X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15928
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

II LICEUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KONINIE

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

mgr wychowania fizycznego
Janusz Sobczak

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Termin zakończenia stażu: 31.05.2012
Opiekun stażu: mgr Barbara Szuba

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: Janusz Sobczak
Nazwa placówki: II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Posiadane kwalifikacje:
- dyplom licencjata na kierunku wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną ,
- dyplom magistra na kierunku wychowanie fizyczne specjalność sport osób niepełnosprawnych ,
- instruktor sportu specjalność –pływanie
- ratownik zawodowy: pływalni, śródlądowy, morski
- kwalifikowana pierwsza pomoc

CELE STAŻU:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
-poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
-poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
-poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
-doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
-uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO:

§ 6 ust. 2 pkt 1

I. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli:
- Zapoznanie się z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 z późn. zmianami - Karta Nauczyciela.
- Zapoznanie się z rozporządzeniem MENiS
z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wrzesień 2011 Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
2. Poznanie zasad funkcjonowania organizacji i zadań szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- ustawa o systemie oświaty
- statut szkoły,
- program wychowawczy szkoły,
- wewnątrzszkolny system
oceniania,
- inne obowiązujące w szkole regulaminy.
Wrzesień 2011 Notatki własne
3. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

4. Zapoznanie się z przepisami BHP obowiązującymi w szkole. - Zapoznanie się z: arkuszem ocen, dziennikiem lekcyjnym, dziennikiem zajęć pozalekcyjnych, dokumentacją wychowawcy klasowego, dokumentacją medyczną ucznia,
- Nabycie umiejętności prowadzenia obowiązującej
w szkole dokumentacji.

- Analiza i przyswojenie szkolnych przepisów BHP, regulaminu dyżurów nauczycielskich, szkolnego regulaminu wycieczek, regulaminu korzystania z obiektów sportowych.
- Uczestnictwo w szkoleniu BHP.
Cały okres stażu.

Wrzesień 2011 Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna.

Notatki własne. Zaświadczenie
5. Uczestnictwo
w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań statutowych. - Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz
w zebraniach z rodzicami.
- Zapoznanie się ze specyfiką Rady Rodziców.
- Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Cały okres stażu. Notatki własne.
Obecność potwierdzona podpisem w protokole.
Rad Pedagogicznych.

6. Uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego. - Udział w szkoleniach rady pedagogicznej.
- Wykorzystanie technologii komputerowej do sporządzania niezbędnej w nauczanym przedmiocie dokumentacji.
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z metodyki wychowania fizycznego.
-Studiowanie czasopism i lektur o tematyce pedagogiczno-
psychologicznej dotyczącej rozwoju i sprawności fizycznej młodzieży.

Cały okres stażu. Obecność potwierdzona podpisem w protokole.
Świadectwo ukończenia kursu.
Bibliografia

§ 6 ust. 2 pkt 2
II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły. - Analiza podstawy programowej
- Zapoznanie się z programem nauczania wychowania fizycznego dla liceum ogólnokształcącego.
- Poznanie kryteriów ocen
z wychowania fizycznego.
- Przeprowadzanie zajęć według wcześniej przygotowanego konspektu z uwzględnieniem zasad BHP.
Cały okres stażu Plany wynikowe. Konspekty zajęć.
2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły lub opiekuna stażu - Przeprowadzenie zajęć według wcześniej przygotowanego konspektu.
- Omówienie zajęć, wymiana poglądów, spostrzeżeń.

1x w miesiącu przez cały okres stażu.
Konspekty zajęć.

3. Wykonywanie innych zadań
w szkole wykraczających poza zajęcia lekcyjne - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z pływania oraz piłki nożnej.
- Współorganizacja imprez i zawodów sportowych
-Wyjścia na zawody
- Uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach prowadzonych przez szkołę.

Cały okres stażu Programy imprez. Dziennik zajęć pozalekcyjnych

§ 6 ust. 2 pkt. 3
III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia i dokumentowania informacji o środowisku uczniowskim.
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
- Analiza gromadzonej dokumentacji przez wyżej wymienionych pracowników szkolnych.
- Zapoznanie się ze sposobami zabezpieczania i przechowywania dokumentów szkolnych

Wrzesień 2011 Prawidłowo prowadzona i przechowywana dokumentacja
2. Podejmowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych - Rozwiązywanie problemów wychowawczych występujących na lekcjach wychowania fizycznego.
- Rzetelne wywiązywanie się z dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i poznawanie uczniów.
- Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych, w tym zawodów sportowych
Cały okres stażu Notatki własne.
Uwagi w dzienniku lekcyjnym i zajęć pozalekcyjnych.
3. Aktywizowanie uczniów do systematycznej pracy - Pomoc uczniom klas pierwszych w zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku szkolnym.
- Wdrażanie uczniów do pokonywania trudności.
- Wskazywanie uczniom ich mocnych stron i bazowanie na nich.
Cały okres stażu. Notatki własne.
Konspekty zajęć.

§ 6 ust. 2 pkt. 4
IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Nabywanie umiejętności metodycznych
w trakcie omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć z opiekunem stażu, dyrektorem i innymi nauczycielami.

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wychowania fizycznego.
- Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
- Rozmowa z opiekunem stażu lub dyrektorem na temat obserwowanych
i prowadzonych zajęć, analiza mocnych i słabych stron.
- Dyskusja na temat wspólnie organizowanych imprez sportowych.
Cały okres stażu Notatki własne.
Konspekty zajęć.
Program imprez sportowych
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli - Obserwowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
- Omawianie obserwowanych zajęć i zapisywanie wniosków.
- Analizowanie mocnych i słabych stron zajęć 1 x miesiącu w czasie trwania stażu Plany wynikowe.
Konspekty zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.