X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1483
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program nauczania słownictwa podczas zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

Gimnazjum
-------------------

Program wzbogacania słownictwa podczas zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego stanowi jedną z części składowych całego programu zajęć z uczniem zdolnym obok realizowania treści z zagadnień gramatycznych, umiejętności czytania ze zrozumieniem i zajęć poświęconym zagadnieniom z kultury krajów anglojęzycznych.
Zajęci odbywają się cyklicznie.

CELE OGÓLNE
- Stworzenie uczniom uzdolnionym językowo możliwości rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień
- Wyrównywanie różnic społecznych poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego uczniów z rodzin ubogich, którym sytuacja materialna nie pozwala na rozwijanie własnych uzdolnień w tym zakresie (uczniowie uczestniczą w w/w zajęciach nieodpłatnie)
- Kształtowanie u uczniów wiary we własne siły i umiejętności
- Aktywowanie uczniów zdolnych do promocji szkoły

CELE GŁÓWNE
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych języka angielskiego
- Wzbogacanie zasobu słownictwa wykraczający poza program nauczania języka angielskiego w Gimnazjum
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, w tym umiejętności korzystania ze słownika

ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA
Treści nauczania materiału leksykalnego obejmują zagadnienia związane z:
· kolokacjami wyrazowymi
· wyrażeniami idiomatycznymi
· Słowotwórstwem
- tworzeniem wyrazów pochodnych od wyrazów prostych za pomocą przedrostków i przyrostków
- tworzeniem przymiotników, przysłówków
- konwersji –czyli przenoszenia wyrazu z jednej części mowy do innej bez zmiany jego postaci
- tworzeniem wyrazów złożonych przez zestawienie ze sobą wyrazów pojedynczych tzw. rzeczowniki złożone (np. daughter-in-law, airport, itp.)
· synonimami
· homofonami
· czasownikami złożonymi
· przymiotnikami kończącymi się na –ing/-ed
· użyciem łączników w zdaniach złożonych
· czasownikiem + przyimkiem
· często mylonymi wyrazami


ZAKRES TEMATYCZNY
Zakres materiału tematycznego zawiera ćwiczenia służące rozwijaniu słownictwa w zakresie dziesięciu tematów:
- Prawo i sprawiedliwość
- Edukacja
- Środowisko naturalne
- Sztuka
- Bankowość i finanse
- Wakacje
- Praca
- Jednostka i społeczeństwo
- Zdrowie i medycyna
- Zagrożenia współczesnego świata

REALIZACJA PROGRAMU
Podstawowe założenia:
Realizacja programu będzie wymagała różnorodnych form pracy, metod i technik nauczania, a także pomocy dydaktycznych. W zależności od nauczanych zagadnień będą one skutecznie i aktywnie wykorzystane.

POMOCE DYDAKTYCZNE
· kserokopie testów
· magnetofon i nagrania, CD
· słowniki
· materiały przygotowane przez nauczyciela

FORMY PRACY
· praca z całą grupa
· praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna
· praca w parachHARMONOGRAM DZIAŁAŃ

L.p. TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE SPOSÓB REALIZACJI

1. Prawo i sprawiedliwość
· Uczniowie wzbogacają słownictwo z zakresu tematu prawa i sprawiedliwości-rodzaje przestępstw, nazwy przestępców i formy kar
· Ćwiczą kolokacje językowe
· umiejętne korzystanie ze słownika
· łączenie słów z ich definicjami
· wykonywanie testu wielokrotnego wyboru
· układanie wyrazów w odpowiedniej kolejności
· łączenie wyrazów z ich kolokacjami

2. Edukacja
· uczniowie wzbogacają słownictwo dotyczące tematu-edukacja
· ćwiczą wyrażenia idiomatyczne
· uzupełnianie luk w tekście (cloze test)
· łączenie wyrazów z ich definicjami
· umiejętne korzystanie ze słownika

3. Środowisko naturalne
· wzbogacenie słownictwa dotyczące problemów ekologicznych
· uczniowie tworzą wyrazy pochodne od wyrazów prostych za pomocą przedrostków i przyrostków
· umiejętne korzystanie ze słownika
· tworzenie czasowników poprzez dodanie przyrostków: -ate,--ify,-ish,-ize,-en.

