X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1357
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Iwona Kociańska
Miejsce i adres zakładu pracy: Gimnazjum Nr 2 w Przemyślu
Nauczane przedmioty matematyka, informatyka
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2005 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2008 r.

Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) studia magisterskie na Wydziale Matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
b) podyplomowe studia z Informatyki na Uniwersytecie Rzeszowskim

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie trwania stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

II. Czynności organizacyjne

L.P.
ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI
ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI
1 Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 01.12.2004 r., broszury „Awans Zawodowy Nauczycieli”, „Głos Nauczycielski”, strony internetowe
- udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

- notatka z udziału w szkoleniu
IX – X 2005


2 Analizowanie planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych - zapoznanie z dokumentami szkoły
plan dydaktyczny, program wychowawczy szkoły, statut,
WSO
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły

IX – X 2005


3 Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań - podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy
- opracowywanie scenariuszy lekcji, systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

VIII/IX 2005


4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - zbieranie informacji o realizacji zadań
- gromadzenie dokumentów:
świadectw, zaświadczeń, sprawozdań

W czasie stażu


5 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

- sprawozdanie

V 2008


III. Zadania wynikające z rozporządzenia

L.P.
ZADANIE/DZIAŁANIE

FORMY REALIZACJI
ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały
TERMIN REALIZACJI

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej ( §8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia)

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształcenie - udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- studiowanie literatury pedagogicznej
- poszerzenie wiedzy na temat metod
aktywizujących w nauczaniu
- udział w konferencjach i szkoleniach
Rady Pedagogicznej

- zaświadczenia
- notatki z udziału w radach szkoleniowych
- potwierdzenie udziału w lekcjach otwartych

- dziennik lektur

W czasie stażu


2 Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z matematyki i informatyki. Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych tych przedmiotów

- zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi

- lista z podpisami uczniów i rodziców

W czasie stażu


3 Wzbogacanie warsztatu pracy
- gromadzenie pomocy naukowych
(plansze, figury, prace)
- potwierdzenie Dyrektora szkoły

W czasie stażu


4 Współpraca z biblioteką szkolną - uzgadnianie zakupu niezbędnych pozycji książkowych
- pomoc w docieraniu do literatury wykorzystywanej podczas przygotowań do konkursów

- potwierdzenie z biblioteki

W czasie stażu5 Uatrakcyjnianie zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących
- poznanie procedury stosowania aktywizujących metod nauczania
- wykorzystanie aktywizujących metod w swojej pracy zawodowej
- prowadzenie zajęć różnymi metodami aktywizującymi

- przykładowe scenariusze zajęć

W czasie stażu


6 Sprawowanie opieki nad pracownią matematyczną
- zakup nowych pomocy dydaktycznych
- spis pomocy naukowych , o które wzbogaciła pracownia matematyczna

W czasie stażu

Realizować zadania wykraczające poza obowiązki służbowe, służące
podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (Rozp. §8 ust.1 pkt 2)

Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
- praca indywidualna z uczniem zdolnym
- protokoły, zaświadczenia

- dyplomy

W czasie stażu


Organizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów naszej szkoły.
Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych.
Działania na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów.
Prowadzenie zebrań w ramach pedagogizacji rodziców.
Organizacja wycieczek turystyczno - krajoznawczych
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- gazetki okolicznościowe
- wyjścia do kina, teatru, muzeum
- „Egzamin z bloku matematyczno – przyrodniczego dla uczniów 3 klasy gimnazjum oraz podstawy prawne i standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia sprawdzianu na zakończenie gimnazjum”

- zorganizowanie pieszej wycieczki do Prałkowiec połączonej z ogniskiem, konkursami i zabawami integrującymi grupę
- zorganizowanie kuligu na Zalesiu połączonego z ogniskiem
- zorganizowanie wycieczki do Krasiczyna połączonej ze ogniskiem, konkursami

