X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14782
Przesłano:

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku - scenariusz zajęć z historii

KONSPEKT ZAJĘĆ

Przedmiot: Historia
Klasa: II gimnazjum (uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną)
Czas trwania zajęć: 45 minut
Temat: Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku

Cele:

ogólne:
 znajomość dat: 1453, 1492, 1497, 1519 – 1522
 rozumienie pojęć: kompas, Stary i Nowy Świat, kolonie, „handel trójkątny”

szczegółowe:
 uczeń potrafi wymienić wielkich XVI – wiecznych podróżników,
 uczeń potrafi porównać wiedzę ludzi o otaczającym świecie przed odkryciami i po nich
 uczeń umie podać przyczyny i skutki odkryć geograficznych dla Europy i nowo odkrytych terytoriów,
 uczeń umie wskazać na mapie trasy wielkich podróżników i omówić ich dokonania,
 uczeń potrafi poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł,
 uczeń potrafi poprawnie pisać,
 uczeń rozwija wyobraźnię i spostrzegawczość
 uczeń doskonali czytanie,
 uczeń wzbogaca słownictwo,
 uczeń potrafi zachować aktywną postawę wobec postawionych zadań,
 uczeń utrwala pojęcie czasownika oraz czasu teraźniejszego i przeszłego,
 uczeń kształtuje umiejętności związane z wypowiadaniem się w grupie oraz słuchaniem wypowiedzi innych,
 uczeń potrafi za pomocą ruchu przedstawić zabawy zimowe,
 uczeń rozumie polecenia nauczyciela,
 uczeń umie swobodnie i poprawnie wypowiadać się na podany temat,
 uczeń potrafi przestrzegać przyjętych norm oraz zasad podczas pracy.

Formy pracy:
 indywidualna,
 grupowa.

Metody pracy:
 słowna,
 oglądowa,
 praktycznego działania.

Środki dydaktyczne:
 zeszyty,
 podręczniki,
 mapa ścienna „Wielkie odkrycia geograficzne”,
 mapka konturowa – obszary znane Europejczykom przed 1492 r.,
 papier plakatowy,
 mazaki,
 kolorowe kartki (dwa kolory),
 chorągiewki na szpilkach (trzy kolory),
 klej,
 nożyczki,
 krzyżówka.


Przebieg zajęć:

I Zajęcia wstępne:

1. Ustalenie wspólnie z uczniami podczas krótkiej rozmowy stanu wiedzy średniowiecznych Europejczyków na temat otaczającego świata.
2. Zapisanie tematu lekcji na tablicy, a następnie w zeszytach.
3. Zaznaczenie na mapce konturowej obszarów znanych Europejczykom przed 1492. (zał. 1)
4. Przedstawienie uczniom przyczyn, które skłoniły Europejczyków do podejmowania dalekich wypraw.
5. Omówienie na podstawie zdjęć i ilustracji wynalazków, które ułatwiły Europejczykom dalekie wyprawy.

II Zajęcia właściwe:

1. Podział klasy na trzy grupy.
2. Rozdanie mapek konturowych i instrukcji.

- grupa I
W podręczniku znajdziecie opis podróży Krzysztofa Kolumba. Ułóżcie krótką prezentację tego wydarzenia – może to być scenka teatralna, artykuł w gazecie, lub program w TV. Dla lepszego zilustrowania podróży posłużcie się mapką konturową – zaznaczcie na niej kolorowymi chorągiewkami „waszą” trasę,

- grupa II
W podręczniku znajdziecie opis podróży Vasco da Gama. Ułóżcie krótką prezentację tego wydarzenia – może to być scenka teatralna, artykuł w gazecie, lub program w TV. Dla lepszego zilustrowania podróży posłużcie się mapką konturową – zaznaczcie na niej kolorowymi chorągiewkami „waszą” trasę,

- grupa III
W podręczniku znajdziecie opis podróży Ferdynanda Magellana. Ułóżcie krótką prezentację tego wydarzenia – może to być scenka teatralna, artykuł w gazecie, lub program w TV. Dla lepszego zilustrowania podróży posłużcie się mapką konturową – zaznaczcie na niej kolorowymi chorągiewkami „waszą” trasę.

3. Prezentacja pracy przez poszczególne grupy.
Zapisanie skutków odkryć geograficznych, podkreślając ich różnorodność (gospodarcze, polityczne, cywilizacyjne).
4. Prezentacja przez nauczyciela bogactwa kultury Majów, Azteków i Inków.
5. Dyskusja na temat przyczyn zniszczenia ich cywilizacji.
6. Rozdanie uczniom kartek w dwóch kolorach. Zapisanie na kartkach jednego koloru skutków odkryć dla Europy, na kartkach drugiego koloru – dla terenów odkryć.
7. Naklejenie w odpowiednich miejscach na plakat skutków odkryć geograficznych.
Skutki odkryć dla Europy dla krajów nowo odkrytych

8. Segregacja skutków odkryć geograficznych według kryteriów:
- politycznego,
- gospodarczego,
 cywilizacyjnego.

9. Wklejenie do zeszytów notatek.

III Zajęcia końcowe:

1. Rozwiązanie krzyżówki
2. Sprawdzenie rozwiązania poprzez odczytanie poszczególnych haseł i wyjaśnienie jej rozwiązania.
3. Podsumowanie lekcji,
4. Ocena pracy uczniów,
5. Uporządkowanie miejsc pracy oraz pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.