X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16074
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego pedagoga szkolnego ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGA SZKOLNEGO
ZS IM. NOBLISTÓW POLSKICH W BRZEZIEJ ŁĄCE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Sadowska
Stanowisko: Pedagog szkolny
Posiadane wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2011 – 31.05.2012
Opiekun stażu: mgr Maria Szymerowska
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia)
Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 ) dalej zwane rozporządzeniem

B. Plan działania

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 1)

Lp. / Zadanie / Formy realizacji / Osoby wspierające / Termin / Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. / Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego /
Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Poznanie wymagańdotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Napisanie planu rozwoju zawodowego / Opiekun stażu / IX.2011 / Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego
2. / Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu / Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem / Opiekun stażu / IX.2011 / Opracowanie zasad współpracy
3. / Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami / Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych / Opiekun stażu / IX.2011 – V.2012 / Organizacja zajęć własnych
4. / Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. i klasyfikowania / Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program wychowawczy, Wewnątrzszkolny system oceniania, Szkolny Program ‘Stop – Start’ / Opiekun stażu / IX.2011 – V.2012 / Notatki własne
5. / Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji, prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego / Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik pedagoga, teczki uczniów / Opiekun stażu / IX.2011 – V.2012 / Teczka stażysty
6. / Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych / Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych / - / Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych / Zaświadczenie o ukończeniu kursu
7. / Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego / Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji / - / IX.2011 – V.2012 / Teczka stażysty
8. / Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły / Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju / - / V.2012 / Sprawozdanie z realizacji stażu
9. / Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją / Autorefleksja, autoanaliza, sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji / - / V.2012 / Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
Zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 4)

Lp. / Zadanie / Formy realizacji / Termin / Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. / Podnoszenie własnych kwalifikacji / Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy,aktywny udział w warsztatach i kursach doskonalących, ukończenie szkolenia nt. „Szkolnego Doradztwa Zawodowego”, udział w Radach Pedagogicznych,uczestnictwo w Radach Szkoleniowych / IX.2011 – V.2012 / Zaświadczenia z kursów,lista obecności na Radach Pedagog.,potwierdzenie prowadzących
2. / Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną / Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł, czytanie czasopism pedagogicznych, korzystanie z portali o tematyce pedagogicznej (np. www.pedagogszkolny.pl),lepsze wykorzystanie i poznawanie nowych metod pracy z grupą,poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej / IX.2011 – V.2012 / Notatki
3. / Wykonywanie dodatkowych prac w szkole / Realizacja zadań wg kalendarza imprez w szkole, wykonywanie gazetek, dekoracji / IX.2011 – V.2012 / Teczka stażysty- notatki
4. / Doskonalenie multimedialnych technik pracy / Publikacja w Internecie planu rozwoju, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, tworzenie arkuszy do pracy z uczniami w formie elektronicznej, przygotowanie dokumentacji stażu zawodowego w formie elektronicznej / IX.2011 – V.2012 / Teczka stażysty – cd z zapisem elektronicznym
5. / Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pedagogami / Zamieszczenie niniejszego planu rozwoju w Internecie / X.2011 / Adres strony internetowej,dziennik pedagoga
6. / Doskonalenie warsztatu pracy / Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych lekcji z prowadzącym, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu / IX.2011 – V.2012 / Arkusz hospitacji,opinia osoby hospitującej
7. / Rozwijanie umiejętności interpersonalnych / Konsultacje z innymi pracownikami szkoły / IX.2011 – V.2012 / Dziennik pedagoga, notatki służbowe

III. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 3)

Lp. / Zadanie / Formy realizacji / Termin / Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. / Zapoznanie z celami i zasadami wychowawczymi szkoły / Analiza i współtworzenie Programu wychowawczego ZS im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące, zadania pedagoga zgodnie ze Statutem szkoły / IX.2011 – X.2011 / Notatki własne,szkolne Programy: wychowawczy i profilaktyczny (ksero), Statut szkoły (ksero)
2. / Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków / Spotkania z uczniami, rodzicami, wychowawcami, rozmowy indywidualne z rodzicami,wywiady,odwiedziny w domach wychowanków w obecności wychowawcy (wg potrzeb), analiza Opinii PPP, Orzeczeń / IX.2011 – V.2012 / Przeprowadzone wywiady środowiskowe, arkusze obserwacyjne, notatki służbowe, notatki własne
3. / Współpraca z wychowawcami klas, psychologiem szkolnym, psychologiem współpracującym ze szkołą z ramienia Gminy Długołęka / Rozmowy dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków / IX.2011 – V.2012 / Notatki służbowe, dziennik pedagoga, notatki własne
4. / Współpraca z Policją, kuratorem sądowym, CPR, Poradnią Psychologiczno - Pedagoiczną, GOPS, praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy GOPS / Rozmowy dotyczące sytuacji wychowanków / IX.2011 – V.2012 / Notatki służbowe, dziennik pedagoga, notatki własne
5. / Współpraca z rodzicami, udzielanie rodzicom wsparcia, porad / Indywidualne rozmowy z rodzicami (wg potrzeb) / IX.2011 – V.2012 / Zeszyt kontaktów z rodzicami, notatki służbowe, notatki własne, dziennik pedagoga

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 4)

Lp. / Zadanie / Formy realizacji / Termin / Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. / Wstępna ocena własnych umiejętności / Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej / IX.2011 / Notatka
2. / Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela / Hospitacja wg wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników,zbieranie informacji / IX.2011 – V.2012: wg wcześniej ustalonych terminów / Wnioski z obserwacji i hospitacji,notatki
3. / Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu / Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt),konsultacja,analiza / IX.2011 – V.2012: wg wcześniej ustalonych terminów / Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji w przyszłości
4. / Dokumentacja własnych działań pedagogicznych / Gromadzenie dokumentacji,jej analiza, korzystanie z wniosków / IX.2011 – V.2012 / Scenariusze zajęć, dziennik pedagoga, notatki służbowe, dokumentacja tworzona w formie elektronicznej
5. / Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego / Samoocena / V.2012 / Sprawozdanie z okresu stażu, Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.