X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14692
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna Merończyk
Stanowisko: wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skoroszowicach
Nazwa szkoły: Zespół Placówek Oświatowych
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cel: realizacja zadań związanych z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, a w szczególności
• Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb placówki i środowiska lokalnego;
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie oraz przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
• Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty;

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków; - § 7, ust. 2, pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r./ Dz. U. - rok 2006, nr 97, poz. 674), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) wrzesień 2010 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu • Rozmowa z opiekunem, dotycząca
współpracy w trakcie odbywania stażu
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu okres trwania stażu - kontrakt
- konspekty zajęć
- wnioski z obserwacji zajęć
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej • Przygotowanie pomocy, materiałów dydaktycznych na zajęcia w ramach Nauki Własnej oraz zajęć programowych, aktualizacja gazetek na korytarzu internatu szkolnego
• Stosowanie narzędzi ewaluacyjnych (Arkusz do oceny wiadomości i umiejętności)
• Współpraca przy opracowywaniu indywidualnych programów rewalidacyjno-wychowawczych
• Współpraca przy opracowywaniu Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej
• Współpraca przy opracowywaniu Miesięcznych Planów Pracy Wychowawczej przynależnej grupy
• Wprowadzenie elementów biblioterapii w pracy z młodzieżą gimnazjalną w internacie
• Dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
okres trwania stażu
- indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze zatwierdzone przez dyrektora szkoły
- roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
-miesięczne plany pracy wychowawczej przynależnej grupy internackiej
- pomoce dydaktyczne
4 Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji • Kurs kwalifikacyjny w zakresie: „Mediator – nowe umiejętności i kwalifikacje dla pedagoga i psychologa”
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia nauczycieli organizowanych przez DODN, WCDN
• Inne wg potrzeb placówki 2010/2013 - świadectwa ukończenia
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach doskonalenia Rady Pedagogicznej
• Uczestniczenie w radach szkoleniowych w roku szkolnym 2010/2011 , 2011/2012, 2012/2013
• Przygotowanie materiałów na szkoleniową radę pedagogiczną według harmonogramu - listy obecności
-prezentacja multimedialna
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego okres trwania stażu - dokumentacja
- sprawozdanie
7. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań • Współpraca z rodzicami
• Współpraca z samorządem szkolnym okres trwania stażu - notatki ze spotkań
8. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków • Prowadzenie obserwacji diagnozującej osiągnięcia wychowanków
okres trwania stażu
- notatki
9. Współpraca z instytucjami na rzecz rozwoju i promocji szkoły • Współpraca z lokalną prasą, strzelińską telewizją okres trwania stażu - artykuły prasowe, zdjęcia, filmy
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Realizacja Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły • Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, rodzicami
• Utrwalanie i pogłębianie znajomości zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność
fizyczną w ramach zajęć w internacie zgodnie z przyjętym planem pracy
• Współudział w organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz organizowanie wyjazdów zgodnie z przyjętym planem pracy
• Organizowanie imprez i wyjazdów ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki (dyskoteki, pikniki, basen, kino)
• Promowanie czytelnictwa - wyjazdy do biblioteki miejskiej w Strzelinie (spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia biblioteczne) okres trwania stażu - udział w spotkaniach
- notatki służbowe z rozmów
- sprawozdania
- scenariusze wycieczek
-zdjęcia, artykuły w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej placówki
2. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych • Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz szkoły, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów
• Systematyczne przygotowywanie wychowanków do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
• Uczestnictwo w akcjach, programach i projektach związanych z działalnością placówki
• Organizacja szkolnych uroczystości oraz imprez; według kalendarza imprez w ZPO - zdjęcia
- notatki, scenariusze imprez
3. Współpraca z biblioteką szkolną • Wypożyczanie z biblioteki książek, lektur szkolnych wspólnie z wychowankami, doradztwo
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki na potrzeby własne okres trwania stażu - potwierdzenia
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej • Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• Opracowanie za pomocą programów komputerowych dokumentacji szkolnej
• Dokumentowanie przebiegu stażu
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych (Chopin, Korczak, Szymborska; profilaktycznych: Stop narkotykom, alkoholowi, papierosom, AIDS, dopalaczom, inne) okres trwania stażu
- testy, ilustracje, zestawy ćwiczeń, przygotowywanie dyplomów i wyróżnień itp.
- dokumentacja szkolna
- dokumentacja dorobku zawodowego
-prezentacje multimedialne
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie • Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
• Korzystanie z portali edukacyjnych
WWW.eduinfo.pl
WWW.edu.com.pl
WWW.mojaszkola.pl
WWW.oswiata.org.pl
WWW.eduseek.pl okres trwania stażu
plan rozwoju-październik 2010
- strony internetowe
- okres stażu
3. Strona internetowa szkoły • Współpraca z prowadzącym stronę internetową szkoły: przekazywanie materiałów,
artykułów oraz wykonanych zdjęć z imprez szkolnych okres trwania stażu - strona internetowa szkoły
4. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów • Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem programów komputerowych: Picasa, Power Point, edytor tekstowy Word
• Wdrażanie wychowanków do świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu według planu zajęć - scenariusze zajęć informatycznych
5. Publikacja własnych prac • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
• Przekazanie do „banku scenariuszy” Biblioteki Pedagogicznej scenariuszy zajęć okres trwania stażu - strony internetowe
-„Bank scenariuszy” Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej • Lektura literatury pedagogicznej i psychologicznej (czasopisma: Szkoła Specjalna, Rewalidacja, Edukacja i Dialog, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze oraz bieżąca lektura publikacji w Internecie: WWW.publikacje.edu.pl
WWW.publikacje.pl
• Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach okres trwania stażu
-okres stażu
-świadectwa, zaświadczenia
2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych • Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów – prowadzenie wywiadów środowiskowych
• Realizowanie programów rewalidacyjno-wychowawczych w ramach zajęć wychowawczych w internacie okres trwania stażu - lista obecności
- dokumentacja szkolna
3. Analiza opinii z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej • Opracowanie notatek o uczniu i wykorzystanie zaleceń poradni w pracy wychowawczej okres trwania stażu - notatki
- opinie z poradni
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym • Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi okres trwania stażu - notatki i opis zaistniałych problemów
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5
1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego • Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej na bieżąco - notatki
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły
• Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej: MOPS, Powiatowa Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna , PCPR
• Nawiązanie współpracy z ZAZ w Mikoszowie, Warsztatami Terapii Zajęciowej, PUP (efektywne poszukiwanie pracy przez wychowanków po opuszczeniu placówki) okres trwania stażu - notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.