- lista z podpisami uczniów i Rodziców

- program wycieczek potwierdzony przez Dyrekcję, lista obecności

W czasie stażu

zwiedzaniem zamku i poznaniem jego historii
- zorganizowanie wycieczki trzydniowej z bogatym programem
w Góry Świętokrzyskie
- zorganizowanie wycieczki dwudniowej z bogatym programem do Zakopanego

- potwierdzenie Dyrektora szkoły

W czasie stażu


Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (Rozp. §8 ust.1 pkt 3)

Udział we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela szkoły
- udział w kursach, szkoleniach doskonalących
- zaświadczenia W czasie stażu

Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach

Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności
- udział w konferencjach warsztatach zorganizowanych przez PODN
- studiowanie artykułów, opracowań, programów, konspektów lekcji zamieszczonych w Internecie
- studiowanie literatury fachowej i czasopism - zaświadczenia

- notatki, adresy stron www
- notatki, wnioski dla siebie i szkoły

W czasie stażu


Opracowanie i wdrożenie programu na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły
(Rozp. §8 ust.2 pkt 1)
Przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów przedmiotowych
- opracowanie testów do etapu pisemnego i zestawów pytań do etapu ustnego

- protokół z przebiegu konkursu

W czasie stażu


Sprawowanie opieki nad pracownią matematyczną

- wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych
- redagowanie gazetek okolicznościowych

- potwierdzenie Dyrektora szkoły
- teczka z materiałami

W czasie stażu


Rozwijanie zainteresowań uczniów, wszechstronne przygotowanie uczniów do dalszej edukacji
- organizowanie szkolnych konkursów
np. „1 z 10”

- protokół z przebiegu konkursu

W czasie stażu

Stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej technologii komputerowej i informacyjnej
(Rozp. §8 ust.2 pkt 2)
Doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem technik komputerowych
- opracowywanie różnych pomocy dydaktycznych , materiałów dla uczniów metodą komputerową – testy, ćwiczenia z wykorzystaniem komputera własnego
- ukończenie kursu komputerowego
- ustawiczna nauka własna związana z pogłębieniem wiedzy informatycznej

- przykładowe materiały opracowane przy użyciu technik komputerowych i wykorzystywane na lekcjach

W czasie stażu


Lekcje matematyki w pracowni komputerowej

- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu

- scenariusze
- notatka z przebiegu lekcji

W czasie stażu


Opracowanie własnego programu komputerowego służącego do obliczeń w dzienniku lekcyjnym
- wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych

- płyta z programem

W czasie stażu


Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy pedagogicznej

- zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do zestawienia średniej ocen uzyskanych w obu semestrach przez uczniów

- wydruk komputerowy

Po każdym semestrze


Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym

- przedstawienie wymaganej dokumentacji

- załączona dokumentacja w okresie stażu

W czasie stażu


Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie www szkoły - materiały zamieszczone na stronie szkoły

- strona www szkoły

W razie potrzeb


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
(Rozp. §8 ust.2 pkt 3)
Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, istotny wkład w proponowanie nowych rozwiązań
- zapisy w protokołach spotkań Rady Pedagogicznej
- księga Protokołów

Zgodnie z terminarzem


Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli szkoły, opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć

- rozwijanie umiejętności ewaluacji i wyciągania wniosków

- lista obecności

W czasie stażu


Studiowanie literatury pedagogicznej i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami

- rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
- lista literatury pedagogicznej

W czasie stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(Rozp. §8 ust.2 pkt 4a)

Wdrożenie programu wychowawczego na lekcjach do dyspozycji wychowawcy - doskonalenie umiejętności poprawnego budowania programów
- kopia programu a akceptacją Dyrekcji

W czasie stażu

Opracowanie punktowego systemu ocenienia zachowania uczniów

- wdrażanie punktowego systemu ocenienia zachowania uczniów

- program zatwierdzony przez dyrekcję i radę pedagogiczną

W czasie stażu


Opracowanie co najmniej dwóch publikacji związanych z wykonywaną pracą lub referatów dotyczących przykładów własnej dobrej praktyki i opublikowanie ich w czasopiśmie oświatowym o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym
(Rozp. §8 ust.2 pkt 4b)

Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego

- publikacja w Internecie
- potwierdzenia publikacji, adres strony internetowej
www.45minut.pl

W czasie stażu

Opracowanie publikacji

- opracowanie i opublikowanie własnych materiałów związanych z wykonywana pracą w sieci Internet na serwisach edukacyjnych - potwierdzenia publikacji, adres strony internetowej www.45minut.pl

W czasie stażu


Publikacja scenariusza lekcji
- publikacja w poradniku dla nauczycieli PODN
- potwierdzenia publikacji

– poradnik

W czasie stażu

Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
(Rozp. §8 ust.2 pkt 4c)

Prowadzenie zajęć otwartych z matematyki

- przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób Scenariusz zajęć

W czasie stażu

Organizowanie warsztatów doskonalących z Internetu dla nauczycieli - warsztaty, konsultacje dla nauczycieli z obsługi komputera i Internetu
- lista obecności

W czasie stażu


Dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w ramach pracy zespołów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych
- przygotowanie materiałów

- plany spotkań zespołu

W czasie stażu

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich
(Rozp. §8 ust.2 pkt 4d)
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - kierowanie uczniów poprzez rozmowy z rodzicami na badania do poradni
- organizowanie spotkań z pedagogiem i psychologiem

- notatki
- potwierdzenia w dzienniku lekcyjnym

W czasie stażu

Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej

- konsultacje wychowawcy z pielęgniarką
- organizowanie spotkań z pielęgniarką

- potwierdzenie pielęgniarki

W czasie stażu


Uczestnictwo w działaniach umożliwiających dokonanie rozeznania dokładnej sytuacji uczniów warunkujące składanie projektów lub wniosków umożliwiających uzyskanie dodatkowych środków materialnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - konsultacje wychowawcy z pedagogiem szkolnym oraz rozmowy z
rodzicami

- potwierdzenie pedagoga

W czasie stażu

Poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły, w wyniku uzyskania dodatkowych kompetencji zawodowych
(Rozp. §8 ust.2 pkt 4f)

Promowanie szkoły

- udział w opracowaniu broszury informacyjnej o naszej szkole i planowanych kierunkach kształcenia

Potwierdzenie dyrektora szkoły

W czasie stażu


Organizowanie konkursów i teleturniejów szkolnych

- przygotowanie uczniów do konkursu
- przeprowadzenie konkursów i teleturnieju”1 z 10” na terenie szkoły

- regulamin konkursu
- sprawozdanie z przebiegu konkursu
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły

W czasie stażu


Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, profilaktyki oraz ograniczenia absencji uczniów

- udział w opracowaniu planu profilaktycznego szkoły

- plan

W czasie stażu


Przygotowanie dyplomów uznania za szczególne osiągnięcia uczniów

- opracowanie potrzebnego szablonu

- przykładowy szablon

W razie potrzeb


Udział w akcjach charytatywnych

- zbiórka żywności, zabawek dla najuboższych,
- zbiórka pokarmu, misek i koców dla psów ze schroniska
- zbiórka zniczy na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

- podziękowania

W razie potrzeb


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(Rozp. §8 ust.5)

Promowanie szkoły

- udział w opracowaniu broszury informacyjnej o naszej szkole i planowanych kierunkach kształcenia

Potwierdzenie dyrektora szkoły

W czasie stażu


Dokonanie szczegółowej analizy dwóch przypadków oraz opracowanie indywidualnych form pomocy dla tych uczniów

- zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków edukacyjnych lub wychowawczych., ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu podsumowanie i wnioski

- opis i analiza dwóch przypadków

W czasie stażu


Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia
Analiza programu wychowawczego szkoły i zadań nauczyciela wychowawcy


Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Aktywna współpraca z rodzicami.
Aktywna realizacja zadań wychowawczo - opiekuńczych

- wywiad środowiskowy
- opis sytuacji
- diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów i dostosowanie do nich tematyki lekcji z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły

- rozmowy z uczniami, rodzicami , ankiety
- wywiadówki prowadzone systemem warsztatowym

- notatki
- ankiety
- uwagi i spostrzeżenia

W czasie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.