X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15637
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Justyna Wasilewska
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy: Samorządowe Przedszkole w Gródku
Imię i nazwisko dyrektora:

Cel podstawowy podejmowanego stażu:

- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Założone cele opracowanego planu:

- poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola
- pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola
- poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania
Kwalifikacyjne

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Sposób dokumentowania
§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
5.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
6.Monitoring i ewaluacja własnej pracy
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- napisanie planu rozwoju zawodowego
- rozmowa z opiekunem stażu . ustalenie zasad współpracy, zawarcie ,,kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omówienie obserwowanych zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora przedszkola
- przygotowanie projektu sprawozdania
- udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego oraz w szkoleniach Rady pedagogicznej (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawcze ) celem wykorzystania wiedzy w pracy dydaktyczno- wychowawczej i pogłębienia wiedzy
- udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
- czytanie literatury
- śledzenie stron internetowych.
- opracowanie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych
- prowadzenie dokumentacji przedszkolnej oraz tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali - teczka awansu zawodowego przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu – zaakceptowany przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego
- kontrakt zawarty z opiekunem stażu - harmonogram współpracy
- wnioski z obserwowanych zajęć
- scenariusz zajęć, wnioski z przeprowadzonych zajęć
- sprawozdanie
- zaświadczenia, dyplomy, zapis w księdze protokołów
- notatki
- wykaz stron internetowych
- miesięczne plany dydaktyczno- wychowawcze
- dziennik zajęć, karty obserwacji, zdjęcia gazetek

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców – współpraca z rodzicami.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
3.Uaktywnienie środowiska przedszkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych
4. Organizowanie i przygotowanie uroczystości i konkursów przedszkolnych
5. Udział w uroczystościach , konkursach i imprezach przedszkolnych i organizowanych przez inne instytucje. Promowanie własnej placówki
6.Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek przedszkolnych
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez przeprowadzenie rozmów i obserwacji
- obserwacja i analiza możliwości dzieci
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- prowadzenie kącika dla rodziców (wystawa prac dzieci)
- zebrania z rodzicami
- spotkania indywidualne i konsultacje wynikające z zainteresowań rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowanków, domu rodzinnego i przedszkola, uzgodnienia wycieczek, imprez, festynów itp.
- obserwacja i analiza możliwości dzieci celem przygotowania narzędzi (karty pracy, opracowanie zestawu ćwiczeń dla dzieci)
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań
- współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą w razie potrzeb kierowanie wychowanków do Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej (logopeda, psycholog)
- nawiązanie współpracy z Komendą Policji w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz w domu rodzinnym
- dalsza współpraca z Gminną Biblioteką w Gródku (udział dzieci w organizowanych spotkaniach literackich, warsztatach, oraz konkursach)
- organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów
- współpraca z innymi nauczycielami
- organizowanie akcji lokalnych i uwrażliwianie dzieci i rodziców na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska.
- opracowanie scenariuszy uroczystości , opracowanie scenariusza i zasad konkursu, wykonanie dekoracji, kostiumów, rekwizytów
- przygotowanie dzieci do występów
- udział dzieci w konkursach
- udział dzieci w konkursie ,,Mama, Tata i Ja”
- opracowanie planu wycieczek po najbliższej okolicy do ciekawych miejsc
- scenariusz zajęć otwartych
- zdjęcia
- lista obecności, zapis w dokumentach nauczyciela
- zdjęcia z zajęć
- zdjęcia z zajęć,
- zdjęcia, scenariusze
- zdjęcia, zaświadczenia
- zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2. Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce
3. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
4.Administrowanie poczty
- umieszczenie w internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy uroczystości, wierszy
- wykorzystanie materiałów z internetu na zajęciach z dziećmi
- przygotowanie prezentacji multimedialnych z uroczystości przedszkolnych
- zamieszczenie konkursu na stronie internetowej
- wykonywanie pomocy dydaktycznych, opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy dla dzieci, planów miesięcznych za pomocą komputera
- przygotowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań
- opracowanie dokumentacji związanej z awansem
- pisanie artykułów do gazet lokalnych i wysyłanie za pomocą e-maila
- pozyskiwanie sponsorów
- organizowanie kiermaszu
- korespondencja e- mailowa z innymi nauczycielami
- plany miesięczne, scenariusze zajęć
- artykuły w gazecie lokalnej
- protokoły ze zgromadzonych pieniędzy

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
2. aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
3. Poznanie różnorodnych metod pracy z dziećmi
- udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy
- samokształcenie studiowanie literatury pedagogicznej
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy
- zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących w pracy z dziećmi
- wprowadzenie programu ,,Bezpieczny przedszkolak” - zaświadczenia, potwierdzenia
- notatki
- zapis w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Poszerzenie wiadomości z zakresu prawa oświatowego
2. Dokładna analiza dokumentów przedszkola
3.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
- analiza przepisów dotyczących prawa oświatowego
- Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.
- aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez śledzenie stron internetowych MENiS, Kuratorium Oświaty.
- studiowanie literatury rozwojowej dzieci w wieku 3-6 lat - zapoznanie się z aktami prawnymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.