X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1329
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - pedagoga szkolnego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Elizy Moszczyńskiej

PEDAGOGA SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO – GIMNAZJALNYM
W BRUDZEWIE UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Realizowany staż od 01. 09. 2007r. do 31. 05. 2010r.Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.


ZADANIA NA OKRES STAŻU:

I. § 7 ust.2 pkt.1 rozporządzenia – umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
A. - analiza przepisów prawa oświatowego,
- założenie teczki „Awans zawodowy”,
- udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
B. - VIII-IX 2007 r.
- Cały okres stażu
C. - Napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu,
- teczka „Awans Zawodowy”,
- karta dokumentowania kształcenia ustawicznego,
- zaświadczenia.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
A. - zawarcie kontraktu,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
B. - IX 2007 r.
C. - kontrakt,
- plan rozwoju zawodowego.
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
A. - obserwacje doradczo – instruktażowe.
B. - cały okres stażu.
C. - potwierdzenie uczestnictwa.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
A. - przygotowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych,
- dokonanie analizy przebiegu lekcji.
B. - cały okres stażu.
C. - scenariusze lekcji,
- karty obserwacji zajęć.
5. Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej pedagoga szkolnego.
A. - opracowywanie planów pracy pedagoga szkolnego,
- współudział w opracowywaniu szczegółowych planów: profilaktyki, wychowawczego, szkolnej edukacji zdrowotnej,
- współudział w aktualizacji Programu Profilaktyki i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z Zachowania,
- opracowanie harmonogramu współpracy z KPP w Turku.
B. - cały okres stażu.
C. - pisemne potwierdzenie dyrektora szkoły,
- pisemne potwierdzenie współpracy z KPP w Turku.
6. Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej nt. ustalony z dyrektorem i zgodny z potrzebami szkoły.
A. - przegląd literatury,
- opracowanie scenariusza rady szkoleniowej.
B. - w miarę potrzeb.
C. - scenariusz rady szkoleniowej,
- lista obecności.
7. Doskonalenie warsztatu pracy.
A. - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły,
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
- wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami.
B. - cały okres stażu.
C. - zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym,
- bibliografia.
8. Publikowanie własnych prac.
A. - przygotowanie i opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy lekcji.
B. - rok szkolny 2007/2008, 2008/2009.
C. - publikacja w Internecie.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
A. - gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy, notatek, itp.
B. - na bieżąco.
C. - zgromadzone dokumenty.
10. Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
A. - omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu.
B. - V. 2010 r.
C. - sprawozdanie.

