X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15201
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta
Anna Żądkowska

Opiekun stażu:
Witold Joniak

Kędzierzyn-Koźle 2011

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: ANNA ŻĄDKOWSKA
2. Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
3. Stanowisko: nauczyciel
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom magistra na kierunku pedagogika rewalidacyjna
- kurs specjalistyczny Integracja Sensoryczna (I i II-gi stopień)

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
2. Termin zakończenia stażu: 31.06.2012
3. Opiekun stażu: Witold Joniak

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami

IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
wrzesień 2011
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy
1.09.2011
Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły
Analiza Statutu Szkoły programu wychowawczego i profilaktycznego.
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik zajęć, dziennik lekcyjny
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Poznanie dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć indywidualnych, indywidualny program edykacyjno-terapeutyczny.
Prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych. Opracowanie Planów rewalidacji dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wrzesień 2011 i cały okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych oraz dokumentacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Poznanie zasad funkcjonowania szkoły, statutu, planu pracy, programów profilaktycznych i edukacyjnych
Współtworzenie rocznej Koncepcji Pracy Szkolnej
wrzesień 2011
Dokumentacja z posiedzeń rady pedagogicznej
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach
wrzesień 2011 oraz cały okres stażu
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych.
wrzesień 2011-maj 2012
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
cały okres stażu
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj 2012
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
maj 2012
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
wrzesień 2011
Notatki własne.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim.
cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Doskonalenie technik multimedialnych.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć. Praca z komputerem z uczniami. Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2011, maj 2012 oraz cały okres stażu
Płyta z zapisem elektronicznym planu rozwoju zawodowego. Notatki własne

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.
Analiza programu wychowawczego.
wrzesień 2011
Potwierdzenie opiekuna stażu
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Współpraca z rodzicami uczniów.
Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców.
cały okres stażu
Dokumentacja szkolna.
Współpraca z uczniami.
Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail.
cały okres stażu
Notatki własne.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
wrzesień 2011
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
raz w miesiącu
Arkusze obserwacji lekcji
Hospitacje na własnych lekcjach.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie.
raz w miesiącu
Konspekty z zajęć
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji.
Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
raz w miesiącu
Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena
maj 2012
Dokumentacja stażysty.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.