X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15503
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp.Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Głęboka analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji. IX. 2009r. Notatki.
Rejestr aktów prawnych.
2.Wstępna ocena własnych umiejętności Podsumowanie dotychczasowej pracy:
- autorefleksja (określenie mocnych i słabych stron własnej pracy),
- określenie długości stażu na 2 lata i 9 miesięcy, IX. 2009r. Wniosek o otwarcie stażu.

3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu IX. 2009r.
Kontrakt zawierający przejrzyste zasady współpracy.
4.Przygotowanie projektu sprawozdania. Opis realizacji wszystkich zadań z uwzględnieniem ich efektywności. V. 2012r. Sprawozdanie.


II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Realizacja zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz bieżące ich dokumentowanie i przygotowywanie okresowych sprawozdań.
Okres stażu. Sprawozdania.
2.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego klasy.

Opracowanie programu wychowawczego klasy zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i WSO.
Okres stażu. Program wychowawczy kasy.

3.Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Udział w lekcjach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli.
Okres stażu. Potwierdzenia udziału.

4.Udział w zewnątrzszkolych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, szkoleniach lub zajęciach warsztatowych mających na celu podnoszenie kompetencji nauczyciela np. w edukacji polonistycznej, matematycznej i muzycznej oraz doskonalących umiejętności wychowawcze.
Gromadzenie informacji, autorefleksja i samoocena.
Okres stażu. Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia.

5.Prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu. Organizacja zajęć dla opiekuna stażu. wg harmonogramu obserwacji Konspekty, scenariusze, karta dokumentowania współpracy.

6.Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacje według przygotowanych narzędzi.wg harmonogramu obserwacji Wnioski.

7.Poszerzanie własnej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Wykorzystywanie stron internetowych do systematycznego zapoznawania się z ofertą wydawniczą.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej oraz pedagogicznej.
Okres stażu. Prowadzenie dziennika lektur.

8.
Współpraca z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym. Wymiana informacji nt. postępów uczniów w nauce i zachowaniu. Opracowywanie pomocy dzieciom zaniedbanym wychowawczo.
Okres stażu. Analiza przypadku dziecka sprawiającego trudności wychowawcze.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Organizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i rodziców. Zorganizowanie uroczystego spotkania z okazji „Dnia Mamy i Taty”.
Współorganizacja imprezy integracyjnej kl. II „Święto pieczonego ziemniaka”.
Rok szkolny 2009/2010 Scenariusze spotkań.

2.Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Nawiązanie i wymiana korespondencji.
Zorganizowanie imprezy integracyjnej „Zostań moim przyjacielem”. Okres stażu. Potwierdzenia nawiązania współpracy, scenariusz imprezy, zdjęcia.

3.Prowadzenie zajęć z Modelarstwa kartonowego” dla uczniów kl. II – III. Praca z uczniem zdolnym, chętnym do rozwijania swoich zainteresowań oraz umiejętności manualnych. Okres stażu. Plan pracy na zajęciach z „Modelarstwa kartonowego”, prowadzenie bieżącej dokumentacji.

4.Prowadzenie zajęć koła ortograficznego dla kl. II –III. Praca z uczniem zdolnym, chętnym do pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności ortograficznych. Okres stażu.

Plan pracy na zajęciach „koła ortograficznego”, prowadzenie bieżącej dokumentacji.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Dokumentowanie efektów własnej pracy z wykorzystaniem technik komputerowych.
Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego i opublikowanie go w Internecie. Okres stażu. Potwierdzenia.

2.Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
Pozyskiwanie informacji z Internetu.
Korzystanie z zasobów sieci Internet i programów multimedialnych w celu przygotowania materiałów tj.: oceny opisowe, sprawdziany, pomoce dydaktyczne, materiały dla uczniów, dyplomy, zaproszenia, elementy dekoracji klasy i korytarza. Okres stażu.
Oceny opisowe uczniów, zgromadzone pomoce dydaktyczne itp.

3.Tradycyjne sposoby komunikowania się w procesie nauczania.
Komunikowanie się za pomocą słowa, dźwięku i obrazu.
Komunikacja niewerbalna typu: nagrody, kary – ton głosu, uśmiech.
Okres stażu. Sprawozdanie.

4.Inne techniczne środki nauczania.
Wykorzystanie w swojej pracy środków multimedialnych tj.: telewizja, radio, magnetofon.

Korzystanie z form przekazu typu: zdjęcia, mapy, itp. Okres stażu.Sprawozdanie.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Opracowanie regulaminu konkursu „Warszawska Syrenka” i przedstawienie go uczniom.
Zajęcia dodatkowe z uczniami.
Przeprowadzenie konkursu.
Analiza wyników.Okres stażu. Regulamin konkursu.
Sprawozdanie.

2.Organizacja i przeprowadzanie imprez szkolnych.
Zorganizowanie „Światowego Dnia Postaci z Bajek” dla uczniów kl. II.Zorganizowanie „Andrzejek” dla uczniów kl. II.
Okres stażu. Scenariusze, zdjęcia.

3.Współorganizacja imprez szkolnych przewidzianych w harmonogramie szkolnym.
Współpraca z innymi nauczycielami w organizowaniu imprez szkolnych tj. np.:
- Bal karnawałowy,
- Festyn na 50 – lecie szkoły itp. Rok szkolny 2009/2010 Scenariusze imprez, potwierdzenia, zdjęcia.

4. Podejmowanie dodatkowych zadań.
Zorganizowanie w klasie konkursu plastycznego na „najładniejszą kartkę z kalendarza”. Pozyskanie sponsorów i wydanie kalendarza.
Kalendarz zostanie sprzedany na festynie szkolnym, w celu uzyskania funduszy na rzecz szkoły.Okres stażu.Gotowy kalendarz.

5. Integracja społeczności klasowej oraz szkolnej.
Organizowanie:
- wycieczek krajoznawczych,
- wyjazdów do kina, teatru i muzeum,
- uroczystości klasowych oraz szkolnych.
Zaangażowanie uczniów i rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych.Okres stażu.
Karty wycieczek, zdjęcia, potwierdzenie.

6. Praca w „Zespole Nauczycielskim” klas młodszych. Udział w spotkaniach zespołu nauczycieli.
Przygotowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego. Okres stażu. Potwierdzenia udziału. Przygotowane narzędzia.

7.Nawiązywanie ścisłej współpracy z rodzicami. Rozmowy indywidualne z rodzicami, prowadzenie zebrań wg harmonogramu.
Pedagogizacja rodziców przez zorganizowanie zajęć dla dzieci i rodziców z „Wzajemnego słuchania”.
Włączanie rodziców do pomocy we współorganizowaniu imprez klasowych oraz szkolnych.Okres stażu.
Potwierdzenia, scenariusze spotkań z rodzicami.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy. Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską przez organizowanie spotkań z ich przedstawicielami, pogadanek, konkursów i wycieczek.Okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia o współpracy, sprawozdania.

2. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Diagnozowanie problemów uczniów.
Realizacja zaleconych ćwiczeń. Okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenia o współpracy, sprawozdania.

3.Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły: Pedagogiem, Psychologiem, Samorządem Szkolnym, biblioteką, świetlicą.
Wspieranie uczniów z problemami dydaktyczno - wychowawczymi.
Udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Szkolny.
Udział w konkursach szkolnych.

Okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenia o współpracy, sprawozdania.

4. Działania na rzecz szkoły i środowiska.
Pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły. Pomoc w organizacji festynów i uroczystości.
Okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenia o współpracy, sprawozdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.