4. Sztuka
· wzbogacenie słownictwa z zakresu sztuki- kina, muzyki, teatru
· uczniowie wykonują ćwiczenia pomagające im utrwalić często mylone słowa
· uzupełnianie luk w zdaniach
· umiejętne korzystanie ze słownika
· wybór poprawnych słów w tekście w zależności od kontekstu tekstu
· kategoryzowanie słow

5. Bankowość i finanse
· poszerzenie słownictwa z tematu- bankowość i finanse
· poszerzanie słownictwa poprzez znajdowanie wyrazów bliskoznacznych
· wykonywanie testów wielokrotnego wyboru
· umiejętne korzystanie ze słownika
· rozwiązywanie krzyżówek

6. Wakacje
· wzbogacenie słownictwa z zakresu sposobów spędzania wakacji
· ćwiczenia utrwalające różnicę pomiędzy przymiotnikami zakończonymi na -ing/-ed
· kategoryzowanie słów
· Uzupełnianie luk w pocztówce w z wakacji
· Uzupełnianie luk w zdaniach
· umiejętne korzystanie ze słownika

7. Praca
· uczniowie poznają nowe słownictwo z zakresu tematu- praca
· poznają mechanizm tworzenia rzeczowników złożonych i sami próbują tworzyć nowe przykłady wzbogacając tym samym zasób własnego słownictwa
· łączenie zawodów z opisami prac
· umiejętne korzystanie ze słownika
· tworzeni nazw osób od czasowników poprzez łączenie przyrostków z czasownikami

8. Jednostka i społeczeństwo
· uczniowie wzbogacają słownictwo w zakresie : moja ojczyzna, emigracja, tożsamość narodowa· wykonują ćwiczenia utrwalające różnicę pomiędzy wymową a pisownia i znaczeniem
· tłumaczenie zdań
· ćwiczenia na słuchanie polegające na wyborze poprawnego słowa
· „tangue twisters” czyli łamacze języka
· praca ze słownikiem wymowy

9. Zdrowie i medycyna
· uczniowie wzbogacają słownictwo dotyczące nazw organów ciała ludzkiego, rodzaju chorób, części ciała ludzkiego
· ćwiczenia utrwalające zastosowanie łączników w zdaniach złożonych
· umiejętne korzystanie ze słownika
· łączenie nazw części ciała ludzkiego z poprawnymi obrazkami
· wykonywanie testów wielokrotnego wyboru
· uzupełnianie krzyżówki
· łączenie polówek zdań z użyciem poprawnych łączników zdaniowych
· łączenie zdań prostych w złożone z użyciem poprawnych łączników

10. Zagrożenie współczesnego świata
· uczniowie wzbogacają słownictwo w zakresie tematów takich jak: terroryzm, przemoc, problemy demograficzne, rozwój technik
· tworzeniem przysłówków od przymiotników
· umiejętne korzystanie ze słownika
· uzupełnianie zdań
· tworzenie przysłówków sposobu od przymiotników po wcześniejszym poznaniu mechanizmów ich tworzenia

OCZEKIWANE EFEKTY:

Uczeń osiąga sukcesy w konkursach języka angielskiego, a tym samym wzrasta poczucie jego własnej wartości, utwierdza się w przekonaniu, że podjęty trud przynosi pożądane rezultaty bez względu na pochodzenie społeczne i sytuację materialną.

EWALUACJA:

Na zakończenie zajęć rozwijających uczniowie odpowiadają na pytania
zawarte w ankiecie, przygotowanej przez nauczyciela i oceniają przydatność i potrzebę prowadzonych zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.