X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16129
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Ewa Niedbalska
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2009 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


§ 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3.Udział w pracach w zespołu ds uaktualniania dokumentacji szkolnej.
4.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
5.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

§ 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2.Udział w pracach zespołu I etapu edukacyjnego.
3.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4.Zdobycie dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych uprawniających do nauczania przedmiotu: matematyka.
5.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- konferencje szkoleniowe,
- warsztaty metodyczne dotyczące edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych.
6.Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
7.Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez:
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp..
- Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi.

§ 7.1.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami).
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).
- Ustawa o systemie oświaty.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Systematyczne diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności
- Stosowanie różnorodnych metod w pracy dydaktyczno-wyrównawczej
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o tematyce matematyczno-przyrodniczej dla uczniów na I etapie edukacji w ramach projektu „Z nauką ścisłą za pan brat”
- Opracowanie planów pracy szkolnego koła PCK
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, ocena ich skuteczności
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, karty pracy, sprawdziany.
- Dobieranie różnorodnych metod i strategii w procesie oceniania i motywowania ucznia do nauki
3.Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
- Publikacja scenariuszy lekcji.
4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.

§ 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2.Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3.Podejmowanie akcji charytatywnych, działań profilaktycznych w ramach zadań szkolnego koła PCK.
4.Udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom“.
5.Zorganizowanie szkolnego koła BRD.
6.Zorganizowanie wewnątrzszkolnych konkursów.
7.Przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych.
8.Współpraca z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów.
9.Rozmowy z rodzicami w trakcie wywiadówek oraz w ramach „zajęć otwartych”.

§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji.

1.Udział w szkoleniach tworzenia stron internetowych.
2.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony www – publikacje.
3.Opracowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem środków multimedialnych (komputer, projektor, tablica interaktywna)
4.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
5.Przygotowanie scenariuszy zajęć przy użyciu komputera i Internetu.
6.Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). Aktywna praca nad samokształceniem.
3.Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4.Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

1.Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PP-P.
2.Analiza przepisów prawa oświatowego.
3.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
4.Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, systematyczne przypominanie
5.Analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem ewaluacji przepisów wewnątrzszkolnych, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i innych dokumentów
6.Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

Opracowała: mgr Ewa Niedbalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.