X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15698
Przesłano:

Konspekt lekcji historii: Dorobek cywilizacyjny Rzymian

Konspekt lekcji historii
Temat: Dorobek cywilizacyjny Rzymian
I Założenia metodyczne
Cele:
Po skończonej lekcji uczeń:
- potrafi wskazać czynniki wpływające na kształt kultury rzymskiej
- zna główne osiągnięcia naukowe i kulturowe Rzymian
- przedstawia cechy charakterystyczne architektury, rzeźby i malarstwa
- zna głównych twórców kultury rzymskiej
- zna systemy filozoficzne starożytnych Rzymian
- rozumie znaczenie igrzysk w kulturze Rzymian
- rozumie i prawidłowo stosuje pojęcia historyczne:
Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukty, Kapitol
- dokonuje oceny dorobku starożytnych Rzymian w zakresie kultury materialnej i duchowej
- potrafi wskazać podobieństwa i różnice między kulturą rzymską i grecką
- rozumie znaczenie osiągnięć cywilizacyjnych Rzymian, ich wpływ na późniejsze okresy dziejowe
- potrafi korzystać z różnorodnych źródeł historycznych
- selekcjonuje i uogólnia informacje z podręcznika
- współpracuje w grupie oraz prezentuje wyniki tej pracy

Metody pracy
- praca w grupach
- praca pod kierunkiem (tekst źródłowy)
- elementy dyskusji

Środki dydaktyczne
- mapa
- teksty źródłowe
- podręcznik
- ilustracje
- materiały przygotowane przez uczniów

Literatura
- podręcznik: L.Mrozewicz, R.Śniegocki, Historia. Dzieje starożytne
- J. Ciechanowicz, Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987
- teksty źródłowe
G.Ch. Picard, Sztuka rzymska, tłum. K. Gawlikowska, Warszawa 1987

II Tok lekcji

1. Czynności organizacyjne: sprawdzanie listy obecności, zapisanie tematu lekcji.
2. Wprowadzenie
-zapoznanie uczniów z głównymi zagadnieniami, celami lekcji oraz sposobem ich realizacji
-wskazanie na mapie zasięgu terytorialnego starożytnego Rzymu
3. Rozwinięcie tematu
Uczniowie pracują we wcześniej wyznaczonych grupach. Wykorzystują przygotowane przez siebie materiały dotyczące poszczególnych zagadnień. Zapoznają się też z tekstami źródłowymi udostępnionymi im przez nauczyciela.
Pierwsza grupa przygotowuje informacje na temat architektury i rzeźby rzymskiej
Zadania uczniów:
-zapoznanie z tekstem źródłowym: Oktawian August, Autobiografia, tł. J.Korpanty, Warszawa 1979
-przygotowanie tablicy tematycznej: zabytki starożytnego Rzymu
-przedstawienie informacji na temat głównych cech architektury, rzeźby i malarstwa
Druga grupa przygotowuje informacje na temat igrzysk i ich roli w starożytnym Rzymie
Zadania uczniów:
-zapoznanie z tekstem źródłowym M.Grant, Gladiatorzy, Ossolineum, Wrocław 1980
-zredagowanie ogłoszenia o mających się odbyć walkach gladiatorów
-przygotowanie informacji na temat historii igrzysk w starożytnym Rzymie, ich przebiegu, roli gladiatorów
Trzecia grupa przygotowuje informacje dotyczące prawa rzymskiego
Zadania uczniów:
-zapoznanie z tekstem źródłowym:
Prawo XII tablic,[w:] Rzym starożytny, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 3, oprac. L.T.Błaszczyk, Warszawa 1961,
K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973
-napisanie krótkiego referatu: Prawo rzymskie i jego rola w starożytności i obecnie
Czwarta grupa przygotowuje informacje na temat literatury i filozofii rzymskiej
Zadania uczniów:
-zapoznanie z tekstem źródłowym Tacyt, Wybór pism, tłum. S. Hammer, Wrocław 1956
-napisanie listu do kolegi, w celu zachęcenia go do zapoznania się z literaturą i filozofią rzymską
-przedstawienie cech systemów filozoficznych w Rzymie , głównych osiągnięć literatury, historiografii rzymskiej (wykorzystanie tekstów: Cycerona, Plauta, Wergiliusza, Flawiusza, Tacyta, Swetoniusza)
-osiągnięcia największych twórców literatury Rzymu (przykłady dzieł)
-główne założenia filozofii rzymskiej
Piąta grupa przygotowuje informacje na temat romanizacji Europy
Zadania uczniów:
-zapoznanie z tekstem : Wprowadzenie do ćwiczeń z historii starożytnej Grecji i Rzymu, II. 3270 tłum. E.Wipszycka, Białystok 1978
-sporządzenie notatki na temat „Romanizacja Europy w czasach rzymskich”.

III Zakończenie: część podsumowująca (dyskusja)
Główne osiągnięcia Rzymian, ocena ich dorobku
Pozostałości po kulturze rzymskiej we współczesnym świecie

IV Zadanie pracy domowej:
Wymień negatywne i pozytywne skutki romanizacji
Wyjaśnij sens powiedzenia „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

V Ocena aktywności uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.