X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15639
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko: Marta Damps
2. Nazwa placówki: Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
3. Stanowisko: wychowawca świetlicy
4. Posiadane wykształcenie: wyższe
5. Studia: Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II. Staż:

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012r.
3. Opiekun stażu: mgr Ewa Grabowska

III. Cele stażu

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


IV. Plan rozwoju zawodowego

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

(Tabela - dop. red.)

Lp. /ZADANIA / DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ / TERMIN REALIZACJI / DOWODY REALIZACJI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Organizacja zajęć własnych. Wrzesień, Październik 2011 r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wrzesień 2011 r.- Maj 2012 r. Organizacja zajęć własnych.
3. Przygotowanie programów pracy na prowadzone przez siebie zajęcia.
Plan zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla klasy 1 E kształcenia zintegrowanego.
Plan pracy z uczniem z trudnościami realizowany na zajęciach dodatkowych dla kl. 1-3 SP Wrzesień 2011r.- Maj 2012r.
Kserokopie programów pracy.
4. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2011 r.- Maj 2012 r. Omówienie zasad współpracy.
Kontrakt zawodowy.
5. .Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia opiekunowi stażu i Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2011 r. Plan Rozwoju Zawodowego.
6. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym i Opiekuńczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Systemem klasyfikowania, Szkolnym Programem Profilaktycznym, praca biblioteki szkolnej.
Wrzesień, Październik 2011 r.
Notatki własne.
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, Arkusze ocen, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Wrzesień 2011 r. – Maj 2012 r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego w formie pisemnej, poprzez zbieranie zaświadczeń, zdjęcia. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Teczka stażysty.
10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2012 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2012 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2011 r. Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w posiedzeniach szkoleniowych, Rad Pedagogicznych.
Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Sprawozdania. Notatki własne.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
4. Przygotowanie uczniów do uroczystości szkolnych. Początek roku szkolnego. Pasowanie pierwszoklasisty. Apel związany z działalnością PCK „Klubu Wiewiórka”. Przygotowanie dzieci do turnieju „Policyjna Foczka” Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Aktualizacja gazetek. Pomoc w przygotowaniu gazetek klasowych. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Potwierdzenie opiekuna stażu.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć praktycznych, wychowawcami klas. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Notatki własne.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Notatki własne.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Wrzesień 2011 r. Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Wrzesień 2011 r. – Maj 2012 r. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. 1 raz w miesiącu. Wrzesień 2011 r. – Maj 2012 r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2011 r. - Maj 2012 r. Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2012 r. Teczka stażysty.
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. Zm.)

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.