X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16083
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Stażysta: Anna Łata
Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Opiekun stażu:
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Olbięcinie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
Posiadane wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
– nauczyciel edukacji specjalnej i wczesnoszkolnej

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania placówki.
- Poznanie dokumentacji obowiązujących w placówce i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Omówienie tych zajęć z prowadzącym.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
- Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6ust.2 pkt 1).

Lp. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. wrzesień 2011r. Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, wpisy w dziennikach.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej nauki i zabawy z dziećmi. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Notatki własne.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy. Organizacja zajęć własnych. Obserwacja i udział w Radach Pedagogicznych, spotkaniach zespołów. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Organizacja zajęć własnych.
5. Poznanie procedur awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. ustawy i rozporządzenia. Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego publikowanych w Internecie i innych źródłach wrzesień 2011r. Notatki własne.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Bezpośrednie rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Opracowanie harmonogramu. wrzesień 2011r. Omówienie zasad współpracy- harmonogram.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedstawienie do zatwierdzenia. wrzesień 2011r. Plan Rozwoju Zawodowego.
8. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji tj. zaświadczeń, scenariuszy lekcji, opis i ocena hospitowanych zajęć, zdjęcia. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Teczka stażysty
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2012r Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. maj 2012r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6ust.2 pkt 2).

1. Praca z uczniem wymagającym indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. Opracowywanie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, realizowanie zadań w ramach programu. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny
2. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. wrzesień 2011r. Notatki własne.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do pracy.
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Przygotowanie materiałów na zajęcia i konspektów z wykorzystaniem komputera i Internetu wrzesień 2011r.- maj 2012r. Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym.
5. Organizowanie spotkań pozalekcyjnych w przedszkolu. Pomoc w przygotowaniu imprez przedszkolnych (zabawa choinkowa) oraz szkolnych (np. akademia na Dzień Babci i Dziadka) wrzesień 2011r.- maj 2012r. Potwierdzenie opiekuna stażu, zdjęcia.
6. Uczestnictwo w lekcjach lub spotkaniach z rodzicami prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników, udział w spotkaniach z rodzicami. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Wnioski z obserwacji i hospitacji.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Konspekty z zajęć.
8. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, lektura czasopism pedagogicznych. Prowadzenie lekcji koleżeńskich. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika szkolna i opiekuńcza. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
9. Prowadzenie kółka teatralnego Systematyczne prowadzenie kółka teatralnego, przygotowywanie dzieci do występu. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Plan pracy, zdjęcia.
10 Współpraca z wychowawcą grupy przedszkolnej przy realizacji autorskiego programu „ Mały czytelnik”. Opracowanie i realizacja autorskiego programu. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Program autorski „ Mały czytelnik”, zdjęcia.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3).

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku. Współpraca z wychowawcą grupy przedszkolnej. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wspomagającego. Rozmowa z pedagogiem szkolnym wrzesień 2011r.- maj 2012r. Potwierdzenie wychowawcy grupy przedszkolnej.
2. Gromadzenie informacji o środowisku z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach (uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych). Analiza kart zgłoszeniowych dziecka do przedszkola. wrzesień 2011r.- październik 2011r. Notatki własne.
3. Współpraca z rodzicami oraz indywidualne rozmowy mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji Rozmowa z rodzicami mająca na celu lepszą współpracę, udział w spotkaniach z rodzicami. Wyznaczenie godzin konsultacji dla rodziców. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Notatki z rozmów, potwierdzenie wychowawcy grupy przedszkolnej.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4).

1. Ustalenie z opiekunem terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem. wrzesień 2011r. Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela (próby odniesienia do własnej pracy). wrzesień 2011r.- maj 2012r. Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. wrzesień 2011r.- maj 2012r. Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena maj 2012r. Dokumentacja stażysty.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. W sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.