X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13827
Przesłano:
Dział: Języki obce

Easy English - Innowacja z języka angielskiego realizowana w grupach przedszkolnych

INNOWACJA
PEDAGOGICZNA

EASY ENGLISH - ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów metody Helen Doron i nauki globalnego czytania.


Autor:
EDYTA TWOREK-GĄGOLSKA


EASY ENGLISH
Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów metody Helen Doron i nauki globalnego czytania..

1.Autor innowacji
Edyta Tworek – Gągolska

2.Nauczyciel odpowiedzialny za wprowadzenie innowacji
Edyta Tworek- Gągolska

3.Nauczyciele prowadzący innowację
Edyta-Tworek – Gągolska i Joanna Duda

4.Szkoła – nazwa i rodzaj
Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.

5.Poziom nauczania
Wychowanie przedszkolne

6.Zespół uczniowski objęty innowacją
Dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

7.Czas trwania innowacji
3 lata tj. od 1 września 2010 roku do 30 czerwca 2013 roku.

8.Koszt i źródła finansowania innowacji
Koszty własne

9.Rodzaj innowacji
Wprowadzana innowacja jest innowacją programowo – metodyczną, dotyczącą określonego przedmiotu, którego nauczanie nie jest objęte obowiązkiem przedszkolnym.
10.Cele innowacji
Celem nauki języka angielskiego w przedszkolu jest przekazanie podstaw tego języka i przygotowanie dzieci do kontynuacji nauki w szkole. Ważną rolę odgrywa w tym procesie rozbudzenie zainteresowań samym językiem i obyczajami krajów anglojęzycznych. Podstawowym zadaniem jest wyeliminowanie ewentualnych blokad w komunikowaniu się, a także budowanie świadomości lingwistycznej. Dziecko w wieku przedszkolnym z łatwością pokonuje wszelkie bariery językowe. Nauka języka angielskiego nie tylko pobudza jego twórcze myślenie lingwistyczne, ale także zachęca do przyszłej nauki w przekonaniu, że może to być przyjemny proces.

Cele główne:
- przekazanie podstaw języka angielskiego i przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole,
- rozwijaniu samodzielności językowej: konstruowanie zdań z wykorzystaniem poznanych wyrazów i zwrotów,
- umożliwienie tzw. „dobrego startu” w szkole poprzez osłuchanie z językiem,
- wprowadzenie dziecka w świat czytania wyrazów anglojęzycznych, z zachowaniem umiejętności czytania globalnego,
- wyzwolenie pozytywnych emocji względem języka obcego dając podstawy do właściwego motywowania na dalszej drodze edukacyjnej.

11.Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

Młody człowiek we współczesnym świecie zmuszony jest do posługiwania się językiem obcym w stopniu komunikatywnym. Zważywszy, iż kształtowanie tej umiejętności jest procesem złożonym i wymaga długotrwałego przygotowania, koniecznym staje się stworzenie dzieciom warunków przyswajania języka w latach najmłodszych, kiedy ich możliwości poznawcze i naturalna potrzeba nauki są najsilniejsze. Ponadto, rozwijanie umiejętności lingwistycznych wiąże się również z szansą osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w tym przedmiocie, którego spełnienie staje się realne, dzięki stabilnym podstawom. Istotnym zatem elementem jest kierowanie procesem edukacji lingwistycznej w sposób, który pozwoli na zbudowanie mocnych gramatyczno-leksykalnych podstaw, dlatego potrzeba innowacji jest tak ważna. Co więcej, istnieje wciąż wiele przedszkoli, w których zajęcia z języka angielskiego są oferowane jako zajęcia dodatkowe, płatne, a tym samym dostępne tylko dla nielicznej grupy dzieci. Tego typu organizacja jeszcze bardziej różnicuje poziom opanowania języka, jak również odbiera możliwość równego startu dla wszystkich. Celem natomiast wprowadzenia innowacji, jest stworzenie sytuacji do naturalnej nauki języka bez podziału na status społeczny, która odpowiednio zmotywuje dziecko, nastroi go pozytywnie do nauczanego języka, jak również rozbudzi jego zainteresowanie w tym kierunku, jednocześnie dając mu szansę na dobry start edukacyjny.

