X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13453
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski z j. angielskiego z elementami teatralno-muzycznymi

PROGRAM WŁASNY „JĘZYK ANGIELSKI TWÓRCZO I AKTYWNIE” PRZEZNACZONY NA ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Z ELEMENTAMI EDUKACJI PLASTYCZNEJ, MUZYCZNEJ TEATRALNEJ I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowała mgr Małgorzata Starczyk
nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 5 w Radomsku

1. Wstęp/Charakterystyka programu

Opracowanie programu jest wynikiem doświadczeń nabytych podczas pracy z uczniami klas I-III szkoły podstawowej, którzy często charakteryzują się bardzo różnymi zdolnościami językowymi. Zajęcia przeznaczone będą dla grupy uczniów klas trzecich liczącej maksymalnie 15 osób i realizowane w roku szkolnym 2010/2011. Takie ograniczenie ilości uczniów wynika z konieczności korzystania z sali komputerowej oraz założonych metod pracy, w tym organizacji przedstawień angażujących wszystkich uczniów. Nabór do zajęć zostanie przeprowadzony na podstawie ankiety skierowanej do zainteresowanych uczniów a ukierunkowanej na zdiagnozowanie ich potrzeb, upodobań, preferowanych metod pracy, zdolności, a w szczególności na uzyskaniu informacji dotyczącej rozwoju poszczególnych rodzajów inteligencji wyodrębnionych przez prof. Howarda Gardnera. Dodatkowym kryterium doboru dzieci będą moje obserwacje dzieci. W roku szkolnym poprzedzającym opracowanie planu pracowałam z uczniami klas drugich szkoły podstawowej przygotowując ich do konkursów, w tym do konkursu piosenki angielskiej.
W ramach zajęć z języka angielskiego organizowałam mini-projekty tematyczne skłaniając uczniów do rozwijania osobowości artystycznej i kreatywności. W ten sposób wstępnie zdiagnozowałam moich podopiecznych i odkryłam potrzebę prowadzenia zajęć dla uczniów zdolnych językowo i umuzykalnionych, którą zamierzam potwierdzić wynikami zebranymi na podstawie ankiety.
Bodźcem, który bezpośrednio skłonił mnie do opracowania programu z elementami edukacji plastycznej i muzycznej stał się artykuł zamieszczony na stronie wydawnictwa Nowa Era pt. „O inteligencjach wielorakich i o tym jak je najlepiej wykorzystywać.” Skoncentrowałam się na obserwacji zainteresowań i zamiłowań uczniów oraz ich charakteru w celu określenia rodzaju inteligencji, który dominuje w każdym przypadku. Korzystałam z klasyfikacji inteligencji prof. Howarda Gardnera. Program opracowałam dla uczniów posiadającymi znaczne zdolności językowe, wykazujących zainteresowanie edukacją plastyczną i muzyczną, w których przypadku obserwowałam dominację inteligencji językowej (dzieci tzw”gaduły”), muzycznej, wizualno-przestrzennej i ruchowej. Program został opracowany na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Odpowiednio dobrany materiał leksykalno-gramatyczny ma na celu wzbogacanie sprawności językowych ucznia niezbędnych w codziennej komunikacji oraz przygotowanie do konkursów językowych, w szczególności do konkursu piosenki angielskiej. Uczniowie będą przyswajać materiał w sposób naturalny poprzez komunikację z nauczycielem podczas zajęć, oraz poprzez naukę animowanych piosenek z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Procesowi nauki towarzyszyć będzie Internet jako narzędzie dydaktyczne wspomagające naukę języka angielskiego. Uczniowie będą wdrażani do korzystania ze słowniczka internetowego oraz samodzielnej pracy w domu. Program przewiduje również udział dzieci w mini-scenkach oraz wykonywanie projektów plastycznych utrwalających poznany materiał leksykalny. Twórczość plastyczna ma na celu pobudzić wyobraźnie i sferę emocjonalną ucznia, zmotywować do utrwalenia w nowej formie słownictwa. Natomiast tworzenie własnego słowniczka z języka angielskiego nauczy systematyczności, a końcowy efekt będzie namacalny dla ucznia.
Program koncentruje się głównie na zdiagnozowanych potrzebach ucznia związanych z przyswajaniem nowego słownictwa w atrakcyjnej formie z elementami edukacji muzycznej i plastycznej, z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Do założeń programu należy kształtowanie u uczniów umiejętności komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą (porozumiewanie się za pomocą Internetu). Istotnym elementem programu są również ćwiczenia praktyczne- kulinarne oraz elementy ruchowe. Zakładam, że grupa uczniów będzie na zbliżonym poziomie umiejętności językowych oraz uczniowie będą charakteryzować się podobnymi kanałami percepcji, jednakże różny stopień i tempo pracy będą wymagały indywidualizacji procesu nauczania. Indywidualizacja będę dokonywała poprzez wdrażanie wychowanków do rozpoznawania własnych stylów uczenia się i stosowania odpowiednich strategii uczenia się. Podczas zajęć o charakterze multisensorycznego nauczania będą omawiane techniki uczenia się, zasady organizacji nauki. Będę skłaniać uczniów do refleksji nad tym jaki styl uczenia się preferują tak, by mogli określić się, czy są wzrokowcami, słuchowcami czy kinestetykami.
Przewiduję również pracę z kartami samooceny, w których uczeń ocenia rozwój swoich umiejętności. Pozwala to każdemu z uczących się na diagnozę własnych postępów oraz mobilizację do pracy nad osiąganiem coraz lepszych wyników.

