X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15740
Przesłano:

Postępowanie w nagłych wypadkach. Procedury

Opracowała: mgr Emilia Matuszczak

„ Postępowanie w nagłych wypadkach”

1. ZADŁAWIENIA
a) Ciało obce w drogach oddechowych
Objawy:
charakterystyczny odruch – ściskanie gardła dłońmi zaczerwienienie, zasinienie twarzy gwałtowne, bezskuteczne, próby dokonania wdechu, mówienie
Jeżeli ofiara zadławienia jest w stanie oddychać, rozmawiać lub kaszleć nie należy interweniować.
b) Sposób udzielania pierwszej pomocy:
DZIECI: Pochylając tułów dziecka ku dołowi, zależnie od jego wieku, przewieszając przez kolano lub opierając na przedramieniu uderz dłonią 5 – 10 w okolicę międzyłopatkową.

2. KRWOTOKI Z NOSA – (postępowanie) umożliwić wypłynięcie krwi z nosa po przez pochylenie głowy do przodu i przyciągnięcie brody do klatki piersiowej, jednocześnie stosujemy zimny okład na okolice podstawy nosa i na kark. Należy także poszkodowanego posadzić na krześle najlepiej z bocznymi oparciami (zapobiegnie to możliwemu upadkowi poszkodowanego). Gdy krwotok nie ustaje dłuższy czas należy wezwać karetkę pogotowia.

3. EPILEPSJA – rozróżniamy dwa rodzaje ataków epilepsji tj. mały i duży. Mały zazwyczaj spotykamy u dzieci i młodzieży. Objawia się zaburzeniami świadomości, wyprężeniami ciała, oddawaniem moczu. Zazwyczaj trwa kilka do kilkunastu sekund. Duży atak charakteryzuje się pełnymi konwulsjami, utratą świadomości na czas trwania ataku, szczękościskowi, bardzo dużemu naprężeniu mięśni, oddaniu moczu. Nasze działania w fazie ataku lub też zbliżania się do niego ograniczają się do zabezpieczenia głowy poszkodowanego tj. podłożeniu pod nią coś miękkiego lub elastycznego, silnym przytrzymaniu między swoimi kolanami i włożeniu mu między zęby przedmiotu, który zabezpieczy poszkodowanego przed uszkodzeniem języka. pamiętajmy żeby nie tamować konwulsji, ponieważ możemy doprowadzić do uszkodzeń mięśni i kości. Po zakończonym ataku należy niezwłocznie powiadomić pogotowie. Musimy pamiętać, że atak epilepsji jest niesamowicie wyczerpujący fizycznie, dochodzi do bezwiednego uwolnienia moczu. Najczęściej dochodzi jeszcze do wstecznego zaniku pamięci i poszkodowany nie wie, co się stało, gdzie jest. W przypadku, gdy poszkodowany nie odzyskał przytomności po ataku, ale funkcje życiowe są prawidłowe kładziemy go w pozycji bocznej ustalonej i przez cały aż do przyjazdu karetki pogotowia kontrolujemy je. Natomiast, gdy nie wyczuwamy oddechu lub oddechu i tętna należy przejść do przywrócenia funkcji życiowych.(Resuscytacja, reanimacja)

4.OMDLENIA
Częstym przypadkiem są omdlenia dzieci; jest to krótkotrwała utrata przytomności, spowodowana chwilowym niedokrwieniem mózgu .
Pierwsza pomoc, polega na ułożeniu zemdlonego poziomo, a nawet uniesienie do góry kończyn, co przyspieszy dopływ krwi do mózgu. Należy pamiętać także o usunięciu garderoby uciskającej (pasek, kołnierzyk itp. ). Jeśli znajdujemy się w takiej sytuacji, że nie możemy chorego położyć, przyginamy jego głowę do kolan, co daje podobny efekt jak opisany powyżej. Jeśli chory znajduje się w dusznym i gorącym pomieszczeniu musimy zadbać o jego przewietrzenie.
Czego ratującemu zemdlonego nie wolno robić:
• stawiać zemdlonego na nogi lub sadzać na krześle. Przy omdleniach w domu chorego umieszczamy na łóżku lub podłodze, jeśli wypadek ma miejsce poza domem, należy przenieść chorego w bezpieczne miejsce (pobliską ławkę, trawnik),
• zemdlonego nie tarmosimy, nacieramy, bijemy po twarzy i nie krzyczymy do niego,
• nie wlewamy do ust żadnych płynów (może to spowodować zachłyśnięcie a nawet uduszenie).
Postępowanie nauczyciela (innych pracowników szkoły) w przypadku zauważenia osoby obcej na terenie szkoły:
Przez osobę „obcą” na terenie szkoły rozumie się osobę, która:
- nie jest rodzicem ucznia tej szkoły
- nie jest pracownikiem szkoły
- nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły, bądź przez wychowawcę
W przypadku obecności osoby obcej nauczyciel:
1. Ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w szkole poprzez obserwację i rozmowę z nią.
2. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony informuje dyrektora szkoły i wspólnie z nim podejmuje mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu szkoły.
3. W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamia policję i jednocześnie podejmuje działania, mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed skutkami tych zachowań.


Postępowanie nauczyciela (innych pracowników szkoły) w przypadku
stwierdzenia dewastacji mienia społecznego (szkolnego)

1. Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia:
2. Ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie
3. Informuje o fakcie dyrektora szkoły
4. Podejmuje próbę ustalenia sprawcy oraz oszacowania wartości szkody; w uzasadnionych przypadkach dyrektor powiadamia policję.
5. W przypadku ustalenia sprawcy szkody wychowawca lub dyrektor wzywa do szkoły jego rodziców/opiekunów prawnych.


