X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16101
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

A) CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 9 we Wrocławiu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 9 we Wrocławiu.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji psychologicznej obowiązującej w szkole i ośrodku
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.

B) PLANY DZIAŁANIA

I – SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – ORGANIZACYJNA


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
WSKAZÓWKI, UWAGI

(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podst. art.9g ust.10 z dnia 26.01.1982r.-Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2004r.nr 260,poz 2593)

Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
wrzesień 2011
cały okres stażu
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
Określenie zakresu obowiązków stażysty.
Określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu.
Konsultacje
wrzesień 2011
cały okres stażu
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

3. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę w SOSW9. Analiza Statutu szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
wrzesień 2011
Notatki własne.

4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki i szkoły
Analiza dokumentacji szkoły:
- statut szkoły
- program profilaktyczny
- dziennik zajęć, rozkłady zajęć,
- indywidualne programy nauczania
wrzesień 2011
oraz cały okres stażu
Wpisy w dziennikach.
Notatki i ksero z analizy dokumentów
Projekt planu pracy wychowawczej.

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
cały okres stażu
Teczka stażysty

6. Zapoznanie się z przepisami BHP w szkole.
Poznanie obowiązujących aktów prawnych.
Udział w szkoleniu BHP
wrzesień 2011
Zaświadczenie ukończenia kursu BHP

7. Udział w pracach organów szkolnych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji
Udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Udział w Radach Pedagogicznych
cały okres stażu
Zaświadczenie o uczestnictwie w formach doskonalenia nauczycieli.
Lista obecności z Rad Pedagogicznych
Potwierdzenie prowadzących.

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj 2012
Sprawozdanie z realizacji stażu.

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
maj 2012
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu


II SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – OSOBISTA

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
wrzesień 2011
Notatki własne.

2. Prowadzenie zajęć dla dzieci i chętnych nauczycieli.
Scenariusze zajęć.
Omawianie przeprowadzonych zajęć.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
cały okres stażu Scenariusze zajęć.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej
cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu ( lub innych nauczycieli)
Hospitacja zajęć według wcześniej określonych zasad.
Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy.
cały okres stażu
Notatki własne

5. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas
cały okres stażu
notatki własne.

6. Współpraca z rodzicami uczniów.
Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych.
Konsultacje dla rodziców.
cały okres stażu
dokumentacja szkolna.

7. Diagnoza i współpraca z uczniami.
Konsultacje dla uczniów, diagnozy dzieci, wywiady z rodzicami i wychowawcami, pisanie opinii psychologicznych, współpraca z uczniami
cały okres stażu dokumentacja dzieci,
notatki własne
opinie psychologiczne

8. Doskonalenie technik multimedialnych.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych.
Publikacja w internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
cały okres stażu
Płyta z zapisem elektronicznym.
Konspekty lekcyjne. Zaświadczenie.

9. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena
maj 2012
Dokumentacja stażysty.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.