2. Korzyści dla placówki
Promowanie szkoły i uczniów zdolnych w środowisku szkolnym i lokalnym poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną.

3. Korzyści dla nauczyciela
Opracowanie i wdrażanie programu stanowi wyzwanie dla nauczyciela, pozwala rozwinąć kreatywność, inspiruje do twórczych rozwiązań poprzez wprowadzenie nowych form i metod pracy na miarę naszych czasów. Ponadto jest źródłem satysfakcji i samorealizacji.

4.Korzyści dla dziecka
Program rozwija zainteresowania i talenty drzemiące w uczniach, kształci w obszarze edukacji plastycznej, muzycznej i językowej, integrując te obszary. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie uczą się samodzielnej pracy, pod nadzorem nauczyciela korzystają z zasobów internetowych, poznają możliwości, jakie daje współczesna technologia. Wykonanie projektów uczy pracy w zespole, jak również uwrażliwia na walory estetyczne. Z kolei zajęcia z wykorzystaniem metody dramy uczą przełamywać tremę i dają wiarę we własne siły. Do licznych korzyści, jakie niesie ze sobą program należy również wykształcenie w uczniach zwyczaju systematycznego gromadzenia i segregowania zdobytej wiedzy ( np. w zaproponowanej formie słowniczka językowego). Wszystkie wymienione zalety programu z perspektywy dziecka podsumować należy jeszcze jednym sformułowaniem, a mianowicie dziecko wykształca pozytywny obraz siebie samego i wiarę we własne możliwości, co stanowi silną motywację w nauce języka obcego.

5. Cele ogólne programu
- promowanie uczniów zdolnych
- rozwój umiejętności językowych wykraczających poza program nauczania
języka angielskiego w klasie trzeciej szkoły podstawowej
- rozwój kompetencji językowych umożliwiających komunikację w języku obcym w szkole i poza nią.
-rozwój artystycznej osobowości ucznia
-kształcenie umiejętności wykorzystania informacji z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnej
-wykształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w sposób twórczy
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych lub innego rodzaju konkursach przeznaczonych dla uczniów uczących się języka angielskiego

