X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13547
Przesłano:

Program naprawczy z matematyki

Opracowała : Magdalena Nowak

PROGRAM NAPRAWCZY Z MATEMATYKI

Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w roku szkolnym 2010/2011 oraz analiza wyników „Gdańskich Lwów” z matematyki klas piątych w roku szkolnym 2010/2011.

Cel główny
Poprawa efektywności kształcenia z matematyki w szkole (lepsze wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej).

Podczas realizacji programu naprawczego należy pamiętać o takich ważnych aspektach, jak: wykorzystanie w programie naprawczym tego, co w zakresie nauczania matematyki robi się dobrze, co jest atutem i pewną wartością; wyrównanie podstawowych braków edukacyjnych; podniesienie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki poprzez dostosowanie metod pracy do indywidualnych możliwości ucznia; zmniejszenie stresu związanego z niepowodzeniem szkolnym lub innego rodzaju trudnościami.
Obecne klasy szóste w zeszłym roku brały udział w Monitorowaniu Jakości Edukacji „Gdańskie Lwy” z matematyki. Wyniki tego testu ukazały nam mocne i słabe strony wiedzy obecnych uczniów klas szóstych. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że wśród ubiegłorocznych klasach piątych było znacznie więcej wyników dobrych i bardzo dobrych niż w innych szkołach, co dobrze rokuje jeśli chodzi o sprawdzian klas szóstych w tym roku szkolnym. W zeszłym roku szkolnym pierwszy raz średni wynik klas piątych z matematyki w szkole był wyższy, i to znacząco, niż średni wynik w konkursie z tego przedmiotu.
W roku szkolnym 2010/2011 na sprawdzianie klas szóstych sprawdzone zostały następujące umiejętności matematyczne:

Sprawdzana czynność ucznia

korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli
wyznacza długość krawędzi sześcianu
wyznacza wielokrotność liczby
oblicza cenę jednostkową towaru
wskazuje praktyczny sposób zrównania dwóch wielkości
ustala sposób obliczenia pola trójkąta
oblicza długość zgodnie z warunkami zadania
• wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej
• wyznacza czynnik iloczynu
wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części

Propozycje działań z zakresu nauczania matematyki w celu dobrego przygotowania uczniów do sprawdzianu zewnętrznego z matematyki

1. Więcej ćwiczeń z działu „Liczby na co dzień”. W szczególności: więcej obliczeń dotyczących czasu i kalendarza – zastosowanie w zadaniach tekstowych.
2. Utrwalanie wiedzy i umiejętności dotyczących ułamków dziesiętnych w odniesieniu do rzeczywistości – zwłaszcza obliczenia pieniężne, zamiana jednostek długości i masy.
3. Więcej zadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe w zadaniach tekstowych.
4. Doskonalenie umiejętności obliczania ułamka danej liczby w zadaniach tekstowych.
5. Systematyczne podnoszenie sprawności rachunkowej. Zwiększenie ilości ćwiczeń dotyczących: działań pisemnych (zwłaszcza odejmowanie i dzielenie), działań na ułamkach zwykłych oraz na uł. dziesiętnych.
6. Rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez uczestnictwo w kółku matematycznym.
7. Wyrównywanie braków w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego z matematyki.
8. Przekazywanie rodzicom informacji o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i uświadomienie konieczności uczestnictwa ich dzieci w tych zajęciach, szczególnie w przypadku uczniów z trudnościami.
9. Wyrabianie nawyku sprawdzania sensowności otrzymanych wyników.
10. Uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań (w tym także zadań zamkniętych).
11. Doskonalenie umiejętności wykorzystania obliczeń związanych z czasem, pieniędzmi, długością, objętością, powierzchnią i temperaturą.
12. Doskonalenie umiejętności wykorzystania własności liczb oraz figur w sytuacjach praktycznych.
13. Uczyć korzystania z materiałów źródłowych, w tym z podręcznika.
14. Rozwijać logiczne myślenie poprzez stosowanie metod problemowych.
15. Wspomagać uczniów w planowaniu i organizowaniu własnej nauki.
16. Stosowanie metod aktywizujących w pracy lekcyjnej.
17. Organizowanie dodatkowych zajęć przed sprawdzianem dla uczniów klas szóstych.
18. Korzystanie z publikacji „Zadania wyrównawcze z matematyki klasy IV –VI „ w pracy z uczniem mającym trudności w sprostowaniu wymaganiom szkoły w zakresie matematyki. Materiały te nawiązują do życia codziennego, dzięki czemu uczeń łatwiej ukształtuje pożądane umiejętności.
19. Samodzielne rozwiązywanie testów matematycznych przez uczniów na stronie internetowej www.gwo.pl. Rozwiązywanie tych samych testów w formie papierowej na lekcjach przygotowujących do prac klasowych z danego działu na każdym poziomie.
20. Udział w projekcie „Lepsza szkoła” (klasy czwarte, piąte i szóste) oraz w projekcie Monitorowania Jakości Edukacji “Gdańskie Lwy” (klasy piąte) w celu badania efektywności nauczania oraz rozwijania integracji międzyprzedmiotowej. Po każdym teście diagnostycznym przeprowadzamy dokładną analizę i znajdujemy słabe punkty. Poprawiamy u uczniów stopień opanowania poszczególnych standardów wymagań egzaminacyjnych.
21. Klasy szóste – udział w projekcie „Powtórka z matematyką plus” oraz rozwiązywanie zadań standaryzowanych.
22. Ćwiczyć najsłabiej opanowane umiejętności, modyfikować rozkład materiału nauczania.
23. Przyzwyczajać do sprawdzianów poprzez częste ich stosowanie i analizowanie.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
1. Poprawa wyników sprawdzianu:
- zmniejszenie liczby uczniów z niskimi wynikami,
- zwiększenie liczby uczniów z wysokimi wynikami.
2. Dostrzeżenie użyteczności w życiu codziennym wiedzy nabytej w szkole.
3. Świadome przystąpienie do sprawdzianu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.