X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15794
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Czas trwania stażu: 01.09.2011 – 31.05.2012r


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


1.Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1)poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły;
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

2.Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

1)znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż;
2)umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której odbywał staż;
3)znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
4)umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

A. Cele szczegółowe:

1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
• wewnątrzszkolnych
• pozaszkolnych
• samokształcenia
7.Rozwijanie współpracy z władzami gminy w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży
8.Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
9.Rozszerzenie społecznej aktywności pozaszkolnej
10.Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas


B. Plan działania

6 ust.2 pkt1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Cel
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Zadanie / Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, rozporządzenia
Osoba wspierająca Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
Termin realizacji Wrzesień 2011
Dokumentacja kontrakt
2. Cel Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy dotyczące przebiegu stażu.
Zadanie Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Termin realizacji Wrzesień 2011
Dokumentacja kontrakt

3. Cel Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i przeprowadzonych
Zadanie Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Termin realizacji Wrzesień 2011- Maj 2012

Dokumentacja Harmonogram spotkań oraz arkusze obserwacji lekcji
4. Cel Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole
Zadania Analiza dokumentów:
a) Statut Szkoły Podstawowej nr1
b) Wewnątrzszkolny System Oceniania
c) Plan Pracy Szkoły SP1 2011/2012
-kalendarz imprez
d) Program profilaktyczno-wychowawczy
-Program Wychowawczy Szkoły 2011/2012
-Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
-Opracowanie planu pracy wychowawcy i tematyki godzin wychowawczych
Osoba wspierająca Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
Termin realizacji Wrzesień- Październik 2011
Dokumentacja Wpisy w dziennikach, plan pracy wychowawcy, tematyka godzin wychowawczych, lista uczniów i rodziców z podpisami

5. Cel Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną
Zadanie Czytanie czasopism pedagogicznych
Osoba wspierająca Bibliotekarz
Termin realizacji Okres stażu
Dokumentacja Bibliografia literatury pedagogicznej

6. Cel Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Zadania - Udział w Radach Pedagogicznych
- Udział w zespołach samokształcenia
- Obserwacja
Osoba wspierająca Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
Termin realizacji Okres stażu
Dokumentacja - Lista obecności na radach, zespołach
- Krótka charakterystyka

7. Cel Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Zadania - Udział w szkoleniach
- Lektura obowiązujących aktów prawnych
Osoba wspierająca Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
Termin realizacji Wrzesień- Październik 2011
Dokumentacja Świadectwo ukończenia kursu

8. Cel Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Zadania Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Termin realizacji Okres stażu
Dokumentacja Teczka stażysty

9. Cel Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zadania Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju, autoanaliza, autorefleksja
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Termin realizacji Czerwiec 2012
Dokumentacja Sprawozdanie z realizacji stażu


6 ust.2 pkt2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacje statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Cel Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Zadania Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Osoba wspierająca Dyrektor Szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
Termin realizacji 3 razy w semestrze
Dokumentacja Arkusze obserwacji zajęć

2. Cel Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Zadania - Opracowanie scenariusza zajęć
- Konsultacja
- Analiza
- Ewaluacja
Osoba wspierająca Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Termin realizacji 3 razy w semestrze
Dokumentacja Arkusze obserwacji zajęć

3. Cel Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Zadania Dokumentacja efektów własnej pracy
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Termin realizacji Na bieżąco
Dokumentacja autoanaliza

4. Cel Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
Zadania - Aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych przez ZCDN, WDN:
Szkolenie na temat awansu zawodowego
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
- Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych
Osoba wspierająca Dyrektor Szkoły
Opiekun Stażu
Instruktorzy
Bibliotekarki
Termin realizacji Okres stażu
Dokumentacja Zaświadczenie, potwierdzenie udziału

5. Cel Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Zadania - Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
- Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
- Przygotowanie stażu w formie elektronicznej
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
Termin realizacji Według potrzeb
Dokumentacja Teczka stażysty, potwierdzenie opublikowania Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie


6 ust.2 pkt3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów oraz z rodzicami

1. Cel - Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów
- Zapoznanie się z Programem Wychowawczym szkoły
Zadania - Indywidualne rozmowy z rodzicami
- Wywiad
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Termin realizacji Okres stażu
Dokumentacja Teczka stażysty

2. Cel Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Zadania - Pomoc w organizacji imprez klasowych
- Udział w imprezach szkolnych
- Wycieczki
- Udział w akcjach typu „ Sprzątanie świata”, „Dzień Dziecka”
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Dokumentacja Notatka

3. Cel Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych
Zadania - Współorganizowanie konkursu języka angielskiego klas III
- Współorganizowanie konkursu języka angielskiego klas IV-VI
Osoba wspierająca Nauczyciel języka angielskiego
Termin realizacji Według potrzeb
Dokumentacja Regulamin, sprawozdanie

4. Cel Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Zadania Samoocena
Osoba wspierająca Dyrektor Szkoły
Opiekun Stażu
Termin realizacji Maj 2012
Dokumentacja Teczka stażysty


6 ust.2 pkt4 znajomość omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Cel Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Zadania Komentarz i ocena przebiegu lekcji
Osoba wspierająca Opiekun stażu
Nauczyciele
Termin realizacji 3 razy w semestrze
Dokumentacja Arkusze obserwacji lekcji

2. Cel Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna lub dyrektora
Zadania - Zwrócenie szczególnej uwagi na cele, metody oraz pomoce dydaktyczne zastosowane na lekcji
- Opis struktury lekcji (praca nauczyciela, praca ucznia)
- Wnioski do dalszej analizy
Osoba wspierająca Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Termin realizacji 3 razy w semestrze
Dokumentacja Arkusze obserwacji zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.