X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13693
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr ........................................
Zajmowane stanowisko: KONTRAKTOWY nauczyciel języka angielskiego
Opiekun stażu: ........................................
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31. 05. 2014r.
Gimnazjum Nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie


Cele mojego rozwoju zawodowego w okresie stażu :

- doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej,
- aktywny udział w życiu szkoły,
- uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.


Plan rozwoju zawodowego sporządzony został w oparciu o następujące akty prawne :

-Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593 z 2004 r) wraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. Nr 214 poz. 1580 z 16 listopada 2007r)
-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późn. zm. - Rozdział 3a - tekst ujednolicony

Zadania jakie w czasie trwania stażu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien zrealizować:
Powinności nauczyciela kontraktowego w okresie stażu
Wymagania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której odbywa staż. wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
2) umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3) umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Zapoznanie się publikacjami na w/w temat w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
VIII – IX 2011r.
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
• Ustalenie harmonogramu spotkań.
IX – X.2011r.
umowa -kontrakt,
• harmonogram współpracy.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i opiekuna stażu (raz na semestr).
Omówienie obserwowanych zajęć.
cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka).
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na semestr).
Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna.
Analiza.
cały okres stażu
• scenariusze zajęć,
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka).
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty metodyczne ).
Uczestnictwo w pracach zespołu językowego.
Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych.
cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach,
• potwierdzenie udziału w spotkaniach,
6.Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
Wybór podręczników i programu nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów.
Konstruowanie planów wynikowych i innych dokumentów nauczania.
Tworzenie gazetek i gablot tematycznych, angażowanie uczniów w ich konstruowanie i dbałość.
Opracowanie scenariuszy apeli , akademii i uroczystości szkolnych, współorganizacja dyskotek i innych imprez szkolnych,
Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na internetowej stronie www.edux.pl.
w okresie stażu
wg harmonogramu imprez
X.2011 r
• notatki,testy, sprawdziany, gazetki, scenariusze lekcji,strona internetowa
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych, arkuszach ocen.
systematycznie w okresie całego stażu
• dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne.
V 2014r.
VI 2014r.
• treść sprawozdania,
• wniosek wraz z dokumentacją formalną.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów, rozmowy z wychowankami.
Rozmowa z wychowawcami klas, nauczycielami, konsultacje z pedagogiem szkolnym.
Obserwacja i analiza możliwości uczniów, organizacja pomocy dla uczniów słabych.
Przygotowanie uczniów zdolnych do konkursów.
• Motywacja uczniów do samodzielnej nauki języka z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form i źródeł. cały okres stażu • bieżąca dokumentacja
• adnotacje w dziennikach lekcyjnych, notatki.
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
Uczestniczenie w imprezach lokalnych i środowiskowych.
cały okres stażu (według potrzeb)
• adnotacje w dziennikach.
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów.
Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce, współpraca z pedagogiem szkolnym
cały okres stażu (według potrzeb)
notatki własne,
zapisy w dzienniku,

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
Współorganizowanie zabaw, dyskotek, imprez i akademii szkolnych.
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Koordynacja zadań Samorządu Uczniowskiego.
Nadzór i opieka nad Sztandarem Szkoły.
cały okres stażu
-sprawozdania, adnotacje w dzienniku lekcyjnym, notatki, zdjęcia


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej np. www.gwo.pl).
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów) .
Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. sprawozdania, plany wynikowe itp.).
Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na komputerze.
Przeprowadzenie lekcji z użyciem urządzeń multimedialnych, wykorzystanie zasobów Internetu.
cały okres stażu
wykaz stron wwww ,testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera, przykładowy dyplom,
zapisy w dzienniku
2.Publikacje w Internecie.
Umieszczenie w Internecie publikacji
- planu rozwoju zawodowego na stronie www.edux.pl,
- sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
IX.2011 r
V.2014 r
strona internetowa

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu,
Korzystanie ze stron
MENiS,
www.literka.pl,
www.publikacje.edu.pl,
www.edux.pl,
www.interklasa.pl,
www.szkola.net/awans/ itp.
cały okres stażu
wykaz stron


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki .
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej(nowości książkowe i czasopisma).
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
cały okres stażu
notatki, zaświadczenia
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Współpraca ze szkołą:
-analiza programu wychowawczego szkoły,
-realizacja zadań ujętych w dokumentach.
Współpraca z uczniem:
-poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy i obserwacja uczniów,
-pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych lub dydaktycznych,
-objęcie szczególną troską uczniów słabych,
-opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach
-imprezy klasowe (Wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, itd.).
Współpraca z rodzicami:
-kontakty podczas wywiadówek, spotkań indywidualnych,
-informowanie o postępach uczniów w nauce.
cały okres stażu,
wg harmonogramu imprez
zapisy w dzienniku lekcyjnym,notatki,


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego.
• Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- statutu szkoły wraz z WSO
- programu wychowawczego szkoły.
cały okres stażu,
notatki,
znajomość przepisów oświatowych,
znajomość dokumentacji szkolnej- poprawne jej prowadzenie.
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych.
• Praca w komisjach powoływanych w szkole.,
• Pomoc przy organizacji apeli i imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
• cały okres stażu
• listy obecności,
• potwierdzenia,
• sprawozdania.

........................................ ........................................ ........................................

data i podpis dyrektora szkoły
podpis opiekuna stażu
podpis nauczyciela kontraktowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.