X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13935
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr Beata French
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2008
Planowany termin zakończenia stażu: 25. 12. 2011 (przedłużony o czas trwania urlopu macierzyńskiego)
Szkoła: Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl.
Dyrektor Szkoły: mgr Gabriela Niemiec

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji


§ 7 ust.2  pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
Stosowanie aktywnych metod nauczania.
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne.

Wrzesień 2008
Raz w miesiącu
W ciągu całego roku szkolnego.
Cały okres stażu.

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram
Konspekty
Konspekty
Notatka
Adres strony
Potwierdzenie
Potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
4. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
6. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
7. Rozmowy z rodzicami – w ramach 'konsultacji'.
8. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

Co roku
W ciągu całego stażu

Scenariusze
Notatki
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

Cały okres stażu

Potwierdzenia
Adres strony
Zaświadczenia
Konspekty
Plan rozwoju zawodowego


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

2. Systematyczne rozszerzanie wiadomości i rozwijanie zdolności językowych uczniów wynikające z realizacji wymagań edukacyjnych
5. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
1. konferencje szkoleniowe
2. warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego

Przez cały okres stażu

Notatki
Notatki
potwierdzenie opiekuna stażu
Zaświadczenia


§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
4. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania.
6. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

W ciągu całego stażu

Notatki
Potwierdzenia
Potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.