12.Podstawy pedagogiczne i dydaktyczne innowacji

Specyfika wieku przedszkolnego wpływa na sposób organizowania wszystkich zajęć i podporządkowywania ich możliwościom rozwojowym dzieci. Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu jest więc formą zabawy, podczas której dziecko poznaje nowe słowa, wyrażenia, polecenia i uczy się na nie prawidłowo – werbalnie bądź niewerbalnie - reagować. Trudno więc nazwać takie zajęcia nauką, jest to bardziej zorganizowana forma zabawy wspólnej lub też wykreowana sytuacja naturalnego operowania językiem obcym i osłuchania się z nim podczas rzeczywistości zabawowej. Wprowadzona innowacja scala ze sobą dwie techniki nauczania języka: nauczanie metodą naturalnego uczestnictwa i metodę globalnego czytania.
Metoda Helen Doron tzw. totalnego zanurzenia w języku bazuje na zasadach naturalnej akwizycji języka, czyli przyswajaniu języka ojczystego, co oznacza ekspozycję na sprawność słuchania w pierwszej kolejności, następnie powtarzanie usłyszanego materiału językowego. Dzieci obserwują nauczyciela, jego gesty, mimikę, wymowę dźwięków i powtarzają za nim. W ten sposób domyślają się znaczenia słów w kontekście. Metoda Helen Doron oparta jest na zasadach współczesnego nauczania dzieci: ich potrzeby motoryczności, uczenia się poprzez gry i zabawy, krótkie ćwiczenia, skupiające ich ograniczoną zdolność koncentracji, a także ekspozycji na język obcy w środowisku szkolnym i domowym. Poruszane treści złożone są w toposy (kręgi tematyczne), szczególnie bliskie dziecku, związane z nim samym i jego środowiskiem. Wokół tych tematycznie zebranych treści dzieci osłuchują się najpierw z materiałem leksykalno-gramatycznym, aż w końcu same podejmują próbę operowania nimi. Następnym krokiem jest nauczenie dziecka znaczenia dźwięków, które już poznało i które brzmią znajomo. Poprzez specjalnie opracowane zajęcia, gry i zabawy, dziecko uczy się, co znaczą dźwięki i słowa, które już dobrze zna. Powyższe zasady łączą się dodatkowo z nauką czytania globalnego. Wprowadzane słownictwo wiersze, rymowanki czy nawet piosenki mają swoje graficzne odpowiedniki i podpisy, które stanowią podstawę do zapamiętania graficznego i werbalnego wydźwięku poznanych słów. Stanowi to doskonałą podwalinę dla późniejszych lat edukacji, kiedy to proces czytania odbywa się już bilingualnie.

13.Zakładane efekty

Celem innowacji jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i stworzenie im warunków dobrego startu. Sposób organizacji zajęć i dobór treści tematycznych powinien zaowocować silną motywacją do nauki, brakiem barier komunikacyjnych oraz wysokim poziomem zainteresowania przedmiotem.

14.Opis przebiegu innowacji

Innowacja odbywać się będzie podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w trakcie zabaw zorganizowanych. Proponowane zajęcia z nauczycielem będą organizowane raz w tygodniu, a długość ich trwania jest uzależniony od wieku dzieci. Oprócz specjalnie organizowanych zajęć dzieci utrwalać będą wiedzę podczas pracy z kartami pracy na podstawie książek English with Ellie.
Jest to pierwsza z dwóch części nowej serii do nauczania języka angielskiego w przedszkolu adresowana do dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Podręcznik „English with Ellie” cechuje ogromna elastyczność materiału. Proponowany program średnio-intensywny – to min 40 minut zajęć w tygodniu. Poziom ten zbudowany jest na strukturze składającej się z 9 rozdziałów, z których każdy zawiera 4 lekcje (worksheets) oparte na podobnym schemacie. Na rozpoczęcie każdej z 4 lekcji składających się na rozdział, uczniowie wykonują podobną czynność (class routines) – wypowiadają magiczne słowa, które mają obudzić słoniczkę Ellie ze snu. Następnie, razem z Ellie wszystkie dzieci śpiewają piosenkę naturalnie przechodząc do drugiego etapu każdej z lekcji, „Playing with Ellie,” podczas którego biorą udział w zabawie ze słoniczką. Po tym etapie wprowadzenia do zajęć nauczyciel przechodzi do bardziej szczegółowych zagadnień lekcji, które są uporządkowane w następujący sposób:

