X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15916
Przesłano:

Integracja europejska - konspekt lekcji Wiedzy o Społeczeństwie

Temat: Integracja europejska.

I. ZAŁOŻENIA METODYCZNE

1.Cele lekcji:

Poziom I Wiadomości:
Kategoria A: Uczeń pamięta:
- pojęcia: integracja ekonomiczna, polityczna, unia europejska, Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, Trybunał Sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno – Społeczny, Europejski Bank Centralny, traktaty europejskie: Paryski, Rzymski, jednolity, Maastricht, Amsterdamski, Nicejski, Lizboński;
- postacie: Robert Schuman, Jean Monet,
Kategoria B: Uczeń rozumie:
Poziom II Umiejętności:
- pojęcia i terminy: integracja ekonomiczna, polityczna, unia europejska, Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, Trybunał Sprawiedliwości UE, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno – Społeczny, Europejski Bank Centralny;
- znaczenie procesu integracji europejskiej;
Kategoria C: Uczeń potrafi:
- wymienić najważniejsze wydarzenia z historii integracji europejskiej,
- wymienić etapy rozszerzania Unii Europejskiej,
- wyjaśnić najważniejsze pojęcia i terminy związane z procesem integracji europejskiej,
- wymienić i podać zakres działalności organów UE,

2.Metody:
- wykład,
- burza mózgów,
- praca w grupach,

3.Środki dydaktyczne:
- podręcznik: Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, Wiedza o społeczeństwie, wyawnictwo Operon, Gdynia 2010.
- prezentacja: Unia Europejska.
- kalendarium UE.
-mapa UE.

4.Forma pracy:
Indywidualna i zbiorowa.

5.Zasady nauczania:
Aktywny i świadomy udział uczniów w lekcji.
Rekapitulacja wtórna
Nauczyciel zapoznaje uczniów z celem lekcji:
Poznanie procesu integracji europejskiej
Nauczyciel prosi by uczniowie zapisali temat do zeszytu.

Temat: Integracja europejska.
Nauczyciel prosi uczniów by na podstawie własnych informacji wyjaśnili pojęcie integracja (burza mózgów)
czynności właściwe
Nauczyciel przedstawia uczniom prezentację obrazującą przyczyny powstania UE, symbole, Ojców UE. Załącznik Nr 1

Następnie nauczyciel dzieli uczniów na 2 zespoły i rozdaje materiał pomocniczy Załącznik Nr 2 Kalendarium integracji europejskiej i prosi uczniów by zapoznali się z tym kalendarium, a następnie wybrali ich zdaniem najważniejsze wydarzenia historyczne dla procesu integracji europejskiej. (7 najważniejszych wydarzeń)

Następnie nauczyciel prosi by uczniowie przedstawili efekty swojej pracy.
Nauczyciel podkreśla wagę i cele najważniejszych wydarzeń i dokumentów UE – Traktat Paryski, Rzymski, Jednolity Akt UE, Maastricht, Amsterdamski, Nicejski oraz Lizboński.

Potem nauczyciel przedstawia proces rozszerzania (uczniowie dostają mapki konturowe, na których zaznaczają poszczególne daty przystąpienia państw do UE) oraz organy UE i omawia ich zakres działalności. (Załącznik Nr1).
rekapitulacja pierwotna
Nauczyciel prosi uczniów aby na podstawie zdobytej na lekcji wiedzy wypełnili kartę z zadaniami związanymi z tematem. Załącznik Nr 3
Nauczyciel wstawia punkty za każdą prawidłową odpowiedz ucznia.
czynności końcowe
Zadanie domowe: Uczniowie mają przygotować informacje związane z procesem integracji Polski z Unią Europejską na podstawie podręcznika

Załączniki
Określ, kt.óre zdanie jest prawdziwe, które fałszywe
W 1986r.do UE przystąpiły Hiszpania i Portugalia.
W 2004r. do UE przystąpiło 11 państw.
W 2007r. do UE przystąpiły Bułgaria i Rumunia.
Do UE należy 27 państw.
W 1951r. powstało EWG.
W 1992r. podpisano traktat z Maastricht.
Dokończ następujące zdania:
1. Integracja to: ........................................
2. Symbolami UE są : ........................................
3. Do najważniejszych Traktatów UE zaliczamy ........................................ ........................................
4. Polska przystąpiła do UE w ........................................
5. Robert Schuman uznawany jest za ........................................
6. Organami decyzyjnymi w UE są ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.