust.2 pkt 1.
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONA-
LENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI ,O KTÓRYCH MOWA W ART.9e UST1- KARTY NAUCZYCIELA- UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ODPOWIEDNIO NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZWIĄZKU Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM LUB PEŁNIONĄ FUNKCJĄ.

ZADANIE / DZIAŁANIE
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

FORMY REALIZACJI
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego:
*ust. z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- analiza artykułów w czasopismach fachowych,
- śledzenie stron internetowych MEN, portalu Edusek itp.,
-opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
- plan rozwoju zawodowego.


ZADANIE / DZIAŁANIE
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

FORMY REALIZACJI
- opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań planu rozwoju zawodowego,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- teczka stażu zawodowego,
- okresowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, okres stażu
ZADANIE / DZIAŁANIE
3.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

FORMY REALIZACJI
-analiza dokumentacji,
-autoanaliza,
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
ZADANIE / DZIAŁANIE
4.Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.

FORMY REALIZACJI
Analiza dokumentacji przedszkola:
-Statut Przedszkola,
-Plan Rozwoju Przedszkola,
-Regulaminy,
INFORMACJE O REALIZACJA ZADANIA - DOKUMENTACJA
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją przedszkola.

ZADANIE / DZIAŁANIE
5.Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.

FORMY REALIZACJI
- udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola,
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
- studiowanie literatury pedagogicznej.
- poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy z dziećmi : zakupy własne, korzystanie z zasobów biblioteki przedszkolnej
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- zaświadczenia ukończenia różnorodnych form doskonalenia zawodowego
- dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej,
-potwierdzenie dyrektora,
-zestawienie bibliografii,
ZADANIE / DZIAŁANIE
1. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami.

FORMY REALIZACJI
-opracowanie planu współpracy rodzicami,
- współudział w organizacji festynu rodzinnego,
- prowadzenie „kącika informacyjnego” dla rodziców,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- plan współpracy z rodzicami na każdy rok,
- potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
- potwierdzenie dyrektora, każdy rok szkolny

ZADANIE / DZIAŁANIE
7.Stymulowanie aktywności twórczej dzieci.

FORMY REALIZACJI
-przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych przez inne placówki i instytucje, zgodnie napływającymi pro pozycjami,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- zaświadczenia udziału, dyplomy,
-wpisy w Kronice Przedszkolnej,

ZADANIE / DZIAŁANIE
8.Promowanie działalności przedszkola na terenie miasta

FORMY REALIZACJI
-aktywny udział dzieci w konkursach i akcjach organizowanych na terenie miasta,
-współudział w organizacji festynu rodzinnego.
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-zaświadczenia udziału, dyplomy,
- potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust.2 pkt. 2.
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

ZADANIE / DZIAŁANIE
1.Wykorzystanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej.

- FORMY REALIZACJI
-scenariusze zajęc,
- tygodniowe plany pracy,
- ogłoszenia dla rodziców,
- podziękowania,
- pomoce do zajęć,
- zaproszenia dla rodziców itp.
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- przykładowe scenariusze, dokumenty, zaproszenia, itd.,

ZADANIE / DZIAŁANIE
2.Zaprojektowanie podziękowania „Przyjaciel Przedszkola” dla osób współpracujących z przedszkolem.

FORMY REALIZACJI
-podziękowanie „Przyjaciel Przedszkola”,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-wzór podziękowania,

ZADANIE / DZIAŁANIE
3.Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej.

FORMY REALIZACJI
-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- pozyskiwanie informacji z Internetu,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-wykaz najczęściej wykorzystywanych stron internetowych,

ZADANIE / DZIAŁANIE
4.Opracowanie materiałów z zakresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej.

FORMY REALIZACJI
dokumentacja awansu zawodowego,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-plan rozwoju zawodowego,
-analizy, sprawozdania, wnioski,

ZADANIE / DZIAŁANIE
5.Publikacje własnych dokumentów na stronie internetowej.

FORMY REALIZACJI
-publikacja na stronie internetowej Planu Rozwoju Zawodowego.
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- adres strony internetowej,

ZADANIE / DZIAŁANIE
6.Motywowanie dzieci do korzystania z komputera.

FORMY REALIZACJI
-praca z dziećmi na komputerze: programy edukacyjne dla przedszkoli, program Power Point,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2.pkt.3.
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZY-
CIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA
NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
LUB INNYCH ZAJĘĆ.


ZADANIE / DZIAŁANIE
1.Podejmowanie działań w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego.