6. Cele szczegółowe
Rozwijanie w zakresie sprawności lingwistycznych- umiejętność słuchania:
- uczeń potrafi określić główną myśl tekstu
- uczeń wypowiada się na temat tekstów piosenek i historyjek
- uczeń rozpoznaje znaczenie słów z kontekstu obrazowo-słownego

Rozwijanie w zakresie sprawności lingwistycznych- umiejętność mówienia i komunikacji:
- uczeń wykorzystuje frazy i wyrażenia zawarte w piosenkach i historyjkach w komunikacji,
- uczeń wchodzi w rolę i odgrywa scenki,
- uczeń śpiewa piosenki

Rozwijanie w zakresie wrażliwości artystycznej i kreatywnego myślenia:
- uczeń wykonuje projekty związane z omawianym tematem;
- uczeń projektuje strój i elementy dekoracji do wystawianych scenek;

Rozwijanie w zakresie umiejętności manualnych:
- uczeń wykonuje maski i elementy dekoracji do wystawianych scenek
- uczeń przygotowuje sałatkę owocową

Rozwijanie w zakresie rozwijania umiejętności aktorskich:
- uczeń potrafi wyrazić emocje za pomocą zastosowania odpowiedniej intonacji, mimiki i gestów

Rozwijanie w zakresie wdrażania do samodzielnej pracy:
- uczeń prowadzi słowniczek leksykalny uwzględniający słownictwo poznane na zajęciach
- uczeń korzysta ze słownika internetowego ling
Powyższe cele zawierają elementy nowatorskie, jednakże w ogólnym wyrazie są spójne z celami edukacyjnymi zawartymi w podstawie programowej, zgodnie z którymi priorytetem jest:
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:
1) umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia),
2) umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp.,
3) poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
4) umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
Program realizuje również następujące zadania szkoły spójne z podstawa programową:
1. Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.
2. Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.
3. Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.
4. Rozpoznanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i liczenia; odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających.
5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
7. Treści nauczania :
Zakres leksykalno – komunikacyjny:
1. Nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku, zmiany zachodzące w przyrodzie
2. Turystyka i podróżowanie, środki transportu
3. Sport
4.Nazwy zwierząt i czynności, które wykonują
5.Zjawiska pogodowe
6.Liczebniki 1-100
7.Części garderoby
8.Części ciała
9. Potrawy
10. Owoce i warzywa, zdrowe żywienie, przygotowanie posiłku
11.Czynności dnia powszedniego
12.Opis domu i jego wyposażenie,
13. Dom i rodzina
14. praca, zawody, miejsca pracy
15. zakupy
16. Szkoła, nazwy przyborów szkolnych
17. Środowisko

Powyższe treści nauczania są spójne z treściami nauczania zawartymi
w podstawie programowej, której fragmenty przytoczę:
Edukacja na tym etapie obejmuje następujące treści nauczania i działania edukacyjne:
1) dom rodzinny - dziecko jako członek rodziny,
2) szkoła - dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel,(...)
4) przyroda w otoczeniu dziecka,,(...)
8) obrazy z życia dzieci w innych krajach, (...) ,
14) zabawy i gry dramowe, teatralne, (...)
20) różne źródła informacji i technologii informacyjnej, w tym korzystanie z czytelni i biblioteki szkolnej, (...)
33) formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,
34) poznanie własnego ciała,
35) dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia, (...)
37) żywność i żywienie,
38) bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych,(...)
39) poznawanie pracy w wybranych zawodach, (...)
41) wykorzystanie materiałów (papier, drewno, tkanina, metal, tworzywa sztuczne, materiały przyrodnicze) w działalności manualnej,(...)
51) śpiew, gra na instrumentach, ruch z muzyką, (...)
8. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany.

W ramach zajęć zamierzam wykorzystać potencjał tkwiący w dzieciach tak by promować uczniów zdolnych i dać im okazję do rozwoju umiejętności lingwistycznych adekwatnych do możliwości intelektualnych. Cele kształcenia i wychowania zamierzam realizować budując poczucie zaufania i akceptacji. Zamierzam wspierać uczniów stosując słownictwo motywujące, pochwały oraz na bieżąco informować o postępach. Ponadto zamierzam skłaniać rodziców do pracy z dzieckiem, utrwalania wiedzy zdobytej na zajęciach z wykorzystaniem Internetu w domu.

