X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14724
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Edyta Łapińska

Nauczycielka Przedszkola nr1 w Skierniewicach

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
data zakończenia stażu: 31.05.2014r.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (przedszkola).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2011r.
IX 2011r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Poprawne sformułowanie planu rozwoju zawodowego

2. Pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych i spotkaniach zespołu samokształceniowego
Cały okres stażu
zgodnie z harmonogramem
Wyciągi z protokołów rad pedagogicznych, notatki ze spotkań

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
( kursy, warsztaty)
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego

• Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej
2012 – 2013r.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
• Samodzielne działanie pogłębiające własną wiedzę i umiejętności
Cały okres stażu
Lista lektur
• Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli

3. Wykonywanie zadań wynikających z dodatkowego przydziału zadań.
• Pełnienie funkcji koordynatora zespołów o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
• Udział w pracy zespołu ewaluacyjnego
( opracowanie procedury badanych obszarów w danym roku szkolnym)
• Udział w komisji rekrutacyjnej


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.
• Opracowanie różnorodnych dokumentów, arkuszy, ankiet, konspektów, scenariuszy
Cały okres stażu
Arkusze pytań, ankiety, opracowane dokumenty, scenariusze
• Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego,
Scenariuszy uroczystości, zajęć
Początek stażu
Okres stażu
Potwierdzenie publikacji
Wydruki scenariuszy

• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczo- dydaktycznej
Cały okres stażu
Opis wykorzystania


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca na rzecz rady pedagogicznej.
• Aktywne uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu
Wyciąg z protokołu,
notatki własne
potwierdzenie dyrektora

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli
(opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć)
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć,
lista obecności rodziców i nauczycieli

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem
notatki z obserwacji zajęć


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Współudział w opracowaniu oraz wdrożeniu do realizacji programu ukierunkowanego na promocję zdrowia- zdobycie akcesu dla placówki.
• Zgromadzenie informacji, materiałów niezbędnych do opracowania programu
X – XII 2011r.
Notatki własne, literatura
• Opracowanie programu promującego zdrowie
I –III 2012r.
Program dotyczący „Promocji zdrowia”
• Realizacja programu promującego zdrowie
2012 -2013r.
Sprawozdanie,
potwierdzenie dyrektora
• Opracowanie narzędzi badań i sporządzenie ewaluacji realizowanego programu
2013 – 2014r.
Akces regionalny

2. Opracowanie i wdrożenie do realizacji własnego programu o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym.
• Samodzielne studiowanie literatury dotyczącej pracy korekcyjno- kompensacyjnej z dziećmi
Okres stażu
Wykaz literatury
• Opracowanie programu pracy korekcyjno- kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym
2012 – 2013r.
Własny „Program pracy korekcyjno- kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym”
• Ewaluacja programu
2013- 2014r.
Sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współpraca z rodzicami.
• Organizowanie przedszkolnych uroczystości
Okres stażu, wg planu współpracy z rodzicami
Scenariusze spotkań
Potwierdzenie dyrektora
• Pedagogizacja rodziców;
zorganizowanie spotkań ze specjalistami: logopeda, psycholog, pedagog
( wg inicjatywy własnej i potrzeby rodziców)
Cały okres stażu
Poświadczenia specjalistów
Potwierdzenie dyrektora

2. Przygotowywanie dzieci do różnego rodzaju konkursów na terenie miasta.
• Udział dzieci w konkursach na terenie placówki i poza nią
Cały okres stażu
Zdjęcia, podziękowania, dyplomy, potwierdzenie udziału


§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora lub wicedyrektora
• Współpraca z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym
Zdjęcia,
poświadczenie pracowników,
• Współpraca z Izbą Historii Skierniewic Potwierdzenie spotkań
• Współpraca z MCK Potwierdzenie dyrektora
• Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia
(spotkania i pogadanki z pielęgniarką)
Potwierdzenie spotkań


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

• Zdiagnozowanie i ustalenie przebiegu oddziaływań, metod pracy
Okres stażu
Opis przypadków i wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.