X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15204
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy szkolnej ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PRZYGOTOWANY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Nauczyciel świetlicy: mgr Izabela Foremniak - Rusinowska
Szkoła: Publiczne szkoła Podstawowa Nr. .....w....

Okres stażu: 01.09.2009 – 31.05.2012
Opiekun stażu: mgr inż.........
Dyrektor Szkoły: ................

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

tabela ( 5 kolumn)

1.Wymagane treści
2.Zadania
3.Formy realizacji
4.Termin realizacji
5.Sposób dokumentowania

§ 7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


1. Poznanie procedury związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela mianowanego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
3.Dokumentowanie własnego dorobku zawodowego (gromadzenie dokumentów)
- przejrzenie ofert kursów i szkoleń doskonalących. Udział w seminariach i warsztatach.
4. Obserwacja i analiza wiedzy uczniów w zakresie zdrowego odżywiania, uzależnień, higieny osobistej i savoir vivre.
5. Realizacja zadań w ramach dodatkowej działalności.
6.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
8. Aktywizowanie uczniów do pracy w świetlicy szkolnej.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego, awansu zawodowego(ustawy, zarządzenia).
2. Szczegółowa analiza Karty Nauczyciela.
1. Rozmowa z opiekunem stażu-ustalenie zasad współpracy, harmonogram hospitacji.
1. Założenie teczek dokumentujących dorobek zawodowy

1.Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na temat:
a) „Wiem co jem”- sprawdzian wiedzy uczniów o produktach żywnościowych.
b) „Kindersztuba”- sprawdzian wiedzy z zakresu zasad dobrego wychowania.
c) „ Używkom mówię nie!” – wiedza uczniów o uzależnieniach i ich skutkach.
1.Współpraca z organizacjami szkolnymi.
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

1. Hospitacje, omówienie wyników

1. Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza i ewaluacja zajęć
2.Prezentacja inscenizacji teatralnych na imprezach szkolnych i pozaszkolnych
3.Organizowanie kiermaszów i konkursów

IX – X 2009 rok
Okres stażu
2009-2010 rok
2010-2011 rok
2011-2012 rok
Okres stażu
Cały okres stażu, raz w miesiącu
Cały okres stażu, raz w miesiącu

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego. Teczka z aktami prawnymi.
Kontrakt,
harmonogram hospitacji
Zgromadzone dokumenty
Wnioski, analiza
Poświadczenie
Sprawozdanie z zajęć, wnioski
Konspekty, harmonogram hospitacji, zalecenia opiekuna


§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi na rzecz edukacji
2. Współrealizacja i uczestniczenie w uroczystościach szkolnych
3. Wzbogacenie wyposażenia i pomocy dydaktycznych świetlicy szkolnej
4.Organizacja i modernizacja świetlicy szkolnej
5.Wdrożenie edukacji prozdrowotnej dla uczniów klas III-IV
6.Praca z uczniami uzdolnionymi artystycznie
7. Podjęcie studiów podyplomowych
Terapia pedagogiczna

1. Nawiązanie współpracy z:
- Ogrodem Jordanowskim
- Domem Kultury
- Placówką socjalizacyjną „Panda”
- Warsztatami terapii zajęciowej
- przedszkolami z terenu Kozienic.

1.Współorganizowanie akademii i imprez okazjonalnych

1.Poszukiwanie sponsorów
2. Wkład własny
3. Organizacja kiermaszów prac uczniów z których dochód zostanie przekazany na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.
1. Przygotowanie warsztatu pracy i pomocy dydaktycznych dla uczniów
2.Aktualizacja gazetek i wystaw świetlicowych.

1. Opracowanie programu autorskiego
„Zdrowym być”

1.Wyszukiwanie uczniów uzdolnionych i przygotowywanie i ich do konkursów.
2. Przygotowywanie konkursów plastycznych
3.Przygotowywanie wystaw i kiermaszów prac uczniów
4.Przygotowywanie inscenizacji teatralnych wystawianych z okazji rozstrzygnięcia konkursów
Studia podyplomowe obejmujące okres 3 semestrów

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
2009-2010 rok
Okres stażu

Rozpoczęcie studiów X.2009 rok Poświadczenia, dyplomy, zdjęcia, scenariusze przedsięwzięć
Poświadczenia, zdjęci
Zapisy inwentaryzacyjne
Zdjęcia, poświadczenia
Kserokopia programu, wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej
Regulaminy konkursów, sprawozdania, zdjęcia
Dyplom ukończenia studiów


§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej do pracy dydaktycznej 1. Opracowanie pomocy dydaktycznych ( karty pracy, ankiety).
2. Wdrożenie uczniów do sprawnego posługiwania się komputerem celem wyszukiwania informacji niezbędnych w procesie uczenia się

Okres stażu

Przykładowe materiały i pomoce


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu

1. Aktualizowanie wiedz z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Opracowanie referatu na temat: „ Metodyki pracy w świetlicy szkolnej”.

1.Opracowanie i przedstawienie referatu na temat: „Poskromić siebie” wśród uczniów klas VI

1.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań PSP Nr 3 w Kozienicach. Śledzenie zmian zachodzących w przepisach.
2. Uczestniczenie w pracach organów związanych z realizacją zadań statutowych. Udział w Radach Pedagogicznych, Szkoleniowych. Udział w kursach, szkoleniach, w zajęciach warsztatowych, doszkalających

1. Studiowanie literatury fachowej, poradników i czasopism z dziedziny pedagogiki, psychologii.

1. Przedstawienie referatu podczas spotkania zespołu samokształceniowego

1. Przeprowadzenie pogadanek, warsztatów

1. Analiza dokumentacji związanej z działaniem PSP Nr 3 w Kozienicach:
Statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów.
2. Udział w opracowaniu regulaminów i dokumentów regulujących pracę świetlicy szkolnej.

1.. Udział w posiedzeniach szkoleniowych rad pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

Okres stażu
2009-2010
2010-2011
IX – X 2009 r.
Okres stażu

Notatki, zaświadczenia
Zestawienie bibliograficzne przeczytanych pozycji


Opracowała: mgr Izabela Foremniak- Rusinowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.