Procedury postępowania w sytuacjach zachowania przemocy ze strony uczniów

W tym przypadku stosuje się procedury
1. Podejmuje działania, uniemożliwiające dalszą agresję; sam, lub przy pomocy innych pracowników szkoły odizolowuje sprawcę przemocy od ofiary.
2. W przypadku okaleczeń udziela pomocy przedmedycznej.
3. Powiadamia dyrektora, wychowawcę
4. Wychowawca wzywa rodziców (opiekunów) ucznia stosującego przemoc, przeprowadza rozmowę interwencyjną z uczestnikami zdarzenia oraz sporządza notatkę,
5. W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów dyrektor lub upoważniony pracownik powiadamia policję oraz wzywa pogotowie ratunkowe.


W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego (uczeń pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej).
4. Zawiadamia o fakcie dyrektora, powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji.
5. Spożywanie przez ucznia, który nie ukończył 17 lat alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie z art. 43 Ustawy z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję i dalszy tok postępowania leży już w kompetencjach tej instytucji.


W przypadku, gdy nauczyciel znajduje się na terenie szkoły substancję
przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych
2. Próbuje (o ile jest to możliwe), ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.
3. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję i wzywa policję.
4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, ale może nakazać, aby uczeń sam wyjął wszystkie przedmioty z kieszeni lub plecaka, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży.
1. Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży
2. O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia dyrekcję szkoły,
3. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa w szkole.
4. Gdy uczeń nie chce przekazać substancji na prośbę nauczyciela, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
5. Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi substancję, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję, a całe zdarzenie dokumentuje,


1. Uczeń palący papierosy:
• powiadamiamy wychowawcę, który ma obowiązek powiadomienia rodziców,
• wychowawca kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem szkolnym,
• obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej,
• podjęcie przez wychowawcę wzmożonych działań uświadamiających szkodliwość palenia tytoniu.

2.Uczeń pod wpływem alkoholu :
• powiadamiamy rodziców
• wzywamy policję (obligatoryjnie)
• przekazujemy informację wychowawcy,
• obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej,
• w razie powtórzenia się w/w sytuacji należy podjąć dalsze działania włączając dyrektora
szkoły, pedagoga oraz instytucje przeciwdziałające uzależnieniom,

3.Uczeń pod wpływem środków odurzających:
• natychmiast wezwać rodziców,
• poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie badań
• jeżeli zachodzi taka potrzeba – udzielamy pierwszej pomocy,
• zabezpieczyć środek, o ile to możliwe,
• poinformować pedagoga, wychowawcę, dyrektora szkoły,
• w porozumieniu z dyrektorem wezwać Policję, aby zabezpieczyć narkotyk,
• obniżenie zachowania(ocena nieodpowiednia) a w przypadku uporczywego uchylania się przed udzielaną pomocą skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich


Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności

1.Interwencja pracownika szkoły (powstrzymanie sprawców).
2.Ustalenie sprawców (rozmowa ze świadkami zdarzenia).
3.Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły.
4.Sporządzenie notatki służbowej.
5.Wezwanie rodziców ucznia będącego sprawcą dewastacji. Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponoszą rodzice ucznia.
6.W przypadkach szczególnych wicedyrektor lub dyrektor szkoły powiadamia policję.


Procedura Postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)

1. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.
2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów.


Procedura postępowania w przypadku kradzieży

1. Rozmowa wychowawcy lub innego pracownika szkoły z uczniem celem ustalenia okoliczności kradzieży.
2. Sporządzenie zapisu zdarzenia w dzienniku lekcyjnym.
3. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy.
4. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
5. Powiadomienie rodziców ucznia i przekazanie im informacji.
6. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycie kosztów skradzionego przedmiotu.
7. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie policji.
8. Dalszy tok postępowania prowadzi policja.


Procedura postępowanie w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (nóż, żyletka, kastet, kij, łańcuch, zapalniczka, zapałki, środki pirotechniczne, itp.)

1. Nakłanianie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu
2. Natychmiastowe wezwanie drugiego pracownika szkoły w celu sprawowania opieki nad uczniem.
3. Powiadomienie wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły.
4. Powiadomienie lub wezwanie rodziców/prawnych opiekunów.
5. Sporządzenie notatki służbowej.
6. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej do dziennika przez wychowawcę klasy.


W przypadku odmowy przez ucznia oddania niebezpiecznego przedmiotu :

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa odizolowanie ucznia jeżeli użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych.
2. Powiadomienie wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.
3. Powiadomienie lub wezwanie rodziców /prawnych opiekunów ucznia.
4. Wezwanie policji.
5. Przeprowadzenie przez policję rewizji w obecności rodziców/ prawnych opiekunów.
6. Sporządzenie notatki służbowej.
7. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy.


Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły

W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego niezgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie Szkoły (korzystanie z telefonu podczas lekcji, filmowanie, nagrywanie, fotografowanie innych osób bez ich zgody itp.) pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon (po wcześniejszym jego wyłączeniu). Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic / prawny opiekun.
1. Pracownik szkoły przekazuje telefon wychowawcy, dyrektorowi szkoły.
2. Rozmowa wychowawcy z uczniem.
3. Dokonanie zapisu w dzienniku lekcyjnym.
4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu, wezwanie dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.