X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16094
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Bożena Filar
Nauczyciel – wychowawca świetlicy
Szkoła:........
Czas trwania stażu: 9 miesięcy ( od 09.09.2011r. do 31.06.2012r.)
Opiekun stażu:.............

Posiadane kwalifikacje:
studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)
kierunek: pedagogika
specjalność: edukacja wczesnoszkolna
rok rozpoczęcia: 2010r.
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
kierunek: Pedagogika
specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza
rok ukończenia: 2010r.
uzyskany tytuł: licencjat


Plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania
zajęć praktycznych,
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej,
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawiania ich,
7. Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez
samokształcenie,
8. Poprawne opracowanie konspektów zajęć oraz scenariuszy imprez pozalekcyjnych,
9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas,
10. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.


Plan działania

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty. Napisanie planu rozwoju zawodowego

Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2011r.


Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, pytania otwarte, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

Opracowanie zasad współpracy
Wrzesień 2011r.


Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji niniejszego planu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

Maj 2012r.


Poznanie zasad funkcjonowania i organizowania zajęć w szkole
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami, poznanie zasad pracy biblioteki szkolnej
Lista obecności na
Radach Pedagogicznych,
Notatki własne
Na bieżąco

Zapoznanie się z:
• dokumentami obowiązującymi w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy,
• dokumentami związanymi z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników

Opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy

Wpisy
w dziennikach

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej świetlicy

Październik,
Listopad 2011r.


Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi.

Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych


Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu

Wrzesień 2011r.


Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Opracowanie zakresu i tematów zajęć

Plan rozwoju zawodowego, notatki własne

Wrzesień 2011r.


Dokumentowanie przebiegu planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, scenariuszy zajęć.

Na bieżąco


Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

Wniosek, dokumentacja
z realizacji stażu

Czerwiec 2012r.


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy
i wyciągania wniosków)


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników

Wnioski
z obserwacji, notatki własne
Raz w miesiącu


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora

Opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja

Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

Raz w miesiącu


Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

Autorefleksja, dokumentacja efektów własnej pracy

Autorefleksja, autoanaliza

Na bieżąco


Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu

Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism i książek pedagogicznych. Studia pedagogiczne, uzupełniające magisterskie (edukacja wczesnoszkolna)

Na bieżąco


Wspomaganie aktywności twórczej dzieci

Udział wychowanków w różnego typu konkursach, np. plastycznych, muzycznych

W trakcie stażu


Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych

Odrabianie z wychowankami zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne

Potwierdzenie opiekuna stażu

W trakcie stażu


Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Publikacja w Internecie planu rozwoju
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Teczka stażysty, dyskietka/płyta
z zapisem elektronicznym

W trakcie stażu


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów


Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz ich problemów dydaktycznych

Rozmowy, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, obserwacja dzieci

Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie

Na bieżąco


Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.

Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć praktycznych, wychowawcami klas.

Notatki własne z przeprowadzonych rozmów

W trakcie stażu


Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych

Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym

Grudzień, styczeń 2011/12r.


Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów

Czytanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej

Na bieżąco


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć świetlicowych prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli


Obserwacja zajęć świetlicowych według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń

Wnioski z obserwacji
W trakcie stażu


Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron

Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji

Samoocena oraz wnioski do dalszej pracy

Na bieżąco


Analiza i samoocena własnej pracy

Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych

Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.