FORMY REALIZACJI
-udział w pracach WDN-u,
-aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
-przygotowanie i wygłaszanie referatów,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-potwierdzenia dyrektora,
- referaty,

ZADANIE / DZIAŁANIE
2.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

FORMY REALIZACJI
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego i innych chętnych nauczycieli,
- udostępnianie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- konspekty, potwierdzenia wykonania,
- opracowane materiały,
- potwierdzenia wykonania,

ZADANIE / DZIAŁANIE
3.Własna publikacja w Internecie.

FORMY REALIZACJI
-zamieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- adres strony internetowej,


§ 8 ust.2 pkt 4a.
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWA-
WCZYCH , OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ,
POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.


ZADANIE / DZIAŁANIE
1.Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu „Przedszkolak w świecie baśni”

FORMY REALIZACJI
- zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści, INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- własny program,


§ 8 ust. 2 pkt.4c.
POSZERZANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

ZADANIE / DZIAŁANIE
1.Organizacja imprez i uroczystości na rzecz środowiska lokalnego.

FORMY REALIZACJI
- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
-uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty,
- Jasełka,
- Festyn Rodzinny,
- Karuzela – artystyczny przegląd przedszkoli,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia, w każdym roku szkol.

ZADANIE / DZIAŁANIE
2.Uczestnictwo wraz z dziećmi w różnych formach kultury.

FORMY REALIZACJI
-organizowanie wyjść do kina, wycieczki, wyjazdy,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-zaświadczenia, zdjęcia,
-potwierdzenia,

ZADANIE / DZIAŁANIE
3.Aktywne wspieranie dzieci w uczestnictwie w konkursach organizowanych w naszym mieście.

FORMY REALIZACJI
-przygotowanie dzieci do konkursów:
*Spartakiada Przedszkolaków,
*Miejski Turniej Gier i Zabaw
*Mistrzostwa Przedszkolaków Rudy Śląskiej w Piłce Nożnej.
*Quizy,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- dyplomy, zaświadczenia udziału, podziękowania,


§ 8 ust 2 pkt 4 e.
WYKONYWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWA-NIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI
SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

ZADANIE / DZIAŁANIE
1.Współpraca z Szkołą Pod-stawową nr 14 w Rudzie Śląskiej

FORMY REALIZACJI
-nawiązanie współpracy z nauczycielką kl 1.
-zaprezentowanie przedstawienia jasełkowego uczniom kl 1
- nawiązanie współpracy ze szkolną biblioteką
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
potwierdzenie uczestnictwa w lekcji w kl 1,
- scenariusz, potwierdzenie,
- potwierdzenie,

ZADANIE / DZIAŁANIE
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Rudzie Śl.

FORMY REALIZACJI
-pełnienie funkcji koordynatora współpracy przedszkola z PPP,
- proponowanie badań dla dzieci,
-uczestnictwo w cyklicznych badaniach słuchu i wzroku,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- potwierdzenia
- potwierdzenie z PPP,

ZADANIE / DZIAŁANIE
3.Współpraca z Miejską Biblioteką w Rudzie Śl.10 celem rozwijania zainteresowań czytelniczych.

FORMY REALIZACJI
- opracowanie planu spotkań,
-zorganizowanie wystawki prac dzieci na terenie biblioteki,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- zaświadczenie z czytelni, potwierdzające współpracę,
- zdjęcia,

ZADANIE / DZIAŁANIE
4.Współpraca ze Służbą Zdrowia.

FORMY REALIZACJI
-zaproszenie pielęgniarki szkolnej na pogadankę dla dzieci,
-promocja zdrowia poprzez udział w konkursach o charakterze prozdrowotnym,
-realizacja programu promującego zdrowy styl życia,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- potwierdzenie, zdjęcia,
- podziękowania, dyplomy

ZADANIE / DZIAŁANIE
5.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

FORMY REALIZACJI
-przeprowadzenie akcji charytatywnej- zbiórka zabawek w okresie świątecznym,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
-potwierdzenie realizacji,

ZADANIE / DZIAŁANIE
6.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

FORMY REALIZACJI
-współudział w organizacji spotkań z zaproszonymi gośćmi ,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- potwierdzenie,


§ 8 ust2 pkt .5.
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI ,TYPU I RODZAJU
SZKOŁY ,W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

ZADANIE / DZIAŁANIE
1. Opis dwóch przypadków.

FORMY REALIZACJI
- nazwa problemu,
- krótka charakterystyka problemu,
- szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań,
- uzyskane rezultaty i wnioski końcowe,
INFORMACJE O REALIZACJI ZADANIA - DOKUMENTACJA
- opis i analiza przypadku,
- dokumentacja,Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulegać modyfikacji.


OPRACOWAŁA: KRYSTYNA STANISŁAWSKA

ZATWIERDZENIE DYREKTORA:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.