Lekcja 1: Piosenka.
Praca z nagraniami dźwiękowymi, podczas której dzieci poznają nowe piosenki, biorą udział w zabawach z wykorzystaniem muzyki, jednocześnie wykorzystując materiał z książki ucznia (worksheets).
Lekcja 2: Podstawowe zagadnienia rozdziału (np. kolory i kształty).
Praca z nagraniami dźwiękowymi, podczas której dzieciom przedstawiane jest główne zagadnienie lekcji (np. poznawanie kolorów i kształtów) również z wykorzystaniem materiału z książki ucznia (worksheets).
Lekcja 3: Opowiadanie.
Praca z nagraniami opowiadań dla dzieci, w trakcie której nauczyciel wykorzystuje nie tylko materiał zawarty na płycie, ale również kolorowe Story Cards.
Lekcja 4: Plakat interaktywny i Press-outs.
Praca z dziećmi oparta na materiale z książki ucznia, plakacie interaktywnym oraz Press-outs.
Extra Activities
Na każdą lekcję A i lekcję B przypada jedno lub więcej ćwiczeń dodatkowych pozwalających znacznie wydłużyć zajęcia, gdyż ćwiczenia te są oparte na czynnościach ruchowych i manualnych, grach i zabawach. Wyjątek stanowią pierwsze zajęcia rozpoczynające każdy z poziomów, gdzie Extra Activities zostały zastąpione przez Starter Activity. Podczas całej pracy, uczniowie są systematycznie zachęcani do zabaw z maskotką Ellie i magicznymi kapeluszami, które służą rozwojowi wyobraźni i umiejętności lingwistycznych dzieci. Co również istotne i niezbędne w tej innowacji to wprowadzenie podpisów do każdego materiału leksykalnego. Celem tego jest wprowadzenie dzieci w etap płynnego czytania w języku angielskim poprzez utrwalenie graficznego obrazu całych słów i fraz wraz z wyuczeniem się ich właściwej wymowy.

15. Przykładowy scenariusz zajęć

Temat: In the castle – gra planszowa w grupach.
Cele:
dziecko posługuje się liczebnikami w zakresie do 6,
reaguje na polecenia związane z wykonywaniem określonych rozkazów,
poznaje nowe wyrażenia związane z mieszkańcami zamku jak i zwroty dotyczące organizacji zabawy.
Formy:
praca z całą grupą,
praca w małych zespołach.

Przebieg:

1.Song: Come here everyone.
2.Greeting song.
3.Prezentacja rekwizytów: nakryć głowy (korony, maska smoka, czapka czarownicy), i plakatu zamku.
4.Zabawa w króla, królową, smoka – zabawa tematyczna z rekwizytami– nauczyciel operuje wyłącznie językiem angielskim.
5.Dragon, run away - zabawa ruchowa.
6.Gra planszowa – pokonać smoka – używanie liczebników angielskich, wykonywanie poleceń, by przejść dalej.
7.Tidy up song.
8.Good bye song.


16.Sposoby ewaluacji innowacji

Po każdym tematycznie omówionym temacie odbywać się będzie test wiedzy i umiejętności z danego zakresu, sprawdzający umiejętności słuchania i reagowania na polecenia, test komunikacyjny nazywanie i posługiwanie się nowym słownictwem. Test może mieć charakter pracy z kartą pracy – forma indywidualna, lub też projekt - forma pracy w małych grupach. Dodatkowo proponowane są dwa zajęcia otwarte w roku szkolnym dla rodziców dzieci uczestniczących w innowacji, celem monitorowania ich umiejętności.

Przykładowe narzędzia ewaluacji

Test 1
Metoda projektowa:
Ćwiczenie 1.
Dzieci w grupach otrzymują wycięte figury geometryczne różnego koloru i duże arkusze papieru.
Polecenie:
Using different gomets make (create) your favourite toys.
Omówienie:
What’s in the picture?
What colour is your ...........?
What did you use to make it?

Ćwiczenie 2.
Dzieci otrzymują narysowane elementy pogodowe (słońce, chmury, płatki śniegu, krople deszczu) i sylwetkę Ellie. W grupach decydują, jaka pogoda będzie towarzyszyć słoniczce. Przygotowują plakaty dobierając właściwe podpisy.
Polecenie:
Using drawn weather elements make a poster. Cut them and stick in the proper place on the sheet of paper and then draw some additional ones.
Omówienie:
What’s the weather like?


Test 2
Metoda pracy indywidualnej – praca z kartą pracy i płytą Cd.
Listening activity.
Polecenia:

Colour stars.

Colour the right number.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.