X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13761
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć przygotowujących uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego

PROGRAM ZAJĘĆ
PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WSTĘP

Niniejszy program zajęć z języka rosyjskiego przeznaczony jest do realizacji w klasie III Gimnazjum. Służy on do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz do przygotowania młodzieży do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego.
W tworzeniu programu korzystałam z podstawy programowej, programu nauczania języka rosyjskiego w Gimnazjum oraz dostępnej literatury.
Program jest przeznaczony do realizacji w formie zajęć pozalekcyjnych i można go korygować, dopasowując do indywidualnych potrzeb uczniów.

CEL GŁÓWNY

Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie umiejętności niezbędnych przy egzaminie z języka obcego nowożytnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE

- Doskonalenie umiejętności rozumienia mowy ze słuchu, czytania oraz czytania ze zrozumieniem.
- Rozwijanie umiejętności pisania krótkich informacji na dany temat, ze zwróceniem uwagi na poprawność pod względem graficznym, gramatycznym, ortograficznym oraz staranność pisania.
- Kształcenie umiejętności opanowania poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.
- Wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów.
- Wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania.
- Doskonalenie poprawności językowej.
- Rozwijanie kompetencji kulturowych.
- Zapoznanie uczniów ze strukturą egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego.
- Zapoznanie uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi.
- Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.
- Zapoznanie uczniów z ogólnymi wiadomościami o Rosji (kultura, miasta, zabytki, ciekawostki, życie codzienne Rosjan, itp.).

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Rozumienie mowy
Uczeń:
- Rozumie sens podanych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy;
- Rozumienie ogólnego sensu oraz wyszukiwanie szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach;
- Rozumie polecenia dotyczące sytuacji szkolnej;
- Rozumie i prawidłowo reaguje na pytania zadawane przez rodowitych nosicieli języka obcego dotyczące zdarzenia, sytuacji rzeczywistej lub zaaranżowanej;
- Wyodrębnia potrzebne informacje w tekstach i dialogach;
- Dobiera do usłyszanego tekstu ilustrację.

2. Mówienie
Uczeń:
- Zadaje pytania odnoszące się do danej sytuacji;
- Konstruuje odpowiedzi na pytania dotyczące typowych sytuacji dnia codziennego;
- Formułuje wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu;
- Prowadzi dialog na podstawie podanego wzorca;
- Układa pytania do tekstu;
- Przekazuje ogólną treść tekstu za pomocą znanych słów;
- Posługuje się zwrotami grzecznościowymi zgodnie z określoną sytuacją komunikacyjną;
- Wzbogaca i poszerza zasób słownictwa;
- Kształtuje prawidłowe nawyki w zakresie artykulacji i intonacji rosyjskiej;
- Opowiada o realiach kulturalnych Rosji.

3. Czytanie
Uczeń:
- Poprawnie czyta (z zachowaniem zasad poprawnej artykulacji i intonacji) tekst drukowany i pisany;
- Rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów, takich jak: menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, reklamy, listy i instrukcje.
- Rozpoznaje w tekście wyraz, zdanie lub fragment stanowiący odpowiedź na pytanie pod tekstowe;
- Rozpoznaje znane wyrazy w nowym tekście i poprawnie je odczytuje;
- Posługuje się słowniczkiem pod tekstowym i słownikiem dwujęzycznym;
- Doskonali technikę czytania.

4. Pisanie
Uczeń:
- Kaligraficznie pisze litery rosyjskiego alfabetu i poprawnie je łączy;
- Poprawnie i starannie przepisuje teksty
- Stosuje podstawowe znaki interpunkcyjne;
- Poprawnie zapisuje większość słów znanych ze słuchu;
- Układa zdania z rozsypanek wyrazowych;
- Zapisuje wyrazy w porządku alfabetycznym;
- Samodzielnie uzupełnia znane słowa brakującymi literami;
- Poprawnie uzupełnia zdania brakującymi wyrazami;
- Tworzy dialogi oparte na wzorcu;
- Potrafi dokonać autokorekty;
- Systematycznie doskonali technikę i tempo pisania;
- Umie korzystać ze słownika.

Formy i sposoby realizacji programu

1. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego.
2. Urozmaicanie zajęć poprzez stosowanie różnych form i metod pracy z dziećmi: indywidualnych, zbiorowych, zabawowych oraz metod: słownych, problemowych, działalności praktycznej.
3. Wykonywanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych.
4. Tworzenie słowników tematycznych.
5. Wykonywanie plansz tematycznych, makiet.
6. Korzystanie ze słowników.
7. Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.
8. Urozmaicanie zajęć poprzez wykorzystanie różnych środków dydaktycznych (wizualnych i dźwiękowych).
9. Gromadzenie i wykorzystywanie ciekawych propozycji ćwiczeń (zagadki, rebusy, krzyżówki, rymowanki).
10. Częste powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości.

Ewaluacja programu

Podczas realizacji programu prowadzona będzie analiza porównawcza, która pozwoli ocenić osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce, ich wkład w pracę i motywacje do nauki. Umożliwi to ulepszenie programu poprzez wprowadzenie (w razie potrzeb) ewentualnych zmian. Ewaluacja całościowa zostanie przeprowadzona na podstawie danych zebranych po egzaminie gimnazjalnym z języka rosyjskiego.


