X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16132
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela mianowanego

Izabela Gurdała
nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
w Błoniu

Imię i nazwisko opiekuna stażu: Janina Małyszko
Data rozpoczęcia stażu: 01-09-2011r.
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31-05-2014r.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r. § 7 ust.2 pkt.1

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Uwagi

(Tabela - dop. red.)

1. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
• Zaplanowanie działań
• Złożenie sprawozdania wrzesień 2011r.
maj 2014r. Plan rozwoju zawodowego sprawozdanie z jego realizacji.
2. Dokumentowanie przebiegu realizacji awansu zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji potwierdzających realizację na bieżąco Zgromadzona dokumentacja.
3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły i opiekuna stażu.
• Przeprowadzanie zajęć
• Wdrażanie do kolejnych działań wniosków poobserwacyjnych cały okres stażu Scenariusze zajęć, wnioski poobserwacyjne
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
• Śledzenie praktykowanych rozwiązań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
• Włączanie ciekawych rozwiązań metodycznych cały okres stażu Arkusze obserwacji, wnioski poobserwacyjne.
5. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu
• udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
• udział w szkoleniach, kursach, warsztatach dotyczących terapii niedyrektywnej dzieci autystycznych, pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim
• szkolenia dotyczące rozwoju zawodowego, np: „Warsztat młodego nauczyciela”, „Nowoczesne metody nauczania”, „Uczeń zdolny-diagnozowanie i metody pracy” itp.
• podjęcie studiów podyplomowych z zakresu terapii sensorycznej
• samodzielne studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i metodycznej z zakresu edukacji wczesnoszkolnej
• śledzenie na bieżąco publikacji oświatowych i nowości wydawniczych w portalach internetowych na temat edukacji
• zastosowanie zdobytej wiedzy w realizacji zajęć dodatkowych i wyrównawczych

cały okres stażu
wg harmonogramu szkoły
Październik 2012r
cały okres stażu

Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów.
zaświadczenie
Biblioteka-wykaz przeczytanych pozycji książkowych, notatki, wydruki ze stron internetowych
Adresy stron internetowych.
Scenariusze zajęć


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r. § 7 ust.2 pkt.2

1. Praca w organach szkoły:
- Rada Pedagogiczna
- zespoły samokształceniowe
( edukacji wczesnoszkolnej i nauczania integracyjnego)
• aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• realizacja powierzonych obowiązków
• praca wewnątrzzespołowa, np. planowanie pracy w każdym roku
• Tworzenie gazetek tematycznych w sali lekcyjnej i holu wg ustalonego kalendarza
• Organizacja poczty walentynkowej w kl. 1-3
• Cykliczne konkursy na kartkę lub ozdobę świąteczną kl. 1-3
• Kontynuacja organizowania szkolnego konkursu „Uczeń na medal”

Cały okres stażu

Prace plastyczne dzieci, fotografie gazetek
Fotografie, sprawozdania

2. Dokumentowanie imprez i uroczystości klasowych.

3. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy

4. Nawiązanie współpracy z Przedszkolem „Tygrysek”

• Publikowanie sprawozdań, notatek, zdjęć na stronie internetowej szkoły
• Prowadzenie kroniki klasowej

• Powołanie wśród kl. III koła literackiego „Mały Literat”

• Zorganizowanie konkursu szkolnego promującego najbliższą okolicę, pt. „Błonie w fotografii” – prezentacja multimedialna kl.III

• Zorganizowanie wyjazdów do Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcje muzealne dla ciągu kl. III

• Zorganizowanie zajęć otwartych dla grupy przedszkolnej

cały okres stażu
Od września 2012
Maj 2013
Cały okres stażu
Maj/czerwiec 2012

Scenariusze uroczystości klasowych i szkolnych.
Kronika klasowa
Dziennik zajęć
Dokumentacja w postaci fotografii
Fotografie
Sprawozdanie, fotografie
Sprawozdanie
Sprawozdanie, notatki

5. Rozwiązywanie problemów środowiska uczniowskiego: - współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką.
• Spotkania konsultacyjno-instruktażowe na temat edukacji oddziaływań wychowania
• Spotkania z rodzicami w celu wspomagania i udzielania porad dotyczących wychowywania dziecka

cały okres stażu

Notatki z przebiegu rozmów z rodzicami i konsultacji ze specjalistami.


Umiejętność wykorzystania w prac technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r § 7 ust.2 pkt.3

1. Wykorzystanie technologii internetowej w pracy pedagogicznej
• sporządzanie dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, planów, programów
• Opracowanie dokumentacji realizacji planu zawodowego
• Korzystanie podczas zajęć rewalidacyjnych z programów komputerowych.

cały okres stażu

Opracowane materiały.
Scenariusze zajęć

3. Korzystanie z Internetu jako źródła informacji
• Wyszukiwanie informacji o kursach i szkoleniach
• Wykorzystanie technologii internetowej do kontaktów z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

cały okres stażu

Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r § 7 ust.2 pkt.4

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez śledzenie literatury fachowej oraz udział w szkoleniach.
• Warsztaty, kursy, szkolenia
• Praca w zespole nauczania wczesnoszkolnego i integracyjnego

cały okres stażu

Wykaz przeczytanych pozycji, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.

2. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specyficznych trudnościach edukacyjnych.
• Dwukrotnie w ciągu każdego roku szkolnego przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców uwzględniających formy pomocy dziecku
cały okres stażu

Wytwory pracy uczniów, wnioski.

3. Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
• Prowadzenie arkuszy obserwacji
• analiza dokumentów uczniów o specyficznych trudnościach
• dostosowywanie wymagań
• prowadzenie kart osiągnięć

cały okres stażu

Analiza dokumentacji.

4. Współpraca z opieką społeczną. Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych
• rozmowy
• wywiady
• organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla rodzin potrzebujących pomocy

cały okres stażu

Notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r § 7 ust.2 pkt.5

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego procedury awansu zawodowego w celu skonstruowania właściwych dokumentów.
• Zapoznanie się z rozporządzeniami przepisów prawa : Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ustawa z dn. 26 styczn9a 1982r . Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97)

sierpień, wrzesień 2011r.

Plan rozwoju zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu.

2. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego w celu modyfikowania swoich działań rozwojowych.
• Zapoznanie z przepisami prawnymi, Kartą Nauczyciela, Podstawą Programową, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityko Społecznej z 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności

cały okres stażu

Zbiór aktów prawnych.

3. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole i opracowanie na ich podstawie właściwych dokumentów wewnątrzklasowych.

• Zapoznanie się ze Statutem szkoły, Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym, WZO, Konwencją Praw Dziecka
• Dostosowanie wymagań

cały okres stażu

Opracowane dokumenty wewnątrzklasowe.

4. Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Analiza dokumentów : Rozporzadzenie MENiS z dn. 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Rozporzadzenie MENiS z dn. 7 stycznia 2003r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach publicznych,

Rozporzadzenie MENiS z dn.7 marca 2005r w sprawie statutów placówek publicznych
Rozporzadzenie MENiS z dn. 29 stycznia 2003r w sprawie sposobu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

wrzesień 2011r.

Notatki z analizy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.