X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15798
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: Agnieszka Sowa
Nauczany przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Wykształcenie: Wyższe magisterskie
Miejsce odbywania stażu:Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Okres stażu: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Planowana data zakończenia stażu:31 maja 2012 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Hanna Piechota


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1.Poznanie zasad, organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobu jej prowadzenia,
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
4.Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez:
a)uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
b)prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
5.Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć,
6.Poznanie środowiska uczniów oraz współpraca z nim,
7.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( § 6 ust. 2).

PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1)

Lp. / Podejmowane działania / Formy realizacji / Termin Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
1.1 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Wrzesień
2011 r. Znajomość przepisów prawnych;

Rozpoczęcie stażu z dniem 1.09.2011 r.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.1 Określenie zasad współpracy

2.2 Zawarcie kontraktu między nauczycielem stażystą, a opiekunem stażu

2.3 Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.4 Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu
Wrzesień
2011 r. Kontrakt;

Plan rozwoju zawodowego

3. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz obowiązującej dokumentacji
3.1 Poznanie i analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Prawa i obowiązki ucznia,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Program Profilaktyczny Szkoły,
- Podstawa Programowa oraz programy nauczania,
- Regulamin dyżurów, wycieczek,
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw,
- Kalendarz imprez szkolnych

3.2 Samodzielne prowadzenie dziennika, arkuszy ocen Wrzesień oraz na bieżąco Zbiór dokumentów;

Zapisy w dzienniku;

Sporządzone notatki
4. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
4.1 Udział w szkoleniu BHP Wrzesień 2011 r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

5.Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań
5.1 Udział w Radach Pedagogicznych Na bieżąco Potwierdzenia
6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
6.1 Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty

7.Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego
7.1 Opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2012 r. Sprawozdanie z realizacji stażu

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
8.1 Sporządzenie wniosku

8.2 Przygotowanie dokumentacji Maj 2012 r. Wniosek oraz dokumentacja
z realizacji stażu


....................................... ......... .....................
Podpis opiekuna stażu Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.