Metody i techniki wykorzystane na zajęciach:
- Portfolio/tworzenie słowniczka językowego w celu segregowania zdobytych wiadomości w postaci obrazowo-słownej
- brainstorming
- plakat, zajęcia manualne
- drama, zajęcia teatralne
- inscenizacje,
- udział w konkursach
- ograniczenie udziału języka ojczystego
- metody praktyczne, w tym zajęcia kulinarne
- gry edukacyjne (komputer)
-kosz i walizka, rundka słowna jako metoda ewaluacji zajęć

Pomoce i środki dydaktyczne
- komputery
- słownik internetowy Ling
- zasoby zamieszczone na stronie http://learnenglishkids.britishcouncil.org: animowane piosenki(songs) i historyjki obrazkowe (stories), gry utrwalające materiał leksykalny(games)
-materiały opracowane przez nauczyciela: karty pracy ucznia, ilustracje wprowadzające do tematu, prezentacje multimedialne, plakaty, karty samooceny ucznia,
-rekwizyty, stroje, napisy do przedstawień i mini-prezentacji
-owoce, warzywa, produkty spożywcze
-mikrofony

Formy pracy
- praca w grupach
- praca indywidualna

Indywidualizacja pracy uczniów poprzez:
-multisensoryczne nauczanie
- dostosowanie tempa pracy do potrzeb ucznia
- możliwość wykonania zadań dodatkowych z preferowanej aktywności( np. dodatkowa praca plastyczna, piosenka lub gra językowa)
- stosowanie kart samooceny i uświadomienie uczniom ich potrzeb i rozwoju.

Warunki realizacji programu:
- zapewnienie bazy dydaktycznej, w tym sali komputerowej

9. Opis założonych osiągnięć ucznia.

Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do efektywnej komunikacji w języku angielskim. Tym samym uczniowie zostaną przygotowani do udziału w konkursach językowych. Przewidywanym osiągnięciem uczniów będą wyniki osiągane na obowiązkowych zajęciach z języka angielskiego, zakwalifikowanie się do udziału w konkursach z języka angielskiego oraz ewentualne sukcesy w tych konkursach.
Ponadto osiągnięciami uczniów będzie zwiększenie motywacji oraz usamodzielnienie uczniów w zdobywaniu wiedzy, jak również ich rozwój artystyczny. Uczniowie rozwiną umiejętności manualne ( w tym kulinarne) i aktorskie.

10. Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia.

Sukcesy uczniów zamierzam diagnozować poprzez analizę wyników nauczania, wywiady i obserwację. Osiągnięcia uczniów będą sprawdzane również za pomocą testów. Ocenie podlegać będą też bieżące wiadomości prezentowane na zajęciach oraz wykonane zadania, za które uczeń może otrzymać oceny punktowe od 1p-6p, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Końcowa ocena będzie ocena opisową. Uczniowie oceniani będą według trzy-stopniowej skali, a mianowicie:
a)uczeń opanował podstawowe słownictwo i wyrażenia
b)uczeń opanował słownictwo i stosuje je w komunikacji
c)uczeń opanował słownictwo, stosuje je w komunikacji i pogłębia wiadomości.

11. Ewaluacja programu
W celu ewaluacji programu i stopnia realizacji zamierzonych celów poddam uczniów bieżącej obserwacji a wnioski zapiszę na kartach obserwacji. Osiągnięcia uczniów zaprezentuję podczas wystawki przygotowanych słowników i prezentacji mini-scenek. Istotne informacje na temat programu przekażą uczniowie wypełniając anonimową ankietę. Wyniki ewaluacji posłużą do ewentualnych zmian w programie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.