X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13702
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Im. Ks. Stanisława Staszica
ul. Legionów 2
86-300 Grudziądz

Imię i nazwisko nauczyciela:

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.);
2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia
2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1580);
3.Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071, ze zm.).


7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Współpraca z opiekunem stażu
a) Zawarcie kontraktu.
b) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c) Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
a) Opracowanie pomocy dydaktycznych – plansze, karty pracy, gazetki, testy
b) Opracowanie rozkładów nauczania dla poszczególnych klas
c) Opracowanie programu zajęć koła fakultatywnego z geografii
d) Prowadzenie zajęć otwartych
e) Czytanie literatury fachowej, gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej
f) Współpraca z grudziądzkim odziałem PTG
3) Publikowanie własnych prac
4) Udział w szkoleniach
a) Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego
b) Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach
5. Realizacja zadań i funkcji powierzonych przez dyrektora szkoły
a) Opieka nad pracownią geograficzną
6. Praca w zespole przedmiotowym
a)Opracowanie, przeprowadzenie oraz analiza wyników badania diagnozującego dla pierwszych klas z geografii
b)Udział w spotkaniach zespołu
7. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu
a) Wykorzystanie informacji do pracy i awansu zawodowego
8. Monitorowanie efektów swojej pracy
a) Opracowanie i przeprowadzenie ankiety skierowanej do ucznia na temat pracy nauczyciela


&7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Angażowanie uczniów w rozwiązywanie aktualnych problemów cywilizacji
a)Prowadzenie dyskusji, pogadanek na tematy problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz środowiska lokalnego wynikające z programu nauczania geografii
2.Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych ucznia
a) Udział słuchaczy w spotkaniach z geografami podróżnikami w ramach PKG Grudziądz
b)Opracowanie dodatkowych ćwiczeń i prac domowych


&7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Opracowanie dokumentacji, kart pracy, testów przy wykorzystaniu komputera
a)Opracowanie całej dokumentacji związanej z awansem przy użyciu komputera
b)Przygotowanie i opracowanie wszystkich prac klasowych
c)Korzystanie z Internetu jako źródła informacji dotyczących zagadnień związanych z zawodem nauczyciela – ustawy, awans, strony naukowe itp.
d)Udział w kursach mających na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności pracy z komputerem


&7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
a) Zapoznanie się z wybranymi publikacjami z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism)
oraz stała współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami
2. Wdrażanie zdobytej wiedzy
a) Rozpoznanie problemów i konfliktów oraz pomoc w rozwiązywaniu, integrowanie zespołu klasowego, przeciwdziałanie agresji


&7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
a) Analiza i omówienie z opiekunem stażu statutu, WSO, planów, regulaminów i programów
2. Analiza dokumentacji:
a)- Rozporządzenie MENiS z 14 listopada 2007r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie o ramowych statutach i podstawie programowej,
- Rozporządzenie o programach nauczania i podręcznikach,
- Rozporządzenie o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- Rozporządzenie o standardach wymagań oraz kryterium i trybie dokonywania oceny,
- Rozporządzenie o świadectwach i arkuszach ocen,
- Rozporządzenie o pomocy psychologiczno- pedagogicznej
b) przepisów prawa oświatowego


Opracowała: Zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.