II. § 7 ust.2 pkt.2 rozporządzenia – umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych.
A. - prowadzenie zajęć na lekcjach z pedagogiem,
- prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami,
- realizacja Programu Poprawy Efektywności Wychowania i Opieki w Zakresie Zapobiegania Zagrożeniom Agresją i Przemocą w Szkole.
- współpraca z sądem i kuratorem ds. nieletnich oraz instytucjami wspierającymi proces wychowania.
B. - cały okres stażu.
C. - scenariusze lekcji,
- potwierdzenie dyrektora szkoły,
- potwierdzenia współpracy.
2. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy.
A. - współpraca z GOPS w zakresie organizowania pomocy materialnej, rzeczowej dla uczniów i ich rodzin,
- wywiady środowiskowe.
B. - cały okres stażu.
C. - potwierdzenie współpracy,
- potwierdzenie dyrektora szkoły.
3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
A. - współpraca z PP-P w Turku – kierowanie uczniów na badania,
- współorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych.
B. - cały okres stażu.
C. - potwierdzenie współpracy,
- notatki.
4. Realizacja Postanowień Porozumienia w Sprawie Objęcia Patronatem przez Komendę Powiatową Policji w Turku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Brudzewie.
A. - współorganizowanie spotkań uczniów z policjantem,
- współorganizowanie szkolenia dla uczniów klas I nt. Jak postępować w przypadku ataku psa,
- prowadzenie zajęć.
B. - cały okres stażu.
C. - sprawozdanie z harmonogramu współpracy,
- publikacje w gazecie lokalnej,
- scenariusze zajęć,
- potwierdzenie współpracy.
5. Wdrażanie zadań Programu Profilaktyki.
A. - prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zgodnie z opracowanym planem profilaktyki,
- współorganizowanie pikniku dla uczniów klas VI nt. „Życie bez nałogów”,
- współpraca z GKRPA w Brudzewie.
B. - cały okres stażu,
- piknik – V. 2008 r. i V 2009 r.
C. - scenariusze zajęć,
- program pikniku,
- w miarę możliwości publikacja w gazecie lokalnej,
- potwierdzenie współpracy.
6. Realizacja Szkolnego Programu Promocji Zdrowia.
A. - współpraca z pielęgniarką szkolną,
- przeprowadzenie zajęć w klasach V nt. przemian wieku dojrzewania,
- współorganizowanie prelekcji dla uczennic klas VI dotyczącej higieny wieku dojrzewania.
B. - cały okres stażu.
C. - potwierdzenie,
- konspekt zajęć,
- zaświadczenie.III. § 7 ust.2 pkt.3 rozporządzenia – umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
A. - opracowywanie dokumentów.
B. - cały okres stażu,
C. - materiały dydaktyczne.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
A. - wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu do zajęć z uczniami.
B. - cały okres stażu.
C. - konspekty,
- baza danych.
3. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć.
A. - opracowanie oraz zamieszczenie w Internecie planu i wybranych scenariuszy.
B. - rok szkolny 2007/2008, 2008/2009.
C. - publikacja w Internecie.
4. Pedagogizacja rodziców.
A. - współorganizowanie szkoleń dla rodziców nt. ustalony z dyrektorem i zgodny z potrzebami szkoły.
B. - cały okres stażu.
C. - lista obecności rodziców,
- możliwa publikacja w gazecie lokalnej.

IV. § 7 ust.2 pkt.4 rozporządzenia – umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
A. - korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma),
- aktywna praca nad samokształceniem.
B. - na bieżąco.
C. - bibliografia.
2. Poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń.
A. - udział w warsztatach, wykładach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego,
- wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu oraz podczas Rad Pedagogicznych.
B.- cały okres stażu.
C.- zaświadczenia.
3. Pedagogizacja rodziców.
A. - współorganizowanie spotkań dla rodziców uczniów z przedstawicielami instytucji wspierającymi proces wychowania dziecka.
B. - raz w roku szkolnym.
C. - lista obecności rodziców,
- notatka.
4. Uwrażliwienie społeczności szkolnej na krzywdę drugiego człowieka.
A. - współpraca z Samorządem Uczniowskim – zbiórka artykułów szkolnych i środków higienicznych dla Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Turku,
- współpraca z Towarzystwem Samorządowym – organizowanie działań o charakterze charytatywnym.
B. - zbiórka artykułów XI i V każdego roku szkolnego,
- cały okres stażu.
C. - potwierdzenie współpracy,
- podziękowania.

V. § 7 ust.2 pkt. 5 rozporządzenia – umiejętność posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
A. - uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z Zachowania.
B.- cały okres stażu.
C.- potwierdzenie dyrektora szkoły.
2. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
A. - analiza przepisów prawa oświatowego.
B. - cały okres stażu.
C. – notatki.
3. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela.
A. - prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego.
B. - cały okres stażu.
C. - potwierdzenie dyrektora szkoły.


Wyjaśnienie:
1. Punkty 1,2,3… oznaczają – zadania do realizacji,
2. Punkty A oznaczają – sposoby osiągnięcia celu,
3. Punkty B oznaczają – termin realizacji,
4. Punkty C oznaczają – dowody realizacji.

W pierwotnej wersji plan ten występuje w formie tabelarycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.