Tematyka zajęć przygotowujących uczniów klas III gimnazjum do egzaminu gimnazjalnego.

1. Spotkanie organizacyjne - omówienie tematyki zajęć. Zapoznanie uczniów ze strukturą egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego oraz wymaganiami egzaminacyjnymi.
2. Zawieranie znajomości: powitanie; pożegnanie; przedstawianie osób (imię, nazwisko, imię odojcowskie); narodowość; kraj; miejsce zamieszkania, adres; wiek.
3. Uczeń i jego rodzina: członkowie rodziny; miejsce zamieszkania; zajęcia, zawody; zainteresowania; spędzanie czasu wolnego; codzienne czynności
4. Środowisko szkolne ucznia: koledzy i koleżanki; nauczyciele; szkoła ( typ, nazwa); klasa (wygląd podstawowe wyposażenie); przedmioty szkolne, rozkład zajęć; różne sytuacje i czynności po lekcjach; przybory szkolne; oceny szkolne (system ocen w Polsce i w Rosji)
5. Dom rodzinny ucznia: wygląd i położenie domu/mieszkania; wygląd i wyposażenie własnego pokoju; rozkład pomieszczeń; podstawowe wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.
6. Czas wolny ucznia: zainteresowania, hobby; sposoby spędzania czasu wolnego; spotkania z rówieśnikami; wycieczki; plany wakacyjne.
7. Sport w życiu ucznia: popularne dyscypliny sportowe; zawody sportowe; sport w życiu codziennym.
8. Określanie czasu: pory roku; nazwy miesięcy; dni tygodnia; pory dnia; daty; czas na zegarze.
9. Turystyka, podróż: przygotowania do podróży; dworzec kolejowy; port lotniczy; regiony turystyczne Rosji; pocztówki z podróży; w hotelu, w schronisku.
10. Zdrowie, higiena, samopoczucie: samopoczucie; najczęstsze choroby, i ich podstawowe objawy; wizyta u lekarza; opieka nad chorym; zdrowy styl życia.
11. Środki komunikacji miejskiej: metro, autobus, tramwaj, taksówka; posługiwanie się planem miasta; zwroty grzecznościowe na ulicy i w środkach komunikacji miejskiej; uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących położenia określonych obiektów w mieście,
12. Rosja – wybrane informacje o kraju i ludziach: wybrane informacje o kraju; główne miasta; stolica (najsłynniejsze obiekty i zabytki, najbardziej znani mieszkańcy); Sankt-Petersburg – położenie, główne zabytki; najważniejsze fakty z historii Sankt-Petersburga; najsłynniejsi mieszkańcy Sankt-Petersburga.
13. Komunikacja międzyludzka: rodzaje korespondencji; rozmowa telefoniczna; zwroty grzecznościowe w korespondencji i rozmowie telefonicznej.
14. Zakupy: rodzaje sklepów; nazwy podstawowych towarów; jednostki wagi; rozmiary; kolory, ceny; data przydatności; zwroty grzecznościowe podczas dokonywania zakupów.
15. Relacje emocjonalne pomiędzy młodymi ludźmi: przyjaźń i przyjaciele; wzajemna pomoc; wspólne spędzanie czasu; pierwsza miłość.
16. Plany wakacyjne: kierunki, strony świata; miejsca, które warto zobaczyć; różne formy wypoczynku letniego.
17. Ekologia i ochrona środowiska: zagrożone gatunki zwierząt; parki narodowe i rezerwaty; ekologiczny styl życia.
18. Posiłki, lokale gastronomiczne: typowe posiłki w domu; różne potrawy polskie i rosyjskie; różne lokale gastronomiczne; pobyt w lokalu gastronomicznym; przepisy kulinarne polskie i rosyjskie.
19. Pogoda: zjawiska atmosferyczne; warunki pogodowe; prognoza pogody; zmiany w przyrodzie w różnych porach roku.
20. Tradycje i zwyczaje w Polsce i w Rosji: najpopularniejsze święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc); uroczystości rodzinne (urodziny, imieniny, itp.); spotkania towarzyskie.
21. Środki masowego przekazu: radio, telewizja; Internet; rola środków masowego przekazu w życiu młodego człowieka.
22. Zainteresowania kulturalne ucznia: muzyka; film; literatura; przedstawiciele kultury rosyjskiej; idole współczesnej młodzieży.
23. Charakterystyka człowieka: wygląd zewnętrzny; cechy charakteru; rola mody w życiu młodego człowieka; formułowanie opinii na temat innych ludzi (co mi się w nich podoba, na co zwracam szczególną uwagę, za co ich cenię?).
24. Usługi – poczta: kupowanie znaczków, kopert, kart pocztowych; redagowanie, adresowanie i wysyłanie listu, karty pocztowej, telegramu; korespondencja z rówieśnikami; korzystanie z telefonu.
25. Plany na przyszłość: wybór szkoły ponadgimnazjalnej; przyszły zawód; moje miejsce w zjednoczonej Europie.
26. Powtórzenie materiału gramatycznego.
27. Powtórzenie materiału ortograficznego.
28. Powtórzenie materiału fonetycznego.
29. Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych
30. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2011/2012.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.