X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16077
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty : Karolina Kochmańska.
Miejsce pracy : Zespół Szkół w Urzejowicach.
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Kozak.
Data rozpoczęcia stażu: 12.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 12.06.2012 r.

Cel główny podejmowanego stażu:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
„ Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły;
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.”
§ 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.


Lp.
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego.
Termin realizacji.
Sposoby realizacji poszczególnych zadań.
Potwierdzenie realizacji określonego zadania.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: (§ 6.2.1 rozporządzenia)

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego.
Wrzesień 2011 r.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, Karty Nauczyciela, rozporządzenia MENiS.
Udział w kursie na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Opracowany plan rozwoju zawodowego.
Potwierdzenia, zaświadczenia.

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Wrzesień 2011 r.
Rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.

Omówienie zasad współpracy.

3.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Wrzesień 2011 r. – Październik 2011 r.
Analiza dokumentów:
 statut szkoły,
 program rozwoju,
 regulaminy,
 wewnątrzszkolny system oceniania,
 program wychowawczy.

Własne notatki.

4.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Wrzesień 2011 r.
Obserwacja, organizacja własnych zajęć.
Własne notatki.

5.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających zadań. Organizacja zaplecza pracy.
Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Opracowanie planu nauczania z matematyki według programu WSiP „Matematyka wokół nas” dla klasy V szkoły podstawowej.
Opracowanie i wdrożenie PSO. Uczestniczenie
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespole przedmiotowym.

Zaświadczenia, potwierdzenia, plany nauczania, PSO.

6.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów i innych materiałów związanych z realizacją planu.

Teczka stażysty.

7.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Wrzesień 2011 r. – Październik 2012 r.
Lektura obowiązujących przepisów.
Potwierdzenie dyrektora.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: (§ 6.2.2 rozporządzenia)

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli lub opiekuna.
Wrzesień 2011 r. –Czerwiec 2012 r.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.

Wnioski z obserwacji i hospitacji. Prowadzenie dziennika zajęć hospitacyjnych.

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora.
Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Opracowanie konspektu lekcji, konsultacja, analiza.

Konspekty, wnioski i uwagi do realizacji.

3.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Udział w różnych formach doskonalenia, WDN, lektura, spotkania metodyczne.

Świadectwa, zaświadczenia, potwierdzenia.

4.
Budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego.
Październik 2011 r.
Przygotowanie narzędzi diagnozy sprawdzających umiejętności uczniów.

Notatki.

5.
Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.

Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Opieka w czasie trwania konkursu.
Potwierdzenia.

6.
Organizowanie zajęć w pracowni komputerowej – wykorzystanie programów matematycznych.
Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Wykorzystanie programów na płytach CD, Internet.

Konspekty zajęć.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów: (§ 6.2.3 rozporządzenia)

1.
Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.

Wrzesień 2011 r.
Analiza programu.
Notatki.

2.
Udział w spotkaniach z rodzicami.
Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Przekazywanie na bieżąco informacji rodzicom na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci; analiza, dyskusja, wyciąganie wniosków.

Harmonogram zebrań z rodzicami, potwierdzenia.

3.
Opieka nad uczniami w czasie imprez ,dyskotek, wyjść pozaszkolnych, wycieczek.
Opieka nad Samorządem Uczniowskim.

Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Opieka nad uczniami.

Potwierdzenia.

4.
Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw międzylekcyjnych.

Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Opieka nad uczniami.
Potwierdzenia.

5.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Kontakty z pedagogiem szkolnym.

Potwierdzenia.

6.
Poznanie środowiska uczniów mających trudności w nauce i uczniów uzdolnionych matematycznie.

Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Spotkania z rodzicami, wychowawcami, indywidualna praca z uczniem.
Potwierdzenia.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć: (§ 6.2.4 rozporządzenia)

1.
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków.
Notatki.

2.
Uczestniczenie w lekcjach otwartych.
Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Obserwacja, omówienie, wyciąganie wniosków.

Potwierdzenia.

3.
Poznawanie zasad omawiania lekcji diagnozujących.

Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Uczestniczenie w hospitacji diagnozującej i jej omówieniu.

Notatki.

4.
Ocena własnych możliwości i umiejętności.

Wrzesień 2011 r. – Czerwiec 2012 r.
Autorefleksja, samoocena, poznanie swoich mocnych i słabych stron.

Notatki.

Urzejowice – 15 września 2011 r.
........................................

Opiekun stażu: ........................................

Adnotacje dyrektora szkoły: ........................................
....................................... ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.