X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16103
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Miastko, 30.09.2011 r.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię nazwisko: ks. Marek Kujawa
Nauczany przedmiot: religia
Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Miastku
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2012 r.
Opiekun stażu: mgr Marek Grembowski


Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
I - STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego

09.2011 r. - znajomość wymienionych aktów prawnych

- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju

09.2011 r. - kontrakt

- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych - analiza następujących dokumentów:
• Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Plany szkoły
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników

09. 2011 r. - znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania
- posiadanie
planu wynikowego
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

- udział w szkoleniu BHP

okres stażu

-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań - współpraca z dyrekcją i innymi nauczycielami, opiekunami semestrów
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca bądź współpraca w komisji przedmiotowej
- Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
- współpraca z rodzicami poprzez udział w spotkaniach z rodzicami
- Poznanie i wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uwzględniającego pracę z osobami o różnych stopniach upośledzenia (np. uwzględnianie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych) okres stażu
- listy obecności na Radzie Pedagogicznej
-zaświadczenia

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
okres stażu - teczka stażysty
- archiwum osobiste

7. Organizacja warsztatu pracy - Przygotowanie Sali katechetycznej i pomocy dydaktycznych (np. gitara, kserokopie piosenek, inne pomoce, przygotowanie kserokopii ćwiczeń do katechezy gimnazjalnej itp.)
- Przygotowanie gazetek okolicznościowych i związanych z rokiem liturgicznym okres stażu

8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja
- autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
05. 2012 r.
- sprawozdanie z realizacji stażu

9. Współpraca z Samorządem Szkoły – przeprowadzenie konkursu na „Świecę roratnią” 11.2011 r.


II - STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju - wnioski

10.2011 r.

- wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- wymiana wiedzy z innymi katechetami i nauczycielami i pedagogami
okres stażu
- portale internetowe

3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej - wykorzystanie komputera i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji okres stażu - scenariusze lekcji

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, konsultacje z doświadczonymi katechetami i proboszczem parafii
- udział w konferencjach rejonowych i diecezjalnych duchowieństwa
- udział w rekolekcjach
- udział w szkoleniach wynikających z potrzeb szkoły itp.
- według możliwości czasowych kontynuacja lub zakończenie rozpoczętych zaocznych studiów duchowości w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela

okres stażu

- świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy - samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, katechetycznej i duchowej itp.
- tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych

okres stażu
- pomoce dydaktyczne

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - pełnienie dyżurów
- prowadzenie scholi promującej szkołę w Miastku, poprzez obsługę muzyczną na wybranych Mszach św. w parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku
- udział w przygotowaniach do imprez szkolnych np. Dniu Patrona
okres stażu
- dziennik, notatki z prowadzonych zajęć
- krótkie sprawozdania z imprez


III - STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obserwacja zajęć
- krótkie omówienie spostrzeżeń okres stażu - wnioski, notatki z obserwacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - opracowanie scenariusza zajęć
- konsultacja z osobą hospitującą

okres stażu - konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych w pracy dydaktycznej, Encyklopedii multimedialnych, Internetu, projektora multimedialnego okres stażu przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
- konspekt z tej lekcji

4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych - gromadzenie dokumentacji
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków

okres stażu - scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy


IV - STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów;
Współpraca z innymi w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- wymiana informacji z wychowawcami klas i/lub pedagogiem szkolnym w sytuacjach trudnych wychowawczo i dydaktycznie
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej i na podstawie informacji otrzymanej od wychowawców klas i z zebrań dotyczących uczniów objętych szczególną troską pedagogiczną
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez wizyty duszpasterskie

okres stażu

- wdrażanie wniosków do codziennej pracy

2. Oddziaływanie pozaszkolne na uczniów. Aktywne uczestniczenie w życiu Kościoła - Niedzielna Eucharystia
- Różaniec
- Roraty
- Celebracje wielkopostne
- Eucharystia z okazji Dnia Patrona
- współorganizowanie rekolekcji dla uczniów we współpracy z dyrekcją szkoły i innymi nauczycielami i księżmi proboszczami Miastka
- wyświetlenie filmów dla różnych grup
- wymiana dowiadczeń z prowadzącymi szkolne koło Caritas, grupę ministrancką, lektorów
- wyświetlanie filmów dotyczących problemów młodych i ewentualna dyskusja na temat obejrzanych filmów niedziele
10.2011.
12.2011.
Wielki Post
10.2011.

Wielki Post
okres stażu
okres stażu
okres stażu

3 Inne zadania wynikające z diecezjalnego programu duszpasterskiego Według sugestii i zaleceń Wydziału Duszpasterskiego
Na bieżąco

4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - samoocena, wnioski na przyszłość
05. 2012 r. - teczka stażysty
- sprawozdanie z okresu stażu


Ks. Marek Kujawa

........................... ...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.