X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13546
Przesłano:

Plan pracy godzin wychowawczych w kl. 6

PLAN PRACY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE VI

(bibliografia: „Scenariurze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej” M. Gruszka)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Tematy i cele edukacyjne
Korelacja ze ścieżką edukacyjną i modułem
Metody i środki realizacji
Osiągnięcia ucznia

1. Nowy rok szkolny
- oczekiwania i plany.
edukacja regionalna
- pogadanka
-prezentacja siebie uczeń:
- rozumie dlaczego ważna jest kultura dobrego zachowania
- dostrzega znaczenie tradycji szkoły,
-wyraża chęć

2. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
-Prezentacja kolegów
-Dyskusja z wnioskami, samoocena
Uczeń:
-zna i przestrzega Kodeks Ucznia
-zna prawa i obowiązki ucznia

3. Ustalenie klasowego regulaminu zachowania w klasie i szkole. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
-Kodeks Ucznia
Uczeń:
-zna i przestrzega Kodeks Ucznia
-zna prawa i obowiązki ucznia

4. Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły edukacja prozdrowotna
-rozmowa pouczająca
-pokaz
-potrafi zachować ostrożność na drogach, ulicach, jezdniach
-zna podstawowe znaki ostrzegawcze

5. Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym
edukacja prozdrowotna
-pogadanka z elementami dyskusji
-drama -potrafi żyć w zespole
-zna zasady koleżeństwa

6. „ Kochaj bliźniego jak siebie samego” edukacja prozdrowotna -pogadanka
-drama
-podsumowanie, omówienie
-potrafi określić uczucia i emocje pozytywne i negatywne,
-potrafi oceniać i kontrolować swoje myśli, słowa i czyny

7. 100 pytań do nauczyciela- wychowawcy
edukacja prozdrowotna
-pytania
-odpowiedzi
-rozmowa nauczająca
- potrafi rozmawiać o pracy nauczyciela,
-dostrzega w nauczycielu wychowawcę, rodzica, partnera

8. Dzień Patrona w naszej szkole.
edukacja regionalna
-pogadanka na temat Patrona Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej- Stanisława Pigonia
- zna sylwetkę patrona szkoły, do której uczęszcza

9. Niewybuchy, niewypały i środki pirotechniczne.
edukacja prozdrowotna
-rozmowa nauczająca
-ilustracje, art. prasowe
-wie jak zachować się i kogo prosić o pomoc w niebezpieczeństwie,
-rozumie potrzebę bezpieczeństwa w sposobach unikania niebezpiecznych sytuacji

10 . Co to jest agresja?

Radzenie sobie z własną i cudzą agresją
- nabywanie pozytywnego nastawienia do siebie i do swojego życia. edukacja filozoficzna,
edukacja prozdrowotna
- pogadanka
- drama
- mini test
- dyskusja i wnioski
- pogadanka z elementami dyskusji
- rozumie potrzebę poznawania siebie w celu rozwoju własnych umiejętności i pozytywnych uczuć.
- dostrzega przyczyny ludzkiej agresji.
- rozumie potrzebę pozytywnego nastawienia do siebie i do swojego
życia.

11. Czy wiesz co jesz?
Edukacja prozdrowotna
Pogadanka z elementami dyskusji:
- pytania
- odpowiedzi
-wie, jak należy prawidłowo odżywiać się
-potrafi estetycznie spożywać posiłki

12. Jakie książki lubię czytać i dlaczego
- rozbudzanie potrzeb czytelniczych
- rozwijanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi uczniów. edukacja czytelnicza i medialna pogadanka
- promocja ulubionej książki - dostrzega wartości książek dla potrzeb samorozwoju intelektualnego.

13. Moje prawa i obowiązki w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie -rozmowa nauczająca
-elementy dyskusji -potrafi określić swoją rolę w rodzinie
-wie jak należy rozmawiać z rodzicami o uczuciach
-zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie

14. Andrzejki - zabawa klasowa.
-kształcenie umiejętności współżycia w grupie
- dostrzeganie radości uczestnictwa we wspólnych kulturalnych zabawach.
kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej
- pogadanka z elementami dyskusji
- plan organizacji zabawy klasowej, przydział obowiązków
- potrafi włączyć się w organizowanie zadań zabawy klasowej,
- odczuwa radość życia we wspólnych kulturalnych zabawach.

15. Tradycja uroczystości rodzinnych w moim domu
- kształtowanie nawyków troski o tradycje rodzinne
- nabywanie umiejętności kultury współżycia w rodzinie.
kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej pogadanka z elementami dyskusji - drama zna własne tradycje rodzinne,
- dostrzega znaczenie kultury w obchodzeniu rodzinnych uroczystości.

16. Telewizja i film w moim życiu.
-edukacja czytelnicza
-test
-rozmowa nauczająca
-potrafi selekcjonować wiadomości,
-wie jak należy obsługiwać komputer
-dostrzega dodatnie i ujemne oddziaływanie telewizji

17. Dlaczego nałogi są szkodliwe?
-edukacja prozdrowotna
-rozmowa nauczyciela
-artykuł prasowe
-ilustracje, plakaty
-rozumie zgubne dla zdrowia skutki nałogów

18. Komputer- pomoc czy zagrożenie. edukacja prozdrowotna
-test
-rozmowa nauczająca potrafi selekcjonować wiadomości,
-wie jak należy obsługiwać komputer
-dostrzega dodatnie i ujemne oddziaływanie komputera

19. Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce i zachowaniu Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
-rozmowa nauczyciela
-artykuł prasowe
-ilustracje, plakaty
-potrafi dokonać samooceny
-wie, jakie cechy ma dobry zespół klasowy

20.Kultura języka , stroju, zachowania.
Edukacja prozdrowotna
Pogadanka z elementami dyskusji, drama, pokaz
-potrafi poprawnie, kulturalnie zachować się w określonych miejscach i sytuacajach

21. Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym
-dostrzeganie przyczyn trudności w nauce
- umiejętność samooceny, samokrytyki
- rozumienie potrzeby pomocy koleżeńskiej
— dzielenia się własnymi umiejętnościami.
edukacja prozdrowotna
- pogadanka z elementami dyskusji
- analiza wyników nauczania
- organizowanie pomocy koleżeńskiej
- potrafi dostrzec przyczyny trudności w nauce,
- chce przyjąć pomoc i dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi.

22. Moje serce dla Babci i Dziadka.
moduł: wychowanie do życia w rodzinie
- rozmowa nauczająca
- pogadanka
- potrafi dostrzec różnice okazywanych uczuć przez dorosłych,
- chce świadomie uczyć się odwagi okazywania uczuć,
- wie jak może okazać uczucia starszym.

23. Dostrzegam swoje zalety.
edukacja filozoficzna.
-zabawa-LUDZIK
-praca w grupach-rozeta
-potrafi nazwać swoje zalety,
-wie, jakimi umiejętnościami wyróżnia się,
-potrafi współpracować z innymi uczniami

24. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju.
- kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych
- dostrzeganie potrzeby znajomości historii i kultury własnego narodu. edukacja regionalna, edukacja europejska
- pogadanka w oparciu o encyklopedię, Konstytucję RP
- dostrzega zależność między postawą człowieka, jego odpowiedzialnością obywatelską lub jej brakiem, a przyszłością Ojczyzny.

25. Praca zawodowa naszych rodziców
- wyrabianie szacunku do rodziców, ich pracy i odpowiedzialności za rodzinę - dostrzeganie wartości pracy i problemy bezrobocia.
moduł: wychowanie do życia w rodzinie
- pogadanka z elementami dyskusji
- potrafi opowiedzieć o pracy rodziców,
- dostrzega cechy odpowiedzialności rodziców za rodzinę,
- wie jak powinien szanować rodziców i ich pieniądze.

26. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia?
Edukacja prozdrowotna
- pogadanka, wnioski, notatki
-wie, że łatwiej żyć z planem dnia
-potrafi zaplanować swoje czynności dnia, tygodnia

27. Jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne?
-rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i potrzeby troski o środowisko bliższe i dalsze.
edukacja ekologiczna, edukacja regionalna
- dyskusja
- wnioski
- rozumie potrzebę troski o środowisko naturalne,
- wie jak należy dbać o własne najbliższe środowisko.

28. Ruch kreatywny.
edukacja prozdrowotna
-pogadanka
- „Jak spędzam czas wolny?”
-karta pracy
-Zainteresowania
-potrafi nazwać swoje zainteresowania,
-rozumie pojęcie hobby
-wymienia sposoby spędzania czasu wolnego
-potrafi współpracować z grupą

29. Jaki jestem w relacjach z innymi? edukacja prozdrowotna
-praca indywidualna-„Co łączy mnie z bliskimi?”
-praca plastyczna
- moje mocne strony
-potrafi wymienić kilka swoich cech,
-akceptuje siebie
-wymienia cechy kolegów

30.Dbam o swoje zdrowie- odpoczywam.
edukacja prozdrowotna
-praca indywidualna „Lista rzeczy ważnych”
-burza mózgów
-zabawa- „Jestem w porządku taki jaki jestem”
-wie jak dbać o siebie
-szanuje siebie,
-potrafi zaakceptować swoje mocne i słabe strony,
-zna różnego rodzaju zagrożenia

31. Nawiązuję relacje z innymi.
moduł: wychowanie do życia w rodzinie
-Miniwykład-Okazywanie uczuć,
-ćwiczenie-burza mózgów
-potrafi nawiązywać relacje z rówieśnikami

32. Radzę sobie z konfliktami.
Edukacja regionalna
-ćwiczenie-rozwiązywanie konfliktu,
-ćwiczenie w parach
-ćwiczenie-Nierozwiązany konflikt
-potrafi rozwiązywać konflikty,
-radzi sobie w trudnych sytuacjach

33. Wierzę w swoje możliwości.
Edukacja filozoficzna
-pogadanka na temat pozytywnego i negatywnego myślenia
-wierzy we własne siły,
-potrafi sobie zaufać,
-jest odważny i silny

34. Radzę sobie ze stresem.
edukacja prozdrowotna
-pogadanka-„ Tak radzę sobie ze stresem”
-burza mózgów- jak pokonuję stres,
-praca indywidualna-MOJE MYŚLI.
-wie co to jest stres
-zna sposoby radzenia sobie ze stresem,
-zna skutki negatywnego myślenia

35. Jak zapewnić pokój światu?
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
-pogadanka z elementami dyskusji, praca z mapą, ilustracje
-dostrzega zgubne dla ludzkości skutki konfliktów politycznych i zbrojnych
-dostrzega potrzebę działań ludzi na rzecz pokoleń
Zajęcia lekcji wychowawczych będą ponadto dotyczyć omówienia spraw klasowych, postępów w nauce i zachowania się uczniów w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.