X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14744
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Plan rozwoju zawodowego
mgr Bartłomieja Mroczek
nauczyciela kontraktowego
w
Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Czas odbywania stażu: 01.09.2009r. - 31.05. 2012r.


Opiekun stażu:...............................


§ 7 ust. 2,ppkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
* Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
* Karta Nauczyciela.
* Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
początek stażu

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
Cały okres stażu

zbiór dokumentacji
Wniosek, plan rozwoju, sprawozdania
Potwierdzenia obecności na posiedzeniach Rady,

2. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie Kontraktu ustalenie zasad współpracy.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna.
- Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
- Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.
IX 2009r
Raz w miesiącu.
Cały okres stażu Kontrakt

Harmonogram spotkań
Scenariusze, omówienia, arkusz obserwacyjny,

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
- Autorefleksja, samoocena.
IX 2009

Plan rozwoju zawodowego

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Pracę w zespole wychowawców.
- Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
* udział w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach.
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
Cały staż
Cały staż
Cały staż

Potwierdzenia, zaświadczenia
Protokoły
Dyplomy, zaświadczenia

5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
- Zorganizowanie zabawy karnawałowej, konkursów w internacie .
- Organizowanie spotkań z policjantem oraz strażakiem przed feriami zimowymi.
II.2010r.
cały staż

Scenariusze, sprawozdanie.
Sprawozdanie .


§7, ust.2,ppkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych. - Zapoznanie z dokumentami dostępnymi w Ośrodku dotyczącymi nowych wychowanków w grupie wychowawczej oraz aktualizacja informacji o przebywających wychowankach .

- Zapoznanie się z ich sytuacją rodzinną i materialną .
- Nawiązanie współpracy z psychologiem, pedagogiem szkolnym,
- Bieżące kontakty z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami:
- rozmowy indywidualne , kontakty telefoniczne.
- Pedagogizacja rodziców.
- Obserwowanie uczniów w internacie, sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
- Indywidualne kontakty z wychowankiem.

Cały okres stażu

Dokumenty udostępnione przez Dyrektora,
Potwierdzenia
Adnotacje w dziennikach
rozmowy z rodzicami

Cały okres stażu

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
- Aktywna współpraca z rodzicami – rozmowy podczas przywożenia i odwożenia dzieci.
- Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów wychowawczych ( analizowanie problemów omawianie ich i rozwiązywanie).

Cały okres stażu.

Potwierdzenie o współpracy.

3. Diagnozowanie zainteresowań i potrzeb oraz obserwacja i analiza możliwości wychowanków.

- Kompletowanie i gromadzenie informacji na temat wychowanków z dostępnej dokumentacji szkolnej od wychowawców oraz nauczycieli uczących o postępach ucznia i jego zachowaniu.
- Zdobywanie informacji o wychowanku poprzez rozmowy z rodzicami lub opiekunami.
- Pogłębianie wiedzy o wychowanku poprzez rozmowy indywidualne oraz obserwację w trakcie zajęć dodatkowych.
- Opracowanie planów pracy, w razie potrzeby opracowanie indywidualnych planów pracy.
- Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

Cały rok
W razie potrzeby

Bieżąca dokumentacja,
Notatki w dzienniku
Plan pracy


§ 7, ust.2,ppkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu w praktyce szkolnej
- Wykorzystanie znajomości podstawowych programów komputerowych w pracy.
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej ( plany pracy, autorski indywidualny program zajęć rewalidacyjnych z uczniem autystycznym).
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
- Przeprowadzenie zajęć w grupie internackiej z użyciem komputera – wdrażanie uczniów do bezpiecznego i samodzielnego korzystania z komputera oraz zasobów sieci Internet.

cały staż
Według potrzeb

Plan rozwoju zawodowego
Pomoce do zajęć
Scenariusz zajęć

4. Wykorzystanie technologii informatycznej i komputera - Zaznajamianie się ze zmianami w ustawach i rozporządzeniach podczas odbywania stażu.
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
- Gromadzenie dokumentacji awansu zawodowego.
- Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
- Korzystanie z programów multimedialnych
- Opublikowanie planu rozwoju stronie www.edux.pl
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Po zatwierdzeniu

Spis portali,
Zaświadczenie o publikacji


§ 7, ust.2,ppkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Aktywny udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy fachowej.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy do pracy z wychowankami oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami .
- Samodzielne studiowanie literatury fachowej.

cały staż

Potwierdzenia, zaświadczenia
Biblioteczka, Internet

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy z wychowankami obserwacja ich oraz współpraca z rodzicami.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz opiekuńczych.
- Wykorzystanie wiadomości z zakresu pedagogiki, psychologii, oraz znajomości prawa oświatowego.
- Zapobieganie zachowaniom niepożądanym, demoralizacji i innym zachowaniom nieakceptowanym przez społeczność lokalną.
- Aktywna praca w Zespole Wychowawców Internatu.
- Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi Ośrodek ( Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, MOPS, Policja)

cały staż
cały staż

Opis rozwiązanych problemów w zeszycie obserwacji.

Potwierdzenie współpracy


§7, ust.2,ppkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Dogłębna analiza dokumentacji Ośrodka.
- Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ropczycach.

Cały okres stażu

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- Analiza Karty Nauczyciela.
- Ustawy o systemie oświaty.
- Rozporządzenia MENiS z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MENiS z 18.01.2005r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej

Cały okresu stażu

Potwierdzenie opiekuna stażu

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- Udział w Radach Pedagogicznych i Zespole Wychowawców Internatu opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.

Cały okres trwania stażu

Zapisy w protokołach

- Wykorzystanie w pracy opiekuńczo- wychowawczej wiedzy dotyczącej procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży zagrożonej przestępczością i demoralizacją